ГР.Д. № 227-2017

Решение по Гражданско дело 227/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е -№5

 

гр. В., 20.02.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

         Видинският окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на тридесети януари
две хилядни и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                                         Председател: В. В.                                                
    

         при секретаря……..............И. К.………...........................................и в
присъствието на прокурора ............................................................... като разгледа
докладваното от съдия......................В. В. ..................................гр. д. № 227 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл. 430, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 288 от ТЗ, вр. чл. 79 от ЗЗД, вр. чл. 86 от ЗЗД.
       Делото е образувано по искова молба от „.“ АД с ЕИК:.. със седалище и адрес на управление гр. С. против И.М.Т. ***. Поддържа се с исковата молба, че по силата на договор за ипотечен кредит от 25.01.2008 г. ищецът е предоставил на ответника ипотечен кредит в размер на 50 000.00 лв. Кредитът е обезпечен с нотариален акт за договорна ипотека № 4, том І, рег. № 41, нот. дело № 34/2008 г. на съдия по вписванията при РС-Б.. Ищецът е изпълнил задълженията си по договора като на 28.01.2008 г. е предоставил на кредитополучателя по банкова сметка ***.00 лв., която сума е следвало да бъде издължена на 300 месечни анюитетни вноски, считано от 01.02.2008 г. Кредитополучателят, който усвоил изцяло предоставения кредит, не изпълнил задълженията си да заплаща в срок дължимите месечни вноски съгласно договора за кредит.Към 01.07.2017 г. от страна на ответника не били заплатени 16 месечни погасителни вноски, дължими за периода от 01.04.2016 г. до 01.07.2017 г.         Съгласно чл. 18 от договора, целият дълг става предсрочно изискуем при неплащане на две погасителни вноски. С оглед неплащането на две погасителни вноски – с падежи 01.04.2016 г. и 01.05.2016 г. се поддържа, че на 02.05.2016 г. целият дълг по кредита е станал предсрочно изискуем. Поддържа се, че в случая не следва да бъде отправено нарочно изявление за настъпилата предсрочна изискуемост поради това, че последиците от забавата на плащанията са предварително уговорени между страните. Поради това се иска да бъде постановено решение, с което ответникът бъде осъден да заплати на ищеца следните суми:

-Главница – 45 656.57 /четиридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба до окончателното и пълно погасяване на задължението;

-Договорна лихва за периода то 01.04.2016 г. до 01.07.2017 г. в размер на 4 940.41 лв. /четири хиляди деветстотин и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки/;

-Наказателна лихва за периода от 01.04.2016 г. до 01.07.2017 г. в размер на 128.26 лв. /сто двадесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/

Претендират се и направените по делото разноски.

Назначените на ответника процесуални представители са представили отговор,в който подържат,че предявените искове са неоснователни.В отговора подробно са развити доводи във връзка с ненадлежното връчване на изпратеното до ответника уведомление за предсрочна изискуемост.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
       По делото не е спорно, че на 25.01.2008 г. „О. Б.Б. АД и И.М.Т. са сключили договор за предоставяне на ипотечен кредит за сумата от 53 000.00 лв., която е изцяло усвоена от кредитополучателя.От заключението на назначената по делото съдебно – счетоводна експертиза,изготвена въз основа на банкови извлечения за движението на средствата в ОББ по разплащателна сметка с IBAN *** И.М.Т. се установява следното:

-целият размер на договорения кредит от 53 000.00 лв. е усвоен по разплащателната сметка на 28.01.2008 година.
       -през процесния период от 25.01.2008 г. до 01.07.2017 г., по сключения договор, са внесени 43 086.32 лв. с които са направени следните погасявания: Погасена редовна главница от 3 020.18 лв.; погасена просрочена главница – 4 323.25 лв.; погасена договорна лихва – 35 642.22 лв.; погасена наказателна лихва – 100.67 лв.
         -последната платена по кредита сума е платена на 06.12.2016 г., в размер на 950.00 лв., с които са погасени задължения в размер на: 253.42 лв. – главница; 671.52 лв. – договорни лихви и 25.06 лв. – наказателни лихви.

-по договора за кредит дължимите вноски за периода от 01.04.16г. до 01.07.17г. които са с настъпил падеж не са заплатени.

- Към 01.07.2017 г., както следва:
         - Неплатена главница – 45 656.57 лв.;
         - Просрочена договорна лихва върху редовна главница – 4 940.41 лв.;
         - Просрочени наказателни лихви върху просрочена главница – 128.26 лв.
         В чл.18 от договора за кредит е предвидено,че при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски кредитът става автоматично предсрочно изискуем,без да е необходимо кредитополучателят да бъде уведомяван.Съгласно чл.8,ал.5 от договора кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно банката при промяна на адреса и другите данни,посочени в настоящия договор,както и при всяка последваща промяна в своя адрес.При неизпълнение на това задължение всяка писмена кореспонденция изпратена от банката до последно посочения от кредитополучателят адрес,се счита за редовно връчена в деня на изпращането й. С уведомление от 17.05.17г. /стр.29 от делото/ банката- ищец е уведомила ответника,че поради неплащане на погасителните вноски по договора за периода от 01.04.16г. до 17.05.17г. на основание чл.18 от договора обявява кредита за предсрочно изискуем и е поканила ответника да заплати посочените суми.Уведомлението е изпратено на 19.05.17г. на адреса на ответника посочен в договора за кредит.Видно от „известието за доставяне“ /стр.30 от делото/ същото е върнато в цялост с отбелязване „получателят отсъства- чужбина“.        

