ВГРД № 403-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

 

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно   заседание     на  двадесет и трети   януари

две хиляди   и    осемнадесета    година    в   състав:

                                               Председател: ДИАНА МАРИНОВА

 

                                                     Членове: СВЕТЛА СТОЯНОВА

                                                                   ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

                                                           

При секретаря

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията Маринова

Въззивно гражданско дело 403 по описа за 2017г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „ДОТОРА ВД“ЕООД,гр.Видин,против определение по гр.д.№3455/2017г. по описа на Видинския районен съд,с което е оставено без уважение искане за допускане на обезпечение на предявения иск.

Поддържа се в жалбата, че атакуваното определение е неправилно,постановено в нарушение на закона и е необосновано.Поддържа се,че молителят няма задължение да сочи доказателства относно обстоятелството за затрудняване на правата в случай на положително решение.В настоящия случай обстоятелството,че ответникът не е изпатил исковата сума е достатъчно основание за допускане на обезпечението.Поискано е да се отмени обжалваното определение,като се уважи искането.

Окръжният съд,след като се запозна с оплакванията в жалбата,приема,че същата е основателна.

С обжалваното определение РС е приел,че е налице първата предпоставка по чл.291 от ГПК,а именно,че предявения иск е допустим и вероятно основателен.Приел е,че не е налице втората предпоставка-не са представени доказателства,от които да се направи извод за имущественото състояние на ответника,с оглед реализиране правата при положително за ищеца решение.На това основание е отхвърлил молбата.

Така направените изводи са необосновани и в противоречие със закона,тъй като законодателят не е въвел законово изискване за представяне на доказателства относно имущественото състояние на ответника.Изискването относно реализиране правата при положително решение е законова презумпция и следва да се изведе от изложените в исковата молба обстоятелства.В конкретния случай се твърди и се представят доказателства,че ответникът е подписал издадената фактура,но не е запратил стойността на извършената услуга,което е достатъчна индикация за неговото имуществено състояние.

Обжалваното определение ще следва да бъде отменено,като се допусне исканото обезпечение и се определи обезпечителна мярка запор върху сметките на ответника в изброените банки до размера на исковата сума- 2 712.72 лв.

По изложените съображения Окръжният съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 3567 от седми декември 2017г. постановено по гр.дело №3455/2017г. по описа на ВРС,вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА обезпечение на предявения от „ДОТОРА ВД“ЕООД,гр.Видин,против Б.И.Б.,***,иск за сумата 2 712.72 лв. като определя обезпечителна мярка „запор „ върху банковите сметки на Б.И.Б. до исковата сума от 2 712.72 лв. в следните банки:Уникредит Булбанк АД,Банка ДСК,АД,Обединена българска банка,АД, Юробанк България ,АД,Райфайзенбанк /България ,ЕАД,Сосиете Женерал Експресбанк,АД,Алианц Банк България,АД,Банка Пиреос България,АД,Ти Би Ай Банк,ЕАД,Първа инвестиционна банка,АД,СИБАНК,ЕАД,Търговска банка Виктория,ЕАД,Българо-американска кредитна банка,АД,ПроКредит Банк/България/,ЕАД,Търговска Банка,АД,Токуда Банка,АД,Инвестбанк,АД,Централна кооперативна банка,АД,Общинска банка,АД,Българска банка за развитие,АД,Интернешънъл Асет Банк,АД,Теаксим Банк,АД,ИНГ Банк,Н.В.-зклон София,Ситибанк Европа,АД-клон България,БНП Париба С.А-клон София,“Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон София.

Да се издаде обезпечителна заповед.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок при наличие на предпоставките на чл.280,ал1 и ал.2 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

               

 

 

 

         2.