ВГРД № 372-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 104

                                              

 

Гр. В***

                                                             19.01.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС гражданска колегия

В открито съдебно заседание на тринадесети декември

две хиляди   и    седемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д** М**

 

                                                      Членове: СВ** С**

                                                                   Г*** Й***

                                                          

При секретаря И*** К**

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М****

Въззивно гражданско дело № 372по описа за 2017г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на П.Г.М. против Решение №345 от 25.09.2017г., постановено по гр.дело №122017г. по описа на В*** районен съд .

Поддържа се във въззивната жалба,че обжалваното решение е незаконосъобразно и необосновано.Посочва се,че съдът е обсъдил единствено доводите на ищцата,за които не са представени убедителни доказателства,а не е взел предвид доводите на ответника.Поддържа се,че съдът не се е съобразил с мотивите по т.д.№1/2016 година на ВКС. относно преценката на конкретните факти,за които са представени доказателства и въз основа на тях следва да вземе решението единствено в интерес на детето.Поискано е да се отмени изцяло обжалваното решение на ВРС.

Ответницата по жалба не е подала писмен отговор на въззивната жалба.В съдебно заседание процесуалният й представител поддържа,че решението ще следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Страните не са сочили нови доказателства пред въззивния съд.Със въззивната жалба е приложен препис от социален доклад по изп.дело,който не е приет от съда,тъй като е ирелевантен към спора.

Окръжният съд,след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба,становището на ответницата по жалба и събраните доказателства,приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определение законов срок,поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Ищцата е предявила иск по реда на чл.127а,ал.2 от СК против ответника,като е поддържала,че страните са родители на малолетното дете А*** П*** М.,родено в Н***З**,като те и детето са с двойно гражданство.Поддържа,че бракът между съпрузите е бил прекратен през 2015г. като родителските права за детето са били предоставени за упражняване от майката със споразумение между съпрузите.Ищцата поддържа,че упражнява търговска дейност в Н***З***,при която често е взимала детето със себе си,но ответникът е оттеглил пълномощното,с което е дал разрешение за издаване на задграничен паспорт на детето и родителите не могат да постигнат съгласие за издаване на задграничен паспорт и за пътуванията на детето зад граница.

Ответникът е подал писмен отговор на исковата молба с който е оспорил изцяло предявения иск,като поддържа,че целта на производството е детето да бъде изведено трайно в Н***З***.

Съдът е събрал поисканите от двете страни писмени и гласни доказателства,изслушал е изготвен социален доклад за детето Антъни и въз основа на тях е приел,че искът е основателен и доказал,поради което е постановил решение,с което е дал разрешение,заместващо съгласието на бащата,за издаване на паспорт за задгранично пътуване на детето.Дал е разрешение,заместващо това на бащата,детето да пътува до Н***З*** през ученическите ваканции-зимна ваканция и първата половина на лятната ваканция.

С решението съдът е приел,че така определените разрешения ще спазят интересите на детето,като детето разполага с права да развива своята култура,като пребиваването в Н**З** не е нещо необичайно за него,тъй като детето е родено там и притежава двойно гражданство.

Неоснователно е оплакването във възвивната жалба,че с решението се нарушават правата на бащата да осъществява личните си контакти с детето.Съдът е конкретизирал периода,през който детето ще може да пътува,съобразявайки се с определените лични контакти,които бащата ще може да осъществява с детето и разрешените пътувания не биха могли да се отразят на връзката на бащата с детето.

При постановяване на решението не са били допуснати процесуални нарушения и след като съдът е направил законосъобразни изводи,съобразявайки се със събраните по делото доказателства,Окръжният съд приема,че обжалваното решението ще следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Окръжният съд

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №345 от 25.09.2017г., постановено по гр.дело №12/2017г. по описа на В*** районен съд.

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.