ГР.Д. № 380-2017

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 51

                                              

 

Гр. В.

                                                                                     07.02.2018

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският    окръжен     съд   гражданска  колегия

В открито съдебно заседание на седми февруари

две   хиляди  и   осемнадесета  година    в   състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                      Членове:

 

                                                          

При   секретаря Н. К.

и  в присъствието   на   прокурора М. К.    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско  дело № 380 по описа за 2017г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5 от ЗЛС.

Образувано е по исковата молба на Е.Г.Ц.,***,против Г.Е.Ц.,***.

Поддържа се в исковата молба, че ответникът страда от шизофрения,като заболяването датира от 2001г.Посочва се,че същия през последните години има рязка промяна в поведението си, не може да разбира свойството и значението на постъпките си и да полага грижи за себе си.Започнал да изнася вещи от дома си,да не се храни,не желае да поддържа лична и битова хигиена. Поискано е същият да бъде поставен под пълно запрещение.

Ответникът Г.Е.Ц. не е взел становище по молбата.

Представителят на Окръжна прокуратура град В. дава заключение, че с оглед установените по делото обстоятелства ответникът следва да бъде поставен под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното :

По делото са представени писмени доказателства,от които е видно,че ответникът многократно е лекуван в различни болнични заведения с диагноза „шизофрения-параноидна форма“.Представено е и медицинско удостоверение от „К. К.“,гр.С.,с дата 12.07.2001г. в което е отразено,че ответникът страда от наркотична зависимост-опиев тип,с поведенчески срив.

Назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза дава заключение, че лицето Ц. страда от „Шизофрения,епизодично протичане с устойчив дефицит“,което заболяване се проявява в поведението му-психомоторно неспокоен,негативистичен,страхово ангажиран,не може да поддържа визуален контакт,личностов разпад.Вещото лице дава заключение,че поради заболяването си и настоящето състояние ответникът не може да възприема правилно действителността,да се грижи за себе си и да защитава интересите си.

На основание чл.337, ал.1 от ГПК съдът придоби лични впечатления от лицето, като на зададените му въпроси същият не може да даде отговор и изразява силно притеснение.

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че е налице медицинският критерий, визиран в разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗЛС. Установява се, че ответникът страда от „душевна болест” с диагноза „шизофрения,епизодично протичане с устойчив дефицит”, поради което същият не е в състояние да възприема правилно действителността, да полага грижи за себе си и за своите дела.

По тези съображения съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 от ЗЛС и ответникът ще следва да бъде поставен под пълно запрещение.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАВЯ Г.Е.Ц. с ЕГН:**********,***, под „ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ”.

Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството в Община – В. за назначаване на настойник на Г.Е.Ц..

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от днес.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :