ВГРД № 374-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 105

                                              

 

Гр. В***

 

                                                29.01.2018г.

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

В***   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на тринадесети декември

две хиляди   и    седемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д** М***

 

                                                     Членове: С*** С***

                                                                   Г** Й**

                                                          

При секретаря В** К**

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М**

Въззивно гражданско дело № 374 по описа за 2017г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на „О*** МВТ“ ЕООД гр.В*** против Решение №188 от 22.05.2017г., постановено по гр.дело №2389/2016г. по описа на В*** районен съд .

Поддържа се във въззивната жалба, че решението е неправилно, тъй като е необосновано, поради което ще следва да бъде отменено. Развиват се оплаквания, че съдът не се е съобразил със всички събрани по делото доказателства – гласни и писмени, от които се установява, че ищецът по делото е получил претендираните суми и се е подписал върху ордерите за получаването им. В жалбата се съдържат оплаквания във връзка с присъдените разноски на ищеца по делото, за които се поддържа, че са неправилно присъдени в размер на 650лв., тъй като ищецът се е отказал от иска до размера на 350лв. и производството по делото е било прекратено до първоначалния размер от 1 100лв. Тези оплаквания са въведени в отделна частна жалба против определението на съда от 28.06.2017г., с което е изменено в тази част решението като разноските са намалени от 650 на 300лв. По частната жалба съдът е постановил, че ще се произнесе с отделно определение.

Ответникът по жалба А.В.Г. е подал писмен отговор на жалбата, с който е оспорил въззивната жалба, като поддържа, че е получил преди датата на завеждане на делото единствено сумата в размер на 45.61лв., поради което постановеното решение е правилно и законосъобразно.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становището на ответника по жалба и събраните доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Окръжният съд констатира, че при произнасяне на решението си В*** районен съд е обсъдил всички събрани по делото доказателства. С оглед направените възражения в процеса на производството по делото, е била назначена съдебно-графологична експертиза, по която вещото лице е дало заключение, че представените кат оригинални документи „разходни касови ордери“ са ксерокопирани преди да са били попълнени определени реквизити и в двата документа, като в тях се установява наличие на надебеляване чрез повторение на цифрени и буквени знаци, като са използвани различни химикални пасти при попълването на отделните реквизити. На това основание ВРС е изключил процесните ордери от доказателствения материал, като ги е признал за неистински документи. На това основание е приел, че не се установява по безспорен начин изплащането от ответното дружество на ищеца на претендираната сума, представляваща трудово възнаграждение за месец април 2016г. Въз основа на така установените обстоятелства Районният съд е приел, че работодателят не е изпълнил задължението си по чл.128, т.2 от КТ и не е заплатил дължимото трудово възнаграждение за положения труд в установените срокове.

Процесуалният представител на ответната страна не е оспорил заключението на вещото лице, поради което съдът обосновано се е позовал на него и е направил своите правни изводи, поради което въззивната жалба се явява неоснователна.

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано, за което Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №188 от 22.05.2017г., постановено по гр.дело №2389/2016г. по описа на В**** районен съд .

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.