ГР.Д. № 369-2017

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №103

                      

                                            Гр . Видин   12.01.2018г.

                                     В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА тринадесети декември

ПРЕЗ две хиляди и седемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                            ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1.                                                                                                   2. Г. Й.

ПРИ СЕКРЕТАРЯ     В.К.                           И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                               КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

             Съдия С. С.                    гр.Д. № 369 ПО ОПИСА

ЗА     2017 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Делото е образувано по въззивна жалба на М.П.В. чрез адв. А. против Решение №353 от 09.10.2017г. по гр.д. №741/17г. на ВРС,с което е отхъвърлен искът й по чл.108 ЗС.

В жалбата излага предположения,че ответниците са започнали да ползват процесното мазе,тъй като то е било неизползваемо преди това.Изразява съмнение относно направените измервания от ВЛ по повторната техническа експертиза ,поради което е поискала да се назначи нова СТЕ,която да направи ново замерване на процесното мазе.

Моли съда   да отмени решението на ВРС като неправилно и необосновано като уважи предявения иск или върне делото на ВРС за ново разглеждане и им присъди разноски за двете инстатнции .

В законния двуседмичен срок по чл.263 ГПК ответниците Г.Т.С. и Л.Р.С. чрез адв. М. са подали писмен отговор, с който оспорват въззивната жалба и молят съда да остави без уважение искането за събиране на нови доказателства като им се присъдят разноските по делото.

Счита решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно, а твърденията на жалбоподателката за собственост върху процесното мазе №... за недоказани. Сочи,че мазе №...,което ползват като свое собствено не отговаря нито по квадратура,нито по местоположение и съседи на описанието на мазето по НА на жалбоподателката.

От данните по делото във връзка с направените по жалбата оплаквания съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Пред първоинстанционният съд е предявен иск от М.П.В. чрез адв. А... срещу Г.Т.С. и Л.Р.С. с правно основание чл.108 ЗС. Предмет на спора е мазе №...,находящ се в гр. В....,ж.к. „В...”,бл....,вх....,където живеят страните-ищцата на осми етаж,а ответниците на първи етаж.В нотариалните актове и на двете страни прилежащо към апартаментите им е посочено мазе №...,но с различна квадратура и при различни съседи.Мазето на ищцата е с квадратура от 3,38кв.м.,при съседи :от север –двор,жил.блок,от юг-коридор,от изток-мазе на Б... М...,от запад-асансьорна шахта.Мазето на ответниците е с площ от 5,22кв.в.,при съседи:от ляво-общи части,от дясно-държавно мазе №....

По делото са назначени две технически експертизи,като и двете дават заключение,че процесното мазе е прилежащо към апартамент №... на първи етаж,т.е. на ответниците.За втората техн. Експертиза ищцата е искала да присъства лично,но въпреки поканите от ВЛ не се явила при направеното замеирване на мазето.

При тези данни ВРС е приел,че ищцата не е доказала правото си на собственост върху мазе №... и е отхвърлил иска по чл.108 ЗС

Пред втората инстанция не са допуснати нови доказателства предвид разпоредбата на чл.266 ГПК като е изложил мотивите си в с. заседание от 13.12.17г. след изслушване на страните.

При тези данни ВОС достигна до следните изводи:

Въззивната жалба е подадена в преклузивния срок по чл.259 ГПК от надлежна страна и е допустима.Разгледана по същество е неоснователна .

Като елемент от фактическия състав на иска по чл.108 ЗС следва да се докаже собствеността върху претендирания имот в лицето на ищеца пред първата инстанция

Установено е по безспорен начин от техническите експетизи,че процесното мазе №... е прилежащо към апартамент №... на първи етаж и отговаря на описанието по НА за собственост на ответниците.При това положение първият елемент от фактическия състав на чл.108 от ЗС – правото на собственост в лицето на ищеца – съдът намира за недоказан.

Оспорванията относно измерването на мазето съдът приема за неоснователни и недоказани,тъй като и в двете технически експертизи се сочи,че процесното мазе е с квадратура от 5,22кв. м. и при съседи така както са посочени в НА на ответниците.Ищцата пред първата инстанция е била уведомена и поканена да присъства на измерванията от ВЛ,но не е присъствала и не е изпратила представител,поради което не може да черпи права от собственото си несериозно отношение.Без значение дали ищцата е присъствала или не-по делото има приета експертиза,която съдът счита за обективна и компетентна.И по двете технически експертизи заключенията са категорични,че процесното мазе под №.... е прилежащо към апартамента,собственост на ответниците.ВЛица сочат,че мазе с описанието по НА на ищцата е мазе №..,което не се ползва от никой и е затрупано с боклуци.Съдът не счита за необходимо за излага подробни доводи в тази насока,тъй като предмет на спора е мазе №... и не следва да се търси кое мазе е прилежащо към апартамента на ищцата,така като е описано в НА за собственост.Достатъчно е да се установи дали това е соченото от нея мазе №....,което се ползва от ответниците и по делото категорично се доказа,че това мазе не е собствено на ищцата,а е собствено на ответниците,с което спора по чл.108 ЗС е разрешен.

Ответниците не отричат,че ползват процесното мазе,поради което е отказано и разпит на свидетел за установяване на това обстоятелство.

От представените доказателства се установява,че ответниците ползват мазе №... на правно основание- НА за собственост на апартамент №....и прилежащото към него мазе №..

В този смисъл решението на ВРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Позовавайки се на разпоредбата на чл.272 ГПК ВОС се присъединява към мотивите,изложени от първоинстанционния съд .

Ответникът по жалба е претендирал разноски пред въззивната инстанция и такива следва да бъдат присъдени в размер на 600лв. –адв. хонорар пред ВОС.

По изложените съображения съдът:

 

Р     Е     Ш     И     :

ПОТВЪРЖДАВА Решение №353 от 09.10.2017г. по гр.д. №741/17г. на ВРС

Осъжда на М.П.В., ЕГН ********** *** да заплати на Г.Т.С. и Л.Р.С. *** направените от тях разноски пред въззивната инстанция в размер на 600лв.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                     2.