         При установената по-горе фактическа обстановка съдът счита,че предявените искове са основателни и доказани и следва да бъдат уважени изцяло.Установи се,че между страните по делото е сключен цитирания по-горе договор за кредит,по силата на който ищцовото дружество е предоставило на ответника кредит в размер на 53 000лв.Установи се от заключението на вещото лице,че целият размер на договорения кредит от 53 000.00 лв. е усвоен по разплащателната сметка на ответника на 28.01. 2008 година.Установи се от заключението на вещото лице,че по договора за кредит ответника не е заплатил дължимите вноски за периода от 01.04.16г. до 01.07.17г., които са с настъпил падеж не са заплатени.С оглед предвидената в чл.18 от договора възможност при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски кредитът да бъде обявяван автоматично предсрочно изискуем,без да е необходимо кредитополучателят да бъде уведомяван банката-ищец се е възползвала от това си право.Въпреки договореното неуведомяване на кредитополучателят ,банката-ищец с уведомление от 17.05.17г. /стр.29 от делото/ е уведомила ответника,че поради неплащане на погасителните вноски по договора за периода от 01.04.16г. до 17.05.17г. на основание чл.18 от договора обявява кредита за предсрочно изискуем и е поканила същия да заплати посочените в уведомлението суми.Уведомлението е изпратено на адреса на ответника посочен в договора за кредит.Видно от „известието за доставяне“ /стр.30 от делото/ същото е върнато в цялост с отбелязване „получателят отсъства- чужбина“.Съгласно чл.8,ал.5 от договора кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно банката при промяна на адреса и другите данни,посочени в настоящия договор,както и при всяка последваща промяна в своя адрес.При неизпълнение на това задължение всяка писмена кореспонденция изпратена от банката до последно посочения от кредитополучателят адрес,се счита за редовно връчена в деня на изпращането й.С оглед на това съдът приема,че ответника е надлежно уведомен за обявената от банката предсрочна изискуемост на кредита и за задължението да върне сумите посочени в уведомлението.Съдът счита,че въпреки изрично уговорената възможност за неуведомяване на ответника за обявената предсрочна изискуемост, банката надлежно е изпълнила задължението по т.18 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГТК, съгласно която ако предсрочната изискуемост е уговорена в договора при настъпване на определени обстоятелства или се обявява по реда на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита.В случая фактическото неуведомяване на ответника се дължи изключително на неговото поведение изразяващо се в неизпълнение на задължението му по чл.8,ал.5 от договора,съгласно който кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно банката при промяна на адреса и другите данни,посочени в настоящия договор,както и при всяка последваща промяна в своя адрес.При неизпълнение на това задължение всяка писмена кореспонденция изпратена от банката до последно посочения от кредитополучателят адрес,се счита за редовно връчена в деня на изпращането й. Недопустимо е страна по договор да черпи благоприятни за себе си права,така както се подържа в отговора на процесуалните представители на ответника,от собственото си неправомерно поведение изразяващо си в неуведомяването за промяната на адреса посочен в договора.С оглед на горното съдът счита,че на основание чл.8,ал.5 от договора ответника е уведомен за обявената предсрочна изискуемост на датата,на която е 19.05.17г.

С оглед на горното ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца претендираните суми както следва:

- Неплатена главница – 45 656.57 лв.;
         - Просрочена договорна лихва върху редовна главница – 4 940.41 лв.;
         - Просрочени наказателни лихви върху просрочена главница – 128.26 лв.
       Следва да бъде присъдена и законната лихва върху главницата считано от предявяване на иска -04.07.17г. до окончателното изплащане.

       С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 2 073.88 лв. за държавна такса,2 462,11лв.-за адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на ищеца, 2 088лв. –за адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на ответника и депозит за вещо лице в размер на 300.00 лв.

          Водим от горното съдът


                                               Р       Е      Ш      И  :

         ОСЪЖДА И.М.Т.,*** ДА ЗАПЛАТИ на „ОББ“ АД с ЕИК:., със седалище и адрес на управление гр. С. следните суми:
         -       Главница – 45 656.57 /четиридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска -04.07.17г. до окончателното изплащане.

         -         Договорна лихва за периода то 01.04.2016 г. до 01.07.2017 г. в размер на 4 940.41 лв. /четири хиляди деветстотин и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки/;

         -         Наказателна лихва за периода от 01.04.2016 г. до 01.07.2017 г. в размер на 128.26 лв. /сто двадесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/.
        ОСЪЖДА И.М.Т.,*** ДА ЗАПЛАТИ на „ОББ“ АД с ЕИК:., със седалище и адрес на управление гр. С., направените по делото разноски в размер на 2 073.88 лв. за държавна такса,2 462,11лв.-за адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на ищеца, 2 088лв. –за адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на ответника и депозит за вещо лице в размер на 300.00 лв.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


              
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: