ГР.Д. № 401-2018

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №4

 

гр.В** 09.02.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             В** окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на тридесети януари

две хилядна и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                    Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   ....И***К**. и в присъствието на       прокурора ......................... като разгледа докладваното от

съдия     В**В**         ..........................гр.д. №401

по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Правното основание на предявените искове е чл. 62 от СК.

      Делото е образувано по исковата молба на И.Е.И. ***, с ЕГН:**** против А.Т.А. с ЕГН:***** и И.Т.Б. с ЕГН:********** и двамата от с.Б** Р**.Поддържа се в исковата молба, че ищецът и ответницата А.Т.А. са сключили граждански брак на 19.09.2009г. в гр.Б***, който бил прекратен с развод с решение по гражданско дело № 136/2017г. на Районен съд-Б***. Поддържа се, че съпрузите са живели заедно само няколко месеца и от месец декември 2009г. са разделени, като ответницата А.А. е напуснала семейното жилище и от тогава не са се срещали и не са поддържали никакви контакти. Поддържа се, че едва на делото за развода ищецът разбрал, че ответницата А.А. живее на съпружески начала с друг мъж – ответникът И.Т.Б. и от тяхното съжителство имат две деца – И** И**И** с ЕГН:****** и Г***И** И** с ЕГН:********** и поради факта, че съпрузите не са имали развод, двете деца И. и Г** носят имената на ищеца и същият е бил записан като техен баща.Иска се от съда да бъде постановено решение, с което бъде признато за установено по отношение на ответника, че същият не е биологичен баща на децата И. И** И. с ЕГН:********** и Г***И**И** с ЕГН:*****.Иска се децата И** И** И. с ЕГН:***** и Г** И** И** с ЕГН:********** за в бъдеще да носят бащиното и фамилно име на истинския си биологичен баща И.Т.Б..

С определение от 30.01.18 година на основание чл. 29, ал. 4 от ГПК за особен представител на децата е назначен Т**А** М**. Същият не оспорва предявения иск.

В представените отговори ответниците не оспорват предявения иск.

         От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:От представеното удостоверение за раждане на детето И. И** И** с ЕГН:****** се установява,че същото е родено на 12.08.12г. от майка-ответницата и баща –ищеца. От представеното удостоверение за раждане на детето Г**И** И**с ЕГН:****** се установява,че същото е родено на 27.05.17г. от майка-ответницата и баща –ищеца.С решение по гражданско дело № 136/2017г. на Районен съд-Б**,което е влязло в сила на 12.07.17г. бил прекратен гражданския брак сключен на 19.09.2009г. в гр.Б*** между ищеца и ответницата.По делото е разпитана свидетелката П**,която установява,че ищеца и ответницата са се разделили през месец декември 2009г. През месец май 2010г. ответницата и ответника И.Б. заживели на съпружески начала,от която връзка се родили децата И***и Г**.

         При така установената фактическа обстановка съдът счита,че предявеният иск по чл.62 от СК е основателен и доказан и следва да бъде уважен. Съгласно чл.61,ал.1 от СК съпругът на майката се смята за баща на детето,родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване.Предвид на цитираната разпоредба в съставените актове за раждане на децата  като техен баща е записан ищеца.Установи се от показанията на разпитаната свидетелка,че ответницата и ответника Б. от 2010г. живеят на съпружески начала,от която връзка са се родили децата И** и Г**.С оглед на това   и с оглед неоспорването на предявения иск от ответниците се налага извода,че искът за оспорване на бащинството на ответника Г** е основателен и доказан.С оглед на това следва да бъде постановено решение,с което бъде признато за установено по отношение на ответницата,че ищеца не е баща на децата.

         Съгласно чл.16,ал.2 от ЗГР името на дете, произходът на което е установен по съдебен ред, се определя от съда по реда на този закон.С оглед оборването на произхода от страна на бащата следва да бъде допусната промяна на имената на децата в съответствие с разпоредбата на чл.15,ал.1 от ЗГР.Следва да бъде постановено промяна на имената на децата както следва:

       -от „И***И** И**“ на И. А*** И.

        -от „Г** И** И**“ на Г***А** И**

         Молбата за промяна на имената на децата,така,както е поискано с исковата молба не следва да бъде уважена.В случая не е налице установен произход от бащата,поради което липсва правно основание децата да носят имената на страна на истинския си биологичен баща-И.Т.Б.. Последният,след влизане в сила на настоящето решение разполага с правната възможност да припознае децата,при което същите за във бъдеще ще носят неговите имена.Отделен е въпроса,че след оборване на произхода ищеца няма правен интерес от подобно искане.

          Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Т.А. с ЕГН:**********,че И.Е.И. ***, с ЕГН:********** не е биологичен баща на децата И. Илиянов И. с ЕГН:********** и Г**И** И** с ЕГН:**********.

           Допуска промяна на презимето и фамилното име на децата както следва:

       -от „И** И**И**“ на И**А***И**

        -от „Г** И** И**“ на Г** А**И**

         Отхвърля молбата на И.Е.И. ***, с ЕГН:**** за промяна на имената на децата,така както е посочено по-горе.

         След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на Община-Видин за извършване на отбелязване в съответните актове за раждане на децата.

         Решението може да бъде обжалвано пред С*** апелативен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: