ВГРД № 383-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-4

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно   заседание     на  десети   януари

две хиляди   и    осемнадесета    година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                         

При секретаря

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 383 по описа за 2017г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по жалбата НА Р. П. В. в качеството й на председател на Н. ч. „В. Б.-1929“ с.И., общ.Д., против действията на ДСИ във връзка с извършен опис на движими вещи, находящи се в сградата на читалището.

Поддържа се в жалбата, че посочените действия на ДСИ са неправилни, тъй като описаните движими вещи не са собственост на читалището, а са предоставени за ползване от Ф.„Г. Б.-Б.“ по програма, за което е сключено споразумение на 02.06.2016г. На това основание е поискано да се отменят де4йствията на ДСИ.

Към жалбата е приложено споразумение от 02.06.2016г.

По делото е постъпил писмен отговор на жалбата от взискателя по изпълнителното дело Л.И.К., в който се поддържа, че жалбата е недопустима, тъй като не се обжалва действие включено в изчерпателно изброените действия, които подлежат на обжалване по реда на чл.435, ал.2 от ГПК, поради което е поискано същата да бъде оставена без разглеждане.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата и изложените съображения в постъпилия отговор приема, че жалбата е недопустима, с оглед разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК.

В посочената разпоредба изчерпателно са изброени действията на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване от длъжника по изпълнителното дело. Посоченото в жалбата действие, а именно опис на движими вещи, извършен от ДСИ по изпълнително дело №30/2017г. по описа на БРС не е посочено в действията, които длъжникът може да обжалва пред съда.

На това основание жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще следва да бъде прекратено, за което Окръжният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р. П. В. в качеството й на председател на Н. ч. „В. Б.-1929“ с.И. общ.Д., против действията на ДСИ във връзка с извършен опис на движими вещи, находящи се в сградата на читалището по изпълнително дело №30/2017г. по описа на БРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №383/2017г. по описа на Видинския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.