ГР.Д. № 402-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-9

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Гр.В.

 

 

23.01.2018 г.

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на .............................................   две хиляди и осемнадесета година в състав:

                               Председател : Д. М.

Членове:1.С. С.                                                                                                                          2.Г. Й.

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №402   по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

 

 

Ч.гр.д№402/2017 г. по описа на Видинския окръжен съд е образувано по частната жалба на В.Д.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. И. Д. АК –В., служебен адрес гр. В., ул... против Определение от 26.10.2017 г. на РС – К. постановено по гр. дело № 132 от 2017 г.,с която се иска да се отмени определение от 26.10.2017 г. постановено от РС – К. по гр. д. № 132/2017 г., с което е отхвърлена молбата за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските и присъждане на разноски по делото за адвокатско възнаграждение, като се допусне изменение на определение от 20.09.2017 г. ,постановено по същото дело в частта за разноските и се осъди Народно читалище „П. - 1928 г." със седалище с. Р., общ. Б., ул.., вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по ф. дело № 238/1997 г. на ОС – В. да заплати на В.Д.А. от с. Р., ЕГН **********, направените в съдебното производство разноски в размер на 300 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.

С определение №238/20.12.2017 г. по ч.гр.д.№402/2017 г. Видинският окръжен съд е отменил изцяло определение Определение от 26.10.2017 г. на РС – К., постановено по гр. дело № 132 от 2017 г. вместо което е осъдил Народно читалище „П. - 1928 г.", със седалище с. Р. общ. Б. ул. ., вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по ф. дело № 238/1997 г. на ОС – В. да заплати на В.Д.А. от с. Р. ЕГН **********, направените в съдебното производство по гр.д.132/2017 г.на Кулския районен съд разноски в размер на 300 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.

Отхвърлено е искането на В.Д.А. от с. Р., ЕГН ********** за присъждане на разноски по ч.гр.д.402/2017 г. по описа на Видинския окръжен съд в размер на 200 лв.

         Постъпила е молба вх.№4185/28.12.201 г. г от адв. И. Д., АК – В., служебен адрес гр. В. ул. тел.:, представляваща В.Д.А., с ЕГН **********, с адрес: ***.Иска се на основание чл. 248, ал. 1 от ГПК да се измени постановения съдебен акт в частта за разноските като се присъдят направените в производството разноски.На първо място, определението за разноски не подлежало на самостоятелно обжалване по реда на чл. 274 от ГПК. Когато страната не била съгласна с постановения съдебен акт в частта за разноските, същата можела да поиска от съда, постановил акта, да допълни или измени същия в тази му част. На следващо място съдът се бил се мотивирал с това, че разноски не следвало да бъдат присъждани поради това, че ответната страна не е дала повод за обжалването, а РС – К. неправилно бил приложил закона. Според чл. 78 от ГПК ищецът имал право на разноски съразмерно с уважената част от иска, респ. ответникът имал право на разноски съразмерно с отхвърлената част от иска. Разноските се присъждали според изхода на делото. Такъв бил и настоящият случай - Видински окръжен съд изцяло отменял определението на РС – К. от 26.10.2017 г., следователно налице били основанията за присъждане на направените разноски по обжалване на определението, по което било образувано и ч. гр. дело № 402/2017 г.

С оглед на гореизложеното се иска да се измени определение № 238/20.12.2017 г., постановено от ОС – В. по ч. гр. дело № 402/2017 г. в частта за разноските, като се осъди НЧ „П. - 1928 г." с. Р. да заплати на В.Д.А. направените разноски за адвокатско възнаграждение по ч. гр. дело № 402/2017 г. на ОС – В. (във връзка с обжалването на Определение от 26.10.2017 г. по гр. дело № 132/2017 г. на РС – К.), в размер на 200 лв.

Видинският окръжен съд намира молбата за основателна ,тъй като ищецът има право на разноски ,които винаги се присъждат съобразно уважената част от иска нездависимо от процесуалното поведение на страните .

Водим от горното Съдът

 

О П Р Е Д Е Л   И :

 

ИЗМЕНЯ определение № 238/20.12.2017 г., постановено от ОС – В. по ч. гр. дело № 402/2017 г. в частта за разноските, като ОСЪЖДА НЧ „П. - 1928 г." с. Р. да заплати на В.Д.А. направените разноски за адвокатско възнаграждение по ч. гр. дело № 402/2017 г. на ОС – В. във връзка с обжалването на Определение от 26.10.2017 г. по гр. дело № 132/2017 г. на РС – К.), в размер на 200 лв.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ Г. Й.

 

Считам ,че молбата е неоснователна.В определение №238/20.12.2017 г. по ч.гр.д.№402/2017 г. Видинският окръжен съд е изложил пространни мотиви в смисъл ,че при присъждането на разноските съдът не следва да присъжда разноските механично ,а следва да прецени процесуалното поведение на страните преди и в хода на процеса ,както и дали са станали причина за завеждането на делото.Тези съображения са мотивирали съда да отмени определението на районния съд .Отнесени към молбата на адв. И. Д. АК – В. ,тези мотиви налагат да не се присъждат разноски ,тъй като ответната страна по делото не е станала причина за образуването на делото .Казусът е абсолютно идентичен с хипотезите по Чл.247 и 250 ГПК /поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на решението /,при които не се присъждат разноски ,тъй като повод за завеждане на делото е пропуск на съда .

Логиката на закона е, че разноски винаги се дължат, когато неправомерно е засегната чужда правна сфера чрез образуване на гражданско дело ,принудило ответната страна да направи разходи във връзка със защитата си .От значение е обстоятелството, че производството е образувано по инициатива на ответната страна /Определение № 207 от 16.04.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 216/2010 г., III г. о., ГК, докладчик съдията И. П./.

         Да се присъдят разноски по ч.гр.д.№402/2017 г. означава на практика в един и същ съдебен акт във основа на едни и същи мотиви съдът да постанови два диспозитива с противоположно значение .

 

   СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :