ГР.Д. № 281-2017

Решение по Гражданско дело 281/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 12

                                              

                                                       29.03.2018

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесет и осми февруари

две хиляди   и    осемнадесета    година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове:

 

                                                         

При секретаря А. А.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

Гражданско  дело № 281 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе   предвид   следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на „А. Д.“ ООД гр.С. против „В.“ АД гр.В. с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

Поддържа се в исковата молба, че по силата на постановление за възлагане, издадено по изпълнително дело №3383/2006г. ищцовото дружество е собственик на недвижим имот в планоснимачен №5056, находящ се в землището на гр.В., местност Карлизите, Южна промишлена зона, представляващ производствена площадка „В.“ – терен от 1 164 914кв.м., сграден фонд – сгради, цехове, корпуси, подробно описани в опис-приложение към постановлението, включително и монтираните в тях съоръжения, обслужващи единен технологичен процес.

Поддържа се, че постановлението е влязло в законна сила. Поддържа се, че със Заповед №18-7862 от 04.10.2016г. на Директора на Агенция по кадастър гр.В. е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в гр.В. ЕКАТТЕ 10971, като изменението засяга нанасянето на имоти и сгради в местността Карлизите.

Поддържа се, че към настоящия момент ответникът отказва достъп до имотите като оспорва, че ищецът е собственик на същите тъй като имотите, нанесени в кадастъра не съответстват на имотите в постановлението за възлагане.

Поискано е да се признае за установено по отношение на „В.“ АД гр.В., че „А. Д.“ ООД гр.С. е собственик на недвижими имоти, находящи се в гр.В., ЕКАТТЕ 10791, общ.В., представляващи имоти с кадастрални идентификатори, индивидуализирани в Заповед №18-7862 от 04.10.2016г. на директора на Агенция по кадастър гр.В., а именно:

поземлен имот с идентификатор 10971.510.348: площ: 54245 кв. м., начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

поземлен имот с идентификатор 10971.510.349: площ: 3072 кв. м., начин на трайно ползване: Поземлен имот за движение и транспорт, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

поземлен имот с идентификатор 10971.510.351: площ: 427 794 кв. м., начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.348.1: площ: 28 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.348.2: площ: 48 кв. м., предназначение: Промишлена сград собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.348.3: площ: 402 кв. м., предназначение: Сграда за търговия, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.348.4: площ: 404 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.348.5: площ: 36 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.348.6: площ: 15058 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.348.7: площ: 137 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.348.8: площ: 19 кв. м., предназначение: Промишлена сграга собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ № 224 том III рег. 2618 от 06,04,2007 г., издаден от Служба по вписванията гр. В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.1: площ: 6790 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.2: площ: 1783 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.3: площ: 531 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- нзнълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.4: площ: 158 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.5: площ: 33 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр..В;

сграда с идентификатор 10971.510.351.6: площ: 44 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, )ст на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.7: площ: 93462 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.8: площ: 3159 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.9: площ: 7184 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 ог ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.10: площ: 743 кв. м., предназначение: Друг вид сграда •»« обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление , съдии-нзпълннтеля но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.11: площ: 482 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.12: площ: 367 кв. м., предназначение: Складова база, склад, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.13: площ: 100 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изнълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.14: площ: 4836 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.15: площ: 2954 кв. м., предназначение: Складова база, склад, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.16: площ: 2414 кв. м., предназначение: делова сграда, собственост съдия-изпълнителя по чл. 717, ал. 2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба но вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.17: площ: 5927 кв. м., предназначение: Административна, делова сграда, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдии-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от 13 № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.18: площ: 237 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.19: площ: 850 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.20: площ: 80 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.21: площ: 21 кв. м., предназначение: Сграда за eiiepi оироизводство, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба но вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.22: площ: 766 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.23: площ: 1950 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.24: площ: 121 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.25: площ: 1390 кв. м., предназначение: Сграда за обществено хранене, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.26: площ: 459 кв. м., предназначение: Сграда за обществено хранене, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.27: площ: 407 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.28: площ: 572 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.29: площ: 898 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.30: площ: 307 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнители по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.31: площ: 166 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.32: площ: 34 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.33: площ: 537 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съди изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.34: площ: 16 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.35: площ: 328 кв. м., предназначение: Промини собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда е идентификатор 10971.510.351.36: площ: 96 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том II peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.37: площ: 81 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А.Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.38: площ: 32 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията г р..В;

сграда с идентификатор 10971.510.351.39: площ: 754 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.40: площ: 10 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.41: площ: 8010 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.42: площ: 1803 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелност, а по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.43: площ: 397 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.44: площ: 1577 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.45: площ: 1192 кв. м., предназначение: Другбид сгра/ обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по 4л.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.46: площ: 582 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнители но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.47: площ: 1123 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.48: площ: 90 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.49: площ: 123 кв. м., предназначение: Промишлена сграда собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдк изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.50: площ: 1578 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия - изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.51: площ: 49 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.52: площ: 160 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба но вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.53: площ: 484 кв. м., предназначение: Сграда за търговия, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.54: площ: 1236 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден ог Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.55: площ: 371 кв. м.. предназначение: Промишлена Сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по /Чл.717, ал.£ оз^ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията,гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.56: площ: 671 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдня- изпълннтеля по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 ог ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.57: площ: 28 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.58: площ: 108 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.59: площ: 301 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.60: площ: 1038 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.61: площ: 717 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.62: площ: 11кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

сграда с идентификатор 10971.510.351.63: площ: 1117кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.64: площ: 56кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

На основание чл.131 от ГПК съдът е изпратил препис от исковата молба на ответната страна, която не е подала писмен отговор на исковата молба в определения едномесечен срок.

Окръжният съд, след като се запозна с обстоятелствата, изложени в исковата молба и събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Предявеният иск с правно основание чл.124 от ГПК е допустим.

Ищецът обосновава правният си интерес, че ответната страна оспорва собствеността върху процесните имоти, придобита въз основа на влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот от 06.12.2006г., тъй като посочените в постановлението за възлагане номера на имотите не съвпадат със същите по кадастралната карта, която е одобрена с цитираната в исковата молба заповед, поради което съдът приема, че е налице правен интерес от ищеца да установи правото си на собственост върху посочените в исковата молба урегулирани поземлени имоти.

По същество съдът приема предявения иск за основателен и доказан.

По делото са представени писмени доказателства, изслушана е съдебно-техническа експертиза, от които се установява, че ищецът е обявен за купувач въз основа на публична продан, проведена от ДСИ при РС Видин по изпълнително дело №3338/2006г. по описа на ВРС, като с постановление от 06.12.2006г. ДСИ е възложил правото на собственост върху движимо и недвижимо имущество, собственост на длъжника „В.“ АД гр.В., а именно ДМА, производствени сгради ведно с прилежащ терен от 1 164 914кв.м. с опис Приложение №1, което е неразделна част от постановлението и монтирани в тях машини и съоръжения, обслужващи единен технологичен процес, изброени в Приложение №2 като неразделна част от постановлението, находящи се в землището на гр.В., местност Карлизите, имот №5056, Южна промишлена зона, производствена площадка на „В. АД гр.В.. постановлението за възлагане е вписано във входящия двоен регистър на 06.04.2007г.от Служба по вписванията гр.В..

Назначената по делото СЧЕ дава заключение, което е изготвено след проверка в Агенцията по кадастър гр.В. и оглед на място на процесните имоти, че съгласно Акт №147 от 17.12.1997г. за частна държавна собственост е актуван имот №5056 в землището на гр.В. местност Карлизите, който имот съгласно подробния устройствен план представлява цялата площадка на „В.“ АД гр.В..

Вещото лице подробно е описало по какъв начин са образувани посочените в исковата молба имоти съобразно Заповед №18-7862 от 04.10.2016г. на директора на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.В., като е изготвило и скици, приложени към заключението, от които вещото лице заключава, че новообразуваните поземлени имоти изцяло се припокриват и попадат върху терена на част от стария ПИ 5056. Тези части от стария ПИ 5056 изцяло припокриват ПИ 5056, поради което вещото лице е дало заключение за наличието на съответствие и идентичност между имотите в постановлението за възлагане и имотите в заповедта за нанасяне в кадастъра от Агенция по кадастър гр.В.

Съдът възприема напълно заключението на вещото лице, което е изготвено компетентно и след подробна проверка в Агенцията по кадастър гр.В. и О. В. и оглед на процесния имот на място.

От така установените обстоятелства ще следва да се приеме, че е налице пълна идентичност между имота, описан в постановление за възлагане на движимо и недвижимо имущество, въз основа на което ищецът е придобил собствеността върху този имот и новообразуваните имоти с кадастрални идентификатори, индивидуализирани в Заповед №18-7862 от 04.10.2016г. поради което ще следва да се признае за установено по отношение на ответното дружество, че ищецът е собственик на подробно описаните в исковата молба поземлени имоти, сгради и монтирани в тях машини и съоръжения.

Ответното дружество ще следва да бъде осъдено да заплати на ищеца направените от същия разноски по делото в размер на48 472.00лв., съобразно представения от процесуалния представител на ищеца списък.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „В.“ АД гр.В., ЕИК:.. представлявано от Ч. И. Ч. с ЕГН:********** и Ц. А. Л. с ЕГН:**********, действащи заедно, че „А. Д.“ ООД гр.С., ЕИК:.., представлявано от управителя на дружеството В. Н. М. е собственик на недвижими имоти, находящи се в гр.В. ЕКАТТЕ 10791, общ.В., представляващи имоти с кадастрални идентификатори, индивидуализирани в Заповед №18-7862 от 04.10.2016г. на директора на Агенция по кадастър гр.В., а именно:

поземлен имот с идентификатор 10971.510.348: площ: 54245кв. м., начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

поземлен имот с идентификатор 10971.510.349: площ: 3072 кв. м., начин на трайно ползване: Поземлен имот за движение и транспорт, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

поземлен имот с идентификатор 10971.510.351: площ: 427 794 кв. м., начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.1: площ: 28 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.2: площ: 48 кв. м., предназначение: Промишлена сград собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.3: площ: 402 кв. м., предназначение: Сграда за търговия, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.4: площ: 404 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.5: площ: 36 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.6: площ: 15058 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.7: площ: 137кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.348.8: площ: 19 кв. м., предназначение: Промишлена сграга собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ № 224 том III рег. 2618 от 06,04,2007 г., издаден от Служба по вписванията гр. В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.1: площ: 6790 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.2: площ: 1783 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.3: площ: 531 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.4: площ: 158 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.5: площ: 33 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.6: площ: 44 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.7: площ: 93462 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.8: площ: 3159 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.9: площ: 7184 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.10: площ: 743 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.11: площ: 482 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.12: площ: 367 кв. м., предназначение: Складова база, склад, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.13: площ: 100 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.14: площ: 4836 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.15: площ: 2954 кв. м., предназначение: Складова база, склад, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.16: площ: 2414 кв. м., предназначение: делова сграда, собственост съдия-изпълнителя по чл. 717, ал. 2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007r., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.17: площ: 5927 кв. м., предназначение: Административна, делова сграда, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдии-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от 13 № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.18: площ: 237 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.19: площ: 850 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.20: площ: 80 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.21: площ: 21 кв. м., предназначение: Сграда за eiiepi производство, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.22: площ: 766 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.23: площ: 1950 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.24: площ: 121 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

сграда с идентификатор 10971.510.351.25: площ: 1390 кв. м., предназначение: Сграда за обществено хранене, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.26: площ: 459 кв. м., предназначение: Сграда за обществено хранене, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.27: площ: 407 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.28: площ: 572 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.29: площ: 898 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.30: площ: 307 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнители по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.31: площ: 166 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.32: площ: 34 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.33: площ: 537 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съди изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.34: площ: 16 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.35: площ: 328 кв. м., предназначение: Промини собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда е идентификатор 10971.510.351.36: площ: 96 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д. ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том II per. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.37: площ: 81 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.38: площ: 32 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията г р.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.39: площ: 754 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.40: площ: 10 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.41: площ: 8010 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.42: площ: 1803 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелност, а по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.43: площ: 397 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.44: площ: 1577 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба но вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.45: площ: 1192 кв. м., предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по 4л.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.46: площ: 582 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнители по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.47: площ: 1123 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.48: площ: 90 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.49: площ: 123 кв. м., предназначение: Промишлена сграда собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдк изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.;

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.50: площ: 1578 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия - изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.51: площ: 49 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.52: площ: 160 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг. 2618 от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.53: площ: 484 кв. м., предназначение: Сграда за търговия, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.54: площ: 1236 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден ог Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.55: площ: 371 кв. м.. предназначение: Промишлена Сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по /Чл.717, ал.£ оз^ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията,гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.56: площ: 671 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.57: площ: 28 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.58: площ: 108 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.59: площ: 301 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.60: площ: 1038 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.61: площ: 717 кв. м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя но чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.62: площ: 11кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.63: площ: 1117кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда но несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг... от 06.04.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.В.

 

сграда с идентификатор 10971.510.351.64: площ: 56кв.м., предназначение: Промишлена сграда, собственост на "А. Д." ООД въз основа на документ: Постановление на съдия- изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността но чл.717, ал.2 от ТЗ №224 том III peг.. от 06.04.2007г., издаден от Служба но вписванията гр.В.

 

ОСЪЖДА „В.“ АД гр.В. да заплати на „А. Д.“ ООД гр.С. направените по делото разноски за тази инстанция в размер на 48 472.00лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: