ГР.Д. № 410-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 29

 

гр. В**, 19.01.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

         В** окръжен съд, гражданска колегия в закрито

заседание на деветнадесети януари
две хилядни и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                                  Председател: В***В**  

                                                                   Членове: 1. Ан**П**

  1. В**М**
        

         при секретаря……..............................................и в
присъствието на прокурора ............. като разгледа
докладваното от съдия......................В** В**....гр.д. № 410

по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
      
       Производството е по чл. 435, ал. 1 и сл. от ГПК.

         Делото е образувано по частна жалба от И.Г.С. с ЕГН: **********, чрез процесуалния му представител адв. Н** К**, Адвокатска колегия М**, със съдебен адрес:***, срещу действията на ДСИ при Районен съд В** – отказ за въвод във владение на недвижим имот, по изпълнително дело № 1084/2017 г. Поддържа, че отказът на ДСИ е незаконосъобразен, като сочи, че съгласно разпоредбата на чл. 523, ал. 2 от ГПК, ако трето лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението. Счита, че по аргумент за противното основание от чл. 523, ал. 2 във вр. с чл. 522, ал. 1 от ГПК, съдебният изпълнител следва да извърши въвода в процесния имот, а не да постанови отказ да извърши същия.

         В законоустановения срок е постъпило възражение от М.П.Г., с адрес: *** – ответна страна по изпълнително дело № 1084/2017 г., с което поддържа, че жалбата е неоснователна. Счита, че действията на ДСИ са законосъобразни, а въводът в процесния имот е недопустим.
         ДСИ И**С** излага мотиви, че третото лице по изпълнителното дело – М** Д**В** е придобила владението на процесния имот преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняемото решение, поради което е направен отказ да извърши въвод във владение на имот. Счита, че съдебният изпълнител не е оправомощен да решава въпроси извън неговата компетентност и

да се произнася по спорове за собственост.
         По допустимостта на жалбата:
         Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо постановление по смисъла на чл. 435, ал. 1 и сл. ГПК, поради което е допустима.
       По съществото на спора:
      
Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

       Изп. д. № 1084/2017 г. по описа на СИС при РС-В** е образувано по молба от И.Г. С** с ЕГН: **** и К** Л** С** с ЕГН: **** срещу длъжника М.П.Г. с ЕГН: ******. Същата е била осъдена да предаде държането на следния недвижим имот: апартамент № 9, находящ се в гр. В**, ул. „К**Б** I” № **, ет. *, с идентификационен номер 1091.501.144.1.9. По изпълнително дело № 1084/2017 г. е била насрочена дата за принудително изпълнение 12.08.2017 г. от 10.00 ч. Впоследствие е направена поправка на явна фактическа грешка и страните са призовани на 14.08.2017 г. от 10.00 ч. Насроченият въвод на процесния имот не се е състоял. Страните са били надлежно призовани , включително и М**Д** В**, в качеството й на трето лице, предявяващо права, които изключват правата на взискателя. Видно от протокол от 14.08.2017 г. изпълнителните действия са отложени за 18.08.2017 г. и на третото лице е даден тридневен срок да поиска спиране на изпълнението от Районен съд В**. М** Д** В** подава молба до Районен съд В** на 17.08.2017 г., за което ДСИ е уведомен на същата дата.   Въводът във владение, насрочен за 18.08.2017 г. не е осъществен, поради неявяването на страните.На 11.08.17г. М**Д** В** уведомила съдебния изпълнител,че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том I, рег. № 946, дело № 11 на 20.01.2011 г., е закупила имота и от тогава владее същия.Поради това,че същата владее имота от преди завеждане на делото,по което е издаден изпълнителния лист В** е поискала изпълнението да бъде отложено и да й бъде даден срок да поиска спиране от районния съд.С определение от 09.11.17г. по гр.д.№2371/17г. на ВРС съдът е оставил без разглеждане молбата на В** за спиране на изпълнението по делото като е приел,че липсва правен интерес от искането. Третото лице, оспорващо правата на взискателя – М**Д** В**, е придобило имота по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том I, рег. № 946, дело № 11 на 20.01.2011 г., а взискателят е завел гражданското дело, по което е издадено изпълняваното решение на 20.09.2011 г.По изпълнителното дело е представено решение №232/03.10.13г. по в.гр.д.№383/12г. на ВОС,с което е потвърдено решение №182 от 04.05.12г. по гр.д.№1808/11г. на ВРС е частта му,с която е отхвърлен предявеният от И.Г. *** с ЕГН ********** и К**Л** Ст** от с. К**р**, общ. Г**Д**, обл. М** с ЕГН ****** против М** Д** В** от гр. С**, ж.к. „С**р**” бл **, вх.*, ет. *, ап. ** иск с правно основание чл. 108 от ЗС за отстъпване собствеността и предаване на владението върху недвижим имот: апартамент № 9, находящ се в гр. В**, ул. „К**Б** I” № **, ет. *, среден-десен, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, със застроена площ от 61 кв.м., ведно с 2,65% идеални части от общите части на сградатат и от правото на строеж върху мястото, със съседи на апартамента: отляво- ап. № 8, отдясно – ап. № 10, отдолу – ап. № 4 и отгоре – ап. № 14, с идентификационен номер 1091.501.144.1.9.Решението е влязло в сила на 17.11.14г.

           При така установената фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е неоснователна.Изпълнителните действия по делото са инициирани от жалбоподателя въз основа на изпълнителен лист издаден по гр.д.№1808/11г. на ВРС по силата на който М.П.Г. с ЕГН: ****** следва да предаде държането на апартамент № *, находящ се в гр. В**, ул. „К**Б** I” № **, ет. *, с идентификационен номер 1091.501.144.1.9. на И.Г. С*** с ЕГН: ***** и К** Л***С** с ЕГН: **********. Делото е заведено на 20.09.2011 г.Лицето намерено в имота при въввода от съдебния изпълнител е придобило имота с договор за покупко-продажба на недвижим имот материализирано в НА № 20, том I, рег. № 946, дело № 11 от 20.01.2011 г.-т.е. преди завеждане на делото,по което е издаден изпълнителния лист.

             Съгласно чл.523,ал.1 от ГПК ако съдебният изпълнител намери присъдения недвижим имот във владение на трето лице и ако се увери, че това лице е придобило владението на имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той въвежда взискателя във владение на имота,а съгласно ал.2 ако третото лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението. Сгласно т.1 от Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 3/2015 г., ОСГТК не може да се извърши въвод във владение срещу трето лице, което е придобило владението върху имота преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняваното решение, и ако такъв бъде извършен, това лице може да защити правата си чрез обжалването му по реда на чл. 435, ал. 5 ГПК.В настоящия случай третото лице-М**В** не само,че е придобила владението върху имота преди завеждане на делото,по което е постановено изпълняваното решение,но преди завеждане на делото е придобила и собствеността върху имота с цитирания по-горе нотариален акт,поради което съгласно посоченото търкувателно решение въвод не може да бъде извършен.Отделно от това третото лице-М** В** е била ответница по гр.д.№1808/11г. на ВРС по предявен по отношение на нея ревандикационен иск,като по отношение на нея с влязло в сила решение искът е отхвърлен.

             С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

         Водим от горното Окръжен съд В**

                                                Р       Е      Ш      И  :

 

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на взискателя И.Г.С. с ЕГН: ****, срещу действията на ДСИ при Районен съд В** изразяващи се в отказ за въвод във владение на недвижим имот, по изпълнително дело № 1084/ 2017 г.
       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване

                   Председател:                                                  Членове: 1.
                                                                                                              
                                                                                                               2.