ГР.Д. № 344-2017

П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 12.01.2018г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД   в   публично

Съдебно       заседание   на  дванадесети   януари,

Две   хиляди   и   осемнадесета   година, в състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   В. М

 

                      ЧЛЕНОВЕ:

                                     

При участието на секретаря: И. К.

и   прокурора: ……………. сложи за   разглеждане

Гр. Дело № 344 по описа за   2017г., докладвано

от съдията В. М.

На   именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За молителя Г. П. Х. – редовно призован, не се явява. Вместо него адв.Х. Т. М. от АК-Ст.Загора с пълномощно по делото.

Ответникът „ВИДАХИМ“ АД – се представлява изпълнителния директор Ю. И. Ю., който се явява лично.

Адв.Маринов: – Моля, да се даде ход на делото.

Изп.директор Ю. Ю.: – Моля, да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв.М.: – С ответника постигнахме спогодба, която е представена по делото и която молим съда да одобри.

Изп.директор Ю. Ю.: – Поддържаме искането по отношение на спогодбата. Тя е подписана и молим да я материализирате в протокола във вида, в който сме я представили като проект.

 

С оглед писменото становище, изразено в молбите от 11.12.2017г., както и изразеното лично становище от страните в днешното съдебно заседание съдът приема, че предложената съдебна спогодба не противоречи на закона и морала и следва да бъде утвърдена от съда във вида, в който е предложена, а именно:

 

 

   СЪДЕБНА СПОГОДБА

 

 

Днес, 12.01.2018 година, във връзка с висящия съдебен спор по гражданско дело № 344/2017г. по описа на Окръжен съд – гр. Видин, Гражданско отделение за 2017г.,

 

Ищецът Г.П.Х., с ЕГН:**********, жител и живущ ***, притежаващ лична карта №*******, издадена на 27.07.2010 год., от МВР – Видин, чрез адвокат Х.. Т. М., с Личен***Старозагорска адвокатска колегия, с адрес на кантората (служебен/съдебен адрес)***; Тел: ****, Факс: *****;

 

и

 

Ответникът АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВОВИДАХИМАД, със седалище и адрес на управлението в град Видин-3700, улицаБдин” №12, офис 12, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК/ПИК *****, представлявано от Изпълнителния директор и представляващ дружеството Ю. И. Ю.,

 

постигнахме следната спогодба, която представяме на съда да одобри:

 

Член 1.

Страните постигнахме спогодба, че към дата на предявяване на исковата молба (установителен иск), ответникътВидахимАД, действително дължи на ищеца Г.П.Х. сумата в размер на 3437378,35 лева – (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста седемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки), представляваща:

  • 3317386,00лева - (три милиона триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и шест) лева, представляваща договорена наказателна неустойка в размер на 1,0% - (един) процент върху неиздължената към периода на закъснението сума за всеки просрочен ден, считано от датата на падежа12.2012г. до датата на издаването на Изпълнителен лист от 01.12.2014г. по ч.гр.д. №2259/2014г. по описа на Районен съдВидин върху стойността на главницата, считано в периода на тригодишната погасителна давност от 07.06.2014г. до 01.12.2014г., произтичаща от нотариално заверен Договор за паричен заем от 06.01.2011г., с Рег. №173/14.01.2011г. по регистъра на нотариус Лорета Цветкова, с рег. №029 на НК и район на действие РС-Видин, предмет на Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по член 417 от ГПК №1315 от 13.06.2017г. по частно гражданско дело №1487/2017г. по описа на Районен съд-гр.Видин и Изпълнителен лист от 16.06.2017г. издаден по частно гражданско дело №1487/2017г. по описа на Видински районен съд;
  • 119992,35 лева – (сто и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и пет стотинки) – разноски направени по частно гражданско дело 1487/2017 г. по описа на Видински районен съд.

 

Член 2.

Страните постигнахме спогодба, че посоченото в чл.1 задължение на “Видахим” АД към Г.П.Х. се урежда по силата на сключено между Страните отделно споразумение, поради което желаем гражданско дело № 344/2017год. по описа на Окръжен съд – гр. Видин, Гражданско отделение за 2017год. да бъде прекратено с подписване на настоящата съдебна спогодба, която молим съдът да одобри.

 

Член 3.

С одобряване и влизане в сила на настоящата Спогодба, “Видахим” АД и Г.П.Х., завяват че уреждат окончателно всички техни отношения и “Видахим” АД не дължи на Г.П.Х. каквито и да е суми, включително и по каквито и да е договор/и за съвместна дейност и/или икономически ефекти, включително и по Договор за съвместна дейност от 14.12.2010год.

 

Член 4.

С така постигнатата спогодба страните уреждат всички спорни въпроси по гражданско дело № 344/2017 г. по описа на Окръжен съдВидин, Гражданско отделение за 2017 год., като молим спогодбата да бъде одобрена от съда, а делотопрекратено.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

                                  

 

…………………………………                                          …………………………………..

 

За ищеца                                                                             За ответника “Видахим” АД

/Г.П.Х.:                                              /Ю. Ю.

адвокат Х. М.                                                         Изпълнителен директор

Пълномощник на ищеца                                                  на “Видахим” АД – гр. Видин/

по делото/                                                                           

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрена, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА и ВПИСВА в протокола от съдебно заседание съдържанието на постигнатата между страните по делото спогодба, с конкретното описание, посочено по-горе.

 

На основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищеца да се възстанови половината от внесената държавна такса, а именно сумата в размер на 33 173лв.

Разноските по производството остават така, както са описани в споразумението.

С оглед решаването на спора по делото, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

Определението за прекратяване може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:30ч.


 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: