ГР.Д. № 396-2017

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №3

                      

                                            Гр . Видин 01.02.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА десети януари

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1 С. С.                        

  1. Г.Й.

                                  

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ           Ил.К.                             И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                             КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

           съдия С.С.    в. ГР.Д. №   396          ПО ОПИСА

ЗА   2017 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Делото е образувано по въззивна жалба на Д.В.Д. чрез адв. В.Б. против Решение №125 от 18.09.17г. по гр.д. №282/17 на БРС,с което е отхвърлен иска за делба на съсобствен имот.Иска от въззивната инстанция да отмени обжалваното решение като незаконосъобразно и неправилно и върне делото на първостепенния съд с указания поради нередовност на исковата молба не посочване на съсобственик да даде указания на процесуалния представитнел на ищеца в тази насока.

В законния двуседмичен срок по чл.263 ГПК ответникът по жалба С.И.И. не е   подал писмен отговор.В съдебно заседание чрез процесуалният си представител адв. Венкова моли ВОС да потвърди решението на БРС.Счита,че съда не може да дава указания срещу кой ответник ищецът следва да насочи иска си.

От данните по делото във връзка с направените в жалбата оплаквания Окръжният съд констатира следното:

Пред първоинстанционният съд е предявен иск с правно основание чл.34 от ЗС. Иска се делба на съсобствен между страните имот с права 1/2ид.ч. за всеки от тях.

Установено е,че процесният имот е бил собствен на ответника С.И.И. и съпругата му в режим на СИО.За задължения на съпруга ½ ид.ч. от имота е изнесен на публична продан и възложен от съдия изпълнител на купувача- Д.В.Д.-ищец по настоящото производство.

При тези данни ВРС е отхвърлил иска и не е допуснал да се извърши делба между страните ,тъй като ответникът С.И.И. не е съсобственик на имота.

Пред въззивната инстанция нови доказателства не са ангажирани.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

От представените по делото доказателства е безспорно,че соченият за съсобственик на имота,чиято делба се иска, С.И.И. няма качеството на съсобственик.Съсобственик на процесния имот е съпругата му,която не е посочена от ищеца като страна и съделител в процеса.РС е дал указания в доклада по чл.146 ГПК,че ищецът следва ад посочи доказателства относно качеството на съсобственик на посочения за ответник в процеса,но такива не са представени.При това положение искът за делба правилно е отхвърлен тъй като е насочен срещи лице без пасивна легитимация-несобстваник.

Оплакванията във въззивната жалбата,че съдът е следвало да укаже на ищеца да конституира и съпругата на ответника като съсобственик освен,че не коренспондират с правомощията и задълженията на съда са също така несъстоятелни,защото съпругата на С.И.И. следва да бъде конституирана не като необходим другар на съпруга си,а като единствен съсобственик на ½ ид.ч. от процесния имот.В този смисъл РС-Белоградчик няма задължение и няма право да укаже на ищеца срещу кого да насочи иска си,а само може да се произнесе дали предявеният срещу посочения от ищеца ответник иск е основателен и доказан или не.Още по-малко въззивната инстанция има правомощия да върне делото на първоинстанционния съд с указания за нередовност на ИМ поради непосочване на съсобственик.В тежест на ищеца е да посочи ответника/ците/ и да докаже ,че искът му е основателен по отношение на него-в случая,че именно посоченият ответник е съсобственик на имота,чиято делба се иска.По делото такива доказателства не са ангажирани въпреки указанията на първостепенния съд.

По изложените съображения, въззивната инстанция счита жалбата за неоснователна, а първоинстанционното решение за правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Разноски не са претендирани от ответника по жалба и няма данни такива да са направени, поради което не следва да им се присъждат.

Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №125 от 18.09.17г. по гр.д. №282/17г. на Районен съд-Белоградчик.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                       2.