ГР.Д. №408-2017

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №7

 

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито    заседание на деветнадесети януари

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.С.С.

                                                                        2.Г.Й.                                                                                                            

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдия   С. С.      ч.   гр. д. №408  

по описа за 2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на Ф.Г.С. *** чрез адв. А.Й. против Определение от 13.12.2017г. по гр.дело №3179/2017 г. на ВРС, с което е спряно изп. производство по изп.д. №20178980400179 само за част от сумите по него,а за друга част от тях изп. производство продължава.Намира и определеното от съда обезпечение от 180лв.за завищено.

Моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и допусне исканото обезпечение на иска като спре цялото изп. производство.

От данните по делото съдът приема за установено следното:

Пред Видински районен съд е предявен иск по чл.439,във вр. с чл.124,ал.1 ГПК от Ф.Г.С. против Л.Л.И. като твърди,че част от сумите,събирани като издръжка за детето му П. Ф. Г. по изп.д. №20178980400179 на ЧСИ С. Н. са недължими по изложени в ИМ съобраожения.Направил е искане да се допусне обезпечение на предявения иск като се спре изпълнителното дело.

ВРС е уважил молбата което е спрял изп. производство по изп.д. №20178980400179 само за част от сумите по него,а за друга част от тях изп. производство продължава и е определил обезпечение в размер на 180лв.

При тези данни съдът достигна до следните изводи:

Предвидената възможност за обезпечаване на предявен иск в чл.391 и следващите от ГПК цели обезпечаване на вземането на ищеца по предявен иск, когато без обезпечението за него ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението на съда.Искането за налагане на обезпечителна мярка може да се прави във всяко положение на делото ,но трябва да отговаря на условията на чл.391,ал.1 ГПК.

В настоящия казус се иска допускане на обезпечение чрез спиране на изп. производство,което е образувано въз основа на издаден изп.лист за дължима от ищеца издръжка.В производството пред ВРС ищецът иска да докаже,чеи не дължи част от събраните суми.ВРС не е обсъдил представените доказателства във връзка с тяхната основателност,а се е позовал на изтекла погасителна давност.Настоящата инстанция намира,че искането на ищеца пред ВРС за спиране на изп. производство с предмет събиране на дължими за издръжка на дете суми е неоснователно ,тъй като се касае за периодични платежи .Освен това въпрос на изчисления и доказване на твърдени в ИМ факти е дали останалите претендирани суми са неоснователно събрани и подлежат на връщане. На етапа подаване на ИМ изводи относно основателността на твърденията не биха могли да бъдат направени,за да се приеме,че искането по чл.389 ГПК е подкрепено с достатъчно убедителни доказателства.

От друга страна по делото не са представени никакви доказателства,че биха се увредили интересите на ищеца,тъй като той продължава да дължи издръжка на малолетното си дете и при основателност на иска може а се направи прихващане.

От така изложеното съдът счита,че от представените писмени доказателства не може да се направи извод за наличие на обезпечителна нужда за молителя.Не е налице изискването на чл.391,ал.1,т.1 ГПК.

Освен това изп. производство не може да бъде спряно за част от сумите,които следва да се съберат и да продължи за друга част.Изп. производство или се спира ,или се отхвърля искането за спирането му.

По изложените съображения съдът счита,че определението на ВРС следва да бъде отменено и исканото обезпечени отхвърлено,за което

 

 

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение №3606 от 13.12.2017г. по гр.дело №3179/2017 г. на ВРС,вместо което постанови:

ОТХВЪРЛЯ искането на Ф.Г.С. за допускане на обезпечение на предявен от него иск с правно основаноие чл.439ГПК,във вр. с чл.124,ал.1 ГПК срещу Л.Л.И. чрез налагане на обезпечителна мярка-спиране на изп.д. №20178980400179 на ЧСИ С... Н... с р-н на действие ОС-Видин като неоснователно и недоказано.

                             Определението не подлежи на обжалване .

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

          

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: