ВЧГРД № 350-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 13

гр. В** 29.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В***, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. Г** Й**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В*** въззивно частно гражданско дело №350 от описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна частна жалба от Н.Л.Я. *** против определение от 07.09.17г. по гр.д.№38/15г. на БРС,с което е определена /увеличена/ цената на предявения от жалбоподателката насрещен иск за прогласяване нищожността на клаузите на т.4.28 и т.4.29 от сключения на 12.10.09г. договор.Подържа се ,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради това,че съдът не се е произнесъл по аргументите на жалбоподателката в молбата й от 28.08.17г.Подържа се,че предявените искове са неоценяеми,поради това,че в атакуваните разпоредби не е посочена парична стойност.Подържа се,че атакуваните разпоредби от договора ограничават основни човешки ценности като правото на труд и свободно придвижване,поради което нямат парично изражение.Подържа се,че за произнасянето по предявените от жалбоподателката искове същата е внесла държавна такса в размер на 50лв. и не дължи заплащане на допълнителна такава.Иска се обжалваното определение да бъде отменено и делото бъде върнато на БРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответника по жалбата ,уведомен за същата не е взел становище по делото.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК, поради което е допустима.

По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№38/15г. на БРС е образувано по искова молба от ДФ“З***“-С*** против жалбоподателката.Искът е осъдителен и е свързан с неизпълнението на сключения на 12.10.09г. договор между страните.След получаването на исковата молба ответницата-настояща жалбоподателка, е предявила насрещен иск против първоначалния ищец   за прогласяване нищожността на клаузите на т.4.28 и т.4.29 от сключения на 12.10.09г. договор. Към исковата молба жалбоподателката е представила и вносна бележка за внесена на 15.03.15г. държавна такса в размер на 50лв.Съгласно т.4.28 от договора ползвателят е длъжен да има постоянен или настоящ адрес в общината или в една от общините,където извършва подпомагащата дейност или в община,съседна на някоя от тях за срок от пет години след сключването на договора. Съгласно т.4.29 от договора ползвателят е длъжен да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно за срок от пет години след сключването на договора.С обжалваното определение БРС е приел,че предявените два иска за нищожност са оценяеми ,оценил е същите на 24 446лв. и е задължил жалбоподателката да внесе д.т. за същите в размер на 977,84лв.

При установената по-горе фактическа обстановка ВОС   счита,че жалбата е основателна и следва да бъде уважена като обжалваното определение бъде отменено.В настоящия случай с предявените инцидентни искове жалбоподателката оспорва две от клаузите на сключения договор.Въпросните клаузи не съдържат каквото и да било парично изражение,което да бъде база за определяне на цена на иска.Поради това и ВОС в настоящия си състав счита,че двата иска за прогласяване на нищожността на клаузите на т.4.28 и т.4.29 са неоценяеми и нямат пряка връзка със стойността на договора. По логиката на БРС,ако жалбоподателката беше оспорила съдържанието на повече разпоредби от договора,то цената на исковете би била неколкократно по-висока от тази ,която би била при претендирано неизпълнение на целия договор.

С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде отменено.

С оглед на това,че жалбоподателката е внесла дължимата държавна такса за двата неоценяеми иска ,то делото следва да бъде върнато на БРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Отменя определение от 07.09.17г. по гр.д.№38/15г. на БРС.

Делото да се върне на БРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.