ЧГРД № 398-2017

 

 

 

 

                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2

 

ВОС     гражданско                         отделение

В закрито     заседание на осми януари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д** М**

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. Св** С**

  1. Г** Й**

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдия   Св** С**     ч.   гр. д. №398 по описа

За 2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на С.С.Т. против Разпореждане от   08.11.2017г. по гр.д. №984/17г. на ВРС , с което е върната частната му жалба против определение на съда,постановено в съдебно заседание от 02.11.17г. като недопустима.

Жалбоподателят твърди,че разпореждането е неправилно,тъй като е представил доказателства,че страда от психично заболяване,което го прави недееспособен.Представил е такива и с ч. жалба.Иска от съда да отмени атакуваното разпореждане и върне въззивната жалба на ВРС за администриране.

Ответната по жалба страна-„Ю***Б**“АД-уведомена не е взела становище.

От данните по делото съдът   приема за установено следното от фактическа страна.

Гр.д. №984/17г. на ВРС е образувано по ИМ на „Ю*** Б**“ АД срещу С.С.Т. с правно основание чл.415,ал.1 ГПК,вр. с чл.422 ГПк и чл.86,ал.1 ЗЗД.В с.заседание от 02.11.17г. ответникът чрез процесуалният си представител адв.Ев*** Г** е оспорил писмени доказателства-анекси към договор за банков кредит като е заявил,че С.С.Т. е бил недееспособен към момента на подписването им.Поискал е да се назначи психиатрична експертиза като задача ВЛ след като се запознае с медицинската документация на ответника да даде заключение дали той е разбирал свойството и значението на действията си за периода 30.04.10. до 20.08.12г./когато са подписвани въпросните анекси/ и имал ли е интелектуалния потенциал да преценява документите,които подписва.ВРС е отказал да назначи исканата експертиза,тъй като производството за определяне дееспособността и съответно назначаване на настойник и попечител се развива пред Окръжен съд .ВРС не е допуснал възраженията на ответника за липса на дееспособност и е върнал представените в тази връзка доказателства на страната.Отхвърлил е оспорването на доказателства поради настъпила преклузия за това.

          С.С.Т. е обжалвал това определение с ч. жалба от 02.11.17г.,която ВРС е върнал с обжалваното разпореждане от 07.11.17г./неправилно посочено в ч.жалба с дата 08.11.17г./ с мотиви,че определенията не подлежат на обжалване.

           При тези данни въззивния съд достигна до следните изводи:

ВРС е правилно и законосъобразно е приложил процесуалните пправила и норми в производството по гр.д. №984/17г. по описа на съда.Направените в с.з. от 02.11.17г. искания за назначаване на психиатрична експертиза и преценяване дееспособността на ответника не са от компетентността на районния съд и не са предмет на производството по чл.415 ГПК вр. с чл.422 ГПК.Определението,с което съдът се произнася по тези искания не подлежи на обжалване,тъй като то не прегражда хода на делото и не попада в хипотезите на чл.274 ГПК.Отказът на първоинстанционния съд да допусне и събере дадени доказателства може да послужи като аргумент във въззивна жалба с искане за отмяна на постановеното вече рашение,но не подлежи на самостоятелно обжалване в хода на делото пред ВРС.

По изложените съображения ВОС счита жалбата за неоснователна,а обжалваното разпореждане на ВРС за правилно и законосъобразно,за което

 

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 07.11.2017г. по гр.д. 984/17г на В*** районен съд.

                            Определението не подлежи на обжалване.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                     2.