ГР.Д. № 356-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 96

 

гр. Видин,   21 .12.2017 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

         Видинският окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на двадесет и първи ноември  
две хилядни и седемнадесета година в състав:    

                                    

                                                                                Председател: В. В.                                                                                              

                                                                                Членове: 1. А. П.

  1. Г. Й.

                                                              

         при секретаря .......................В. К.....................................и в
присъствието на прокурора ............................................. като разгледа
докладваното от съдия......................А. П.........................гр. д. № 356 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:


         Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

         Делото е образувано по въззивна жалба от „О. Б. П. С.“ гр.В., Булстат: ................, с адрес гр. В., ул. „Г.“ № , вх., ап. представлявана от председателя И. М. И. срещу Решение № 248 от 26.06.2017 г. по гр. д. № 2728/2016 г. на Районен съд Видин, с което е отхвърлен предявения иск за осъждане на ответницата М. Н. Н. да заплати на въззивника сумата от .... лева , представляваща членски внос, получени от нея на отпаднало основание. Поддържа се, че решението е неправилно, противоречащо на процесуалните правила и в противоречие с доказателствата по делото. Счита, че неправилно е възприето от първоинстанционния съд , че ответницата е събирала членски внос и от така събрания членски внос е прехвърлила средствата в новосъздаденото дружество „Д. Б.“ гр.В.. Счита, че искът е основателен , тъй като се касае за финансов актив на ищеца , предаден за съхранение на въззиваемата, поради което се иска отмяна на решението на първоинстанционния съд и уважаване на иска в посочения размер. Претендират се разноските, направени пред първата и въззивната инстанция.

         В законоустановения срок не е постъпил отговор от въззимаемата страна.

         В съдебно заседание представител на въззивницата моли да се потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

        
       По допустимостта на жалбата:

       Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо решение по смисъла на чл. 258 от ГПК, поради което е допустима.


       По съществото на спора:

       Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

       Производството по гр. д. № 2596/2016 г. по описа на Районен съд Видин е образувано по искова молба от Сдружение „О. Б. П. С.” срещу М. Н. Н. за осъждане на ответницата да заплати на ищцовото сдружение сумата от лева , представляваща членски внос, предадени й в качеството на новоизбран касиер.

         Прието е за установено от ВРС , от събраните по делото доказателства, като не е спорно между страните, че Сдружение „О. Б. П. С.” е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел с решение на ВОС по ф.д.№ 221/2005г. на 21.04.2005г. Ответницата е била избрана за касиер на дружеството от 11.11.2015г. , като и е предадена сумата , намираща се в касата на сдружението в размер на ....... лева. Част от членовете на сдружението-ищец , включително и ответницата, са организирали ново сдружение с нестопанска цел- Пчеларско дружество „Д. Б.” гр.В.. Членовете на П. Д. “Д. Б.“ гр.В. на учредителното събрание на сдружението взели решение , видно от протокол № 1/17.01.2016г. членският внос, събран до момента в размер на ........ лева да бъде прехвърлен като актив на новото дружество.

         В резултат, Районен съд Видин отхвърлил предявения иск, приемайки , че за да е осъществен фактическият състав на посоченото правно основание, следва да бъде установено от ищеца, че ответникът е получил нещо от ищеца, без основание, в резултат на което ответникът се е обогатил за сметка на ищеца. Направил е извод, че сумата е налична, но е във фактическата власт на друг правен субект.

                 Пред въззивната инстанция нови доказателства не са представени.

       Окръжен съд Видин, след като обсъди доводите, изложени в жалбата, и прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, счита, че така мотивирано решението на първоинстанционния съд е неправилно.

       Установено е по делото от писмените и гласни доказателства /последните не са обсъдени от ВРС/ ,че на учредителното събрание на сдружение „Д.Б.“ В. е гласувано решение събрания членски внос до момента /от „О. Б. П. С.“ да бъде прехвърлен като актив на новото дружество. Без значение колко от членовете на ищцовото сдружение са станали такива на новото, общото събрание на може да взема решение, с което да се разпореди с активите на друг правен субект. Това решенение е без правна стойност. Решение за разпореждане с активите на сдружение „О. Б. П. С.“ могат да вземат само членове на този съюз., не и Учредителното събрание на друго сружение. Установено е също така по делото, че сумата от ....... лева е предадена на ответницата в качеството й на касиер на въззивника „ОБПС“ Видин. При липсата на валидно взето решение от общото събрание на „О. Б. П. С.“ за прехвърляне на касовата наличност в новото дружество, всички последващи действия от страна на ответницата М. Н. Н., на която сумата е била предадена за съхранение са без правно основание и не могат да се противопоставят на ищеца – въззивник в настоящата инстанция.

            Предвид горното предявеният иск се явява основателен и доказан да размера на ..... лева , на каквато стойност е възлизала касовата наличност , предадена на ответницата , в останалата част по пълния предявен размер от ..... лева искът е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. В този смисъл решението на ВРС , с което е отхвърлен иска като неправилно следва да бъде отменено до размера на .... лева , в останалата част , в която е отхвърлен иска до пълния прадявен размер от .............. лева – решението следва да бъде потвърдено.

            С оглед изхода на делото, на въззивника следва да бъдат присъдени направените за двете инстанции разноски съразмерно с уважената част от иска в размер на ....... лева за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

            Мотивиран от горното, Окръжен съд Видин

 

                                                            Р       Е      Ш      И  :

                 ОТМЕНЯ
Решение № 248 от 26.06.2017 г. по гр. д. № 2728/2016 г. на Районен съд Видин, с което е отхвърлен предявения иск от „О. Б. П. С.“ гр.В., Булстат: ................, с адрес гр. В., ул. „Г.“ № , вх. ап. представляван от председателя И. М. И. против М. Н. Н. до размера на ..... /................. /лева, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

         ОСЪЖДА М. Н. Н., егн **********, с адрес *** да заплати на от „О. Б. П. С.“ гр.В., Булстат: ........................., с адрес гр. В., ул. „Г.“ № , вх., ап., представляван от председателя И. М. И., сумата от ........./ / лева , представляваща събран членски внос на ищцовото сдружение, предоставена й за съхранение в качеството на касиер, както и сумата от .... лева, представляваща разноски по производството за двете инстанции, съразмерно с уважената част от иска, за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

      ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.

     РЕШЕНИЕТО е окончателно .

 

                    Председател:                                             Членове: