НОХД № 49-2017

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №66

           Видинският окръжен съд,наказателно.............................................отделение

в закрито ……………………. заседание на шести април

две хиляди и седемнадесета година

                   Председател:В. В.                                                                                                                                                

                                                                            Членове:

                                                                                                                                                    

при секретаря………………………….. …………..………………………..…………и с участието на…………………….прокурора……………………………………..……изслуша докладваното от съдията В.…………………………НОХД.......№49

по описа за 2017   год. и за да се произнесе взе предвид следното:

       С определение от 29.03.17г. по настоящето дело съдът на основание чл.369,ал.4 от НПК е прекратил производството по делото.

       След постановяването на определението съдът констатира,че със същото е пропуснал да се произнесе относно двата броя ястребови орли /Hieraaetus fasciatus/ с транспортни клетки и качулки, намиращи се в СНЦ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора.

       Съгласно чл.53,ал.2,б.“а“ от НК независимо от наказателната отговорност отнемат се в полза на държавата вещите, предмет или средство на престъплението, притежаването, на които е забранено.

 

       От събраните по делото доказателства е установено,че подсъдимия по настоящето дело С. ***,ЕГН ********** е притежавал и пренасял посочените по-горе орли.Съгласно чл.38,ал.1 от ЗБР за животинските видове от приложение № 3 се забраняват:т.6. притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.В приложение №3 на ЗБР в раздел „Соколоподобни“ е посочен „ястребовия орел /Hieraaetus fasciatus/.

     Предвид,че с цитираната разпоредба притежаването на посочените орли е забранено, същите на основание чл.53,ал.2,б.“а“ от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата.

     С оглед на горното и на основание чл.306,ал.1,т.1 от НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

     На основание чл.53, ал.2, б.”а” ОТНЕМА от С. ***,ЕГН ********** в полза на държавата два броя ястребови орли /Hieraaetus fasciatus/ с транспортни клетки и качулки, намиращи се в СНЦ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора,които са предадени с приемно-предавателен протокол от 28.03.2010г. на И.И.К. от СНЦ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора.    

       Определението може да се обжалва или протестира пред САС в петнадесетдневен срок от връчването на препис от същото на ОП-Видин и подсъдимия.

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: