ВГРД № 400-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 5

                                              

 

Гр. В.

   15.02.2018

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на десети     януари

две хиляди   и    седемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                     Г. Й.

                                                          

При секретаря И. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 400по описа за 2017г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на ДПС гр.В. против Допълнително решение №1663-РЗ от 25.07.2017г., постановено по гр.дело №2618/2016г. по описа на Видинския районен съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че с решението е оставена без уважение молбата за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №19 от 10.02.2017г., постановено по делото. Поддържа се, че с исковата молба е било поискано настаняването на Н. И. Т. в приемно семейство за ползване на социална услуга приемна грижа, докато в постановеното решение съдът е постановил настаняването на детето при условията на заместваща приемна грижа без да постанови поисканото настаняване за ползване на социална услуга приемна грижа. Поискано е да се отмени обжалваното решение като се допусне поправка на допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението, като вместо „ползване на социална услуга заместваща приемна грижа“ се отрази „ползване на социална услуга приемна грижа и заместваща приемна грижа“.

 

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е основателна.

С Решение №19 от 10.02.2017г., постановено по гр.дело №2618/2016г. по описа на ВРС съдът е настанил малолетното дете Н.И. Т. в професионалното семейство П. при условията за ползване на социална услуга „заместваща приемна грижа“ за срок от една година, считано от 03.10.2016г.

Ищецът е подал молба до съда за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в решението , като е поискал в диспозитива на същото да се чете „ползване на социална услуга приемна грижа“ освен допуснатата „заместваща приемна грижа“.

С обжалваното решение съдът е отказал да поправи допуснатата фактическа грешка като е приел, че не е налице такава.

Обжалваното е необосновано и незаконосъобразно, тъй като видно от постановеното първоначално решение и петитума на исковата молба, съдът е пропуснал да отрази в решението си и искането за предоставяне на приемна грижа, поради което молбата за поправка на очевидна фактическа грешка ще следва да бъде уважена и в диспозитива на решението се чете, че детето Н. И. Т. се настанява в професионално приемно семейство при условията за ползване на социална услуга „приемна грижа и заместваща приемна грижа“.

По изложените съображения Окръжният съд

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение №1663-РЗ от 25.07.2017г., постановено по гр.дело №2618/2016г. по описа на Видинския районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №19 от 10.02.2017г., постановено по гр.дело №2618/2016г. по описа на ВРС, като да се чете детето Н. И. Т. се настанява в професионално приемно семейство при условията за ползване на социална услуга „приемна грижа и заместваща приемна грижа“.

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.