Списък НОХ дела за разглеждане през месец април 2018

СПИСЪК НОХ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 г.

 

 

11.04.2018  г. НОХД №  25/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: П.Б.П.

 

В ТОВА, ЧЕ

 

На 21.12.2016 год., около 13,45 часа на гл. път Е-79, при километър 50+800, при управление на МПС - л.а. марка „Х", модел - С с табели per. №  - лична собственост, с посока на движение от с.Б, обл. Видин към с.С, обл. Видин, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно:

-чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП - като участник в движението по пътищата /при управление на МПС/ с поведението си е бил длъжен да не създава опасности и пречки за движението, да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди

- чл.20, ал.2, предл. предл.У-то от ЗДвП - като водач на пътно превозно средство е бил длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, като е имал и задължението да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, при възникване на опасност за движението

-чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП - като водач, предприемайки изпреварване, е бил длъжен след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.

-чл.42, ал.2, т.2 от ЗДвП - като водач, който изпреварва, е бил длъжен когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея,

като на прав пътен участък предприел изпреварване на два бр. застигнати и движили се в същата посока МПС - товарен автомобил марка Рено „М" с per. № , управляван от И. Ц.Т. от гр. К, обл. Видин и тежкотоварен влекач с прикачено към него ремарке, неустановени в хода на разследването марка, модел и водач, но неуспявайки да завърши изпреварването и да се върне в своята пътна лента се блъска в насрещно движило се МПС - л.а. марка „С", модел - К с per. табели № , собственост и управляван М. Т. М. с ЕГН: от гр. Видин, като допуска настъпването на ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на Б. П. А. с ЕГН: от с.Б., обл.М, както и средна телесна повреда на повече от едно лице - на Й. И. Г. с ЕГН: от с.Г., обл. Видин - счупване на дясна раменна кост, довело до трайно затруднение движението на горен десен крайник за срок в порядъка на 2-3 месеца за нефизически труд и 3-4 месеца за физически труд; на Т. Д. Г. с ЕГН:  от с.Г., обл. Видин - счупване на дясна лъчева кост в дисталната й част, довело до трайно затруднение движението на горен десен крайник и счупване на двата глезена - външен и вътрешен на долен ляв крайник, довело до трайно затруднение движението на долен ляв крайник и на М. Т. М. с ЕГН:  от гр. Видин - закрита черепно-мозъчна травма с контузия на главата и сътресение на мозъка, протекло с кратковременна загуба на съзнание и последващо главоболие, отпадналост и световъртеж, представляващи в своята морфологична съвкупност разстройство на здравето временно опасно за живота Престъпление по чл. 343, ал.4, предл. I-во и 11-ро във вр. с чл. 343, ал.З, б. „б", предл І-во във вр. с чл. 343, ал.1, б."в" във вр. с чл. 342, ал.1 от НК във вр. с чл. 5, ал.1, т.1, чл. 20, ал.2, предл.V-то, чл. 42, ал.1,т.2 и чл. 42, ал.2, т.2 от ЗДвП.

 

16.04.2018 г. НОХД №  267/2017 г. – 10:00 часа

 

ОБВИНЯВА: Д.Д.Д.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

За това, че 05.11.12г. до 28.08.2013г. в с.А., обл. Видин, в жилище, находящо се на ул.„Т" № , противозаконно държал един брой оръдие за което знае,че е предназначено за търсене на археологически обекти- 1 бр. металдетектор/металотърсач/, разголобен на три части с бяла "пита" и жълт на цвят кабел които не са регистрирани по реда на чл. 152, ал. 2 от Закона за културното наследство (Чл. 152. (2) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им) и чл. 31 от Наредба № Н-00-0001/14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министерство на културата (Чл. 31. (1) Заявление за вписване в регистъра могат да подават физически и юридически лица, собственици на специални технически средства), за които знаел, че са предназначени за търсене на археологически обекти - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 277а, ал. 7, алт.2 пр.З от НК и за което се предвижда наказание лишаване от свобода до шест години и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

 

20.04.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 10:30 часа / по случая Горни Лом/

26.04.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 10:30 часа / по случая Горни Лом/

27.04.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 09:30 часа / по случая Горни Лом/

 

ОБВИНЯВА: И.Д.Б.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

1.За това, че за времето от 11.08.2008 г. до 02.10.2008 г. в С, като длъжностно лице - Директор на Дирекция „Международно - контролирана търговия и сигурност" /МКТС/ при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /МКЕКНОМУ/, съгласно Заповед № РД-16-507/21.05.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката П. Д. не изпълнила служебните си задължения, регламентирани в: - чл.8, ал.4 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „Международно - контролирана търговия и сигурност", утвърдени със Заповед № РД-16-241/12.03.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката

Престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.

  1. За времето от 03.02.2010 г. до 12.04.2010 в С., като длъжностно лице - Директор на Дирекция „Международно - контролирана търговия и сигурност" /МКТС/ при Министерство на икономиката и енергетиката и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /МКЕКНОМУ/, съгласно Заповед № РД-16-753/31.08.2009 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Т. Т. нарушила и не изпълнила служебните си задължения, регламентирани:в чл. 43. (1) от УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА /Приет с ПМС № 268 от 12Л 1.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.

 

ОБВИНЯВА:Б.Д.В.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

  1. За това, че на 06.07.2009 г. в С., като длъжностно лице - Началник на отдел „Контрол върху общоопасните средства" в Дирекция „Охранителна и пътна полиция" при Главна дирекция „Охранителна полиция", временно назначен със Заповед рег.№ К-1176/22.05.2009 г. на Министъра на вътрешните работи и упълномощен със Заповед № з- 4063/04.09.2006 г. на Директора на Национална служба „Полиция" да издава разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, регламентирани в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ и Правилника за приложение на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /1ШЗКВВООБ/ нарушил служебните си задължения, регламентирани в:

чл. 5, ал.1 от ППЗКВВООБ: (Приет с ПМС № 169 от 25.08.1999 г., обн., ДВ, бр. 78 от 3.09.1999, в сила от 03.09.1999 г., изм.и доп. бр. 37 от 19.05.2009.) Престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.

 За времето от 07.07.2011 г. до 06.10.2011 г., в София, като длъжностно лице - Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" при Главна дирекция „Охранителна полиция" - МВР, назначен със Заповед рег.№ К-3125/18.03.2010 на Министъра на вътрешните работи, встъпил в длъжност на 01.04.2010 г., упълномощен със Заповед № Оз- 301 /22.01.2010 г. на Директора на Главна Дирекция „Охранителна полиция" да издава разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ, и в качеството си на Председател на Междуведомствена комисия, създадена със Заповед рег.№ 1з-99/17.01.2011г. на Министъра на вътрешните работи, на основание чл.19, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.21, т.11 от Закона за министерство на вътрешните работине изпълнил служебните си задължения, регламентирани в: „Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ 1з-99/17.01.2011 г", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II „Ред и условия за работа на комисията", т.10: „Председателят на комисията уведомява членовете в срок до 7 работни дни от датата на постъпване на заявление и документация за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България", във вр. с чл. 19, ал.1 от ЗОБВВПИ: / Обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г, изм. бр.43 от 07.06.2011 г./ Престъпление по чл. 282, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 отНК.

 

ОБВИНЯВА:В.Е.М.

 

В ТОВА, ЧЕ:

  1. На 01.10.2014 г., около 17,00 часа, в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „Видекс" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив е причинил смъртта на: М. Д. И., П. К. И., П. И. П.,К. Д. Г., Ц. Б. М., Х. К. Б., Е. И. И., Р. А. Р., П. С. П., М. П. А., В. Е. Г. , И. П. Г., В. П. Ц., М. С. Ч. и Е. В. М., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - в качеството си на проектант, притежаващ удостоверение per. № 08422, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - професионална секция „Минно дело, геология и екология" за присъдена пълна проектантска правоспособност по част „Минна - специални взривни работи", вписан в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност, поддържан съгласно чл. 2.3, т.1 от устава на КИИП, в гр.София, през м.май 2011г. изготвил част „Технологична" от инвестиционен технически проект на обект завод „Миджур", подобект „Ремонт и възстановяване на цех С" в нарушение на:

ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  1. На 01.10.2014г., около 17,00 часа, в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „В" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив е причинил средни телесни повреди на А. Ц. А. – М., ЕГ, изразяваща се в открито счупване на дясната лъчена кост и на дясната лакътна кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник за повече от един месец и на Ж. С. А., , изразяваща се в разкъсно контузна рана на лявата мишница, травматичен деколман, конквасация /размачкване на левия триглав мускул/, довело до трайно затруднение на левия горен крайник за повече от един месец, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност- в качеството си на проектант, притежаващ удостоверение per. № , издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - професионална секция „Минно дело, геология и екология" за присъдена пълна проектантска правоспособност по част „Минна - специални взривни работи", вписан в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност, поддържан съгласно чл.2.3, т.1 от устава на КИИП, в гр.София, през месец май 2011 г. изготвил част „Технологична" от инвестиционен технически проект на обект завод Миджур, подобект „Ремонт и възстановяване на цех С" в нарушение на:ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  2. За това, че за времето от 17.02.2010 г. до 23.03.2010 г. в гр.София, като длъжностно лице - изпълнителен директор на „ВИДЕКС" АД, в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление - когато две деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление - по чл.311, ал.1 от НК, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината - умишлено, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

Престъпление по чл.311, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1 от НК, по чл. чл.123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.1 от НК по чл.134, ал.3, пр.2, вр. ал.1, т.2 отНК.

  

ОБВИНЯВА:П.Р.И.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

  1. На 01.10.2014г., около 17 часа в цех „С" на завод „Миджур",собственост на „Ви" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив, е причинила смъртта на: М. Д. И., П. К. И., П. И. П.,К. Д. Г., Ц. Б. М., Х. К. Б., Е. И. И., Р. А. Р., П. С. П., М. П. А., В. Е. Г. , И. П. Г., В. П. Ц., М. С. Ч. и Е. В. М., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - утилизация на боеприпаси, като в качеството си на Инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност" в завод „Миджур" - фирма „Видекс" АД, назначена с Трудов договор № г., при осигуряването на условия за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха е нарушила:

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.                                                                                2. На 01.10.2014г., около 17 часа в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „В" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на взрив, е причинил средни телесни повреди на А. Ц. А. – М.,  изразяваща се в открито счупване на дясната лъчена кост и на дясната лакътна кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник за повече от един месец и на Ж. С. А., изразяваща се в разкъсано контузна рана на лявата мишница, травматичен деколман, конквасация /размачкване на левия триграв мускул/, довело до трайно затруднение на левия горен крайник за повече от един месец, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - утилизация на боеприпаси, представляваща източник на повишена опасност, като в качеството си на Инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност" в завод „Миджур" - фирма „В" АД, назначена с Трудов договор № 24/28.09.2012г. поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - утилизация на боеприпаси, представляваща източник на повишена опасност, при осигуряването на условия за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха нарушила:От Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Престъпление по чл.134 ал.3 пр.2 вр.ал.1 т.2 от НК,  по чл. чл.123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.1.

 

 

25.04.2018  г. НОХД №  376/2017 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: Н.А.К.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 13.02.2017г. на път 1-1/Е79/ гр.Видин - гр. Монтана при километър 48+630, при управление на МПС - лек автомобил марка „ С", модел" Ф" с per. №  в посока от гр.Монтана към с. Б, обл.Видин в нарушение на правилата за движение установени в чл. 20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП - като водач на ПМС не е осъществил непрекъснат контрол на управляваното от него превозно средство, не се е съобразил с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението,с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие , да намали скоростта и в случая на необходимост да спре когато възникне опасност за движението и чл. 21 ал.1 от ЗДП- като водач на ППС от категория „В" превишил максимално допустимата скорост за движение извън населено място от 90км/1т, като се движел със скорост 105 км/h , в условията на десен завой, изгубил контрола над управлявания от него МПС, навлязъл в насрещната пътна лента, с което реализирал ПТП, като ударил челно движещия в нея товарен автомобил марка „ Д", модел" С" с per. №  управляван от Т. Ц. от с. Г., обл.Видин и по непредпазливост причинил смъртта на Б.- ЕГН***********.

Престъпление по чл.343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.1 и 2 във вр. с чл.21 ал.1 от ЗДвП.