ГР.Д. № 142-2017

Определение по Гражданско дело 142/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №62

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на четвърти април

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г.. Й...

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С. С.       в. гр. д. №142 по описа

За 2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е спряно при условията на чл.229,ал.1,т.1 ГПК –по взаимно съгласие на страните с определение от 27.09.2017г.След изтичане на шестмесечния срок по чл.231,ал.1ГПК никоя от страните не е поискала възобновяване на производството,поради което на основание чл.231,ал.1 ЖГПК съдът

               

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №142/2017г. на ОС-Видин.

           Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от съобщаването му на страните..

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                             2.