ГР.Д. № 338-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 98

 

гр. Видин, 15.01.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

         Видинският окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на двадесет и първи ноември  
две хилядни и седемнадесета година в състав:    

                                    

                                                                                Председател: В. В.                                                                                              

                                                                                Членове: 1. А. П.

  1. Г. Й.

                                                              

         при секретаря В. К. и в
присъствието на прокурора ............................................. като разгледа
докладваното от съдия......................А. П.........................гр. д. № 338 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:


         Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

         Делото е образувано по въззивна жалба от „В.“ ООД в несъстоятелност, с.В. ,община Н. С., обл. Видин чрез Л. И. И. против Решение № 208 от 29.05.2017 г. по гр. д. № 1699/2016 г. на Районен съд Видин, с което са отхвърлени предявените от въззивника искове  за установяване наличието на престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца на движима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К. М. Т. владеел или пазил, и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК и предявеният алтернативно за наличие на престъпно обстоятелство по чл.194 НК- противозаконно е отнел от владението на собственика посочената движима вещ, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, /да се разпореди със същата/, както и за солидарно  заплащане на сумата от ....... лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване. Поддържа се, че решението е неправилно, поради противоречието му с материалН.закон и поради допуснати съществени нарушеН.на процесуални правила. Счита, че районният съде е обърнал доказателствената тежест. Ответниците в отговора на исковата молба са направили възражение , че процесните силози са трайно прикрепени към имота, който факт , както се твърди в жалбата не е установен по делото , което е в тежест на отнетниците – въззиваеми в настоящото производство. На второ място се развиват даводи , че въпреки събраните гласни доказателства по делото, съдът е направил грешни изводи. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и постановяване на друго по същество , с което да се уважат исковете. Претендират се и разноските по делото.

         В законоустановеН.срок е постъпил отговор от въззимаемата страна, с който се поддържа , че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и се иска да бъде потвърдено , като им се присъдят разноските за въззивната инстанция.

         В съдебно заседание представител на въззиваемите моли да се потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

        
       По допустимостта на жалбата:

     Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо решение по смисъла на чл. 258 от ГПК, поради което е допустима.


       По съществото на спора:

       Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

       Производството по гр. д. № 1699/2016 г. по описа на Районен съд Видин е образувано по искова молба от „В.”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ............... и седалище и адрес на управление с.В., общ. Н. С., представлявано от Л. И. И.- синдик,  срещу  С.С.П.-Т. , М.К.Т. и Н.К.Т., в която се иска да бъде признато за установено по отношение на ответниците,  наличието на престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца на движима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К. М. Т. владеел или пазил, и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК или алтернативно - по чл.194 НК- противозаконно е отнел от владението на собственика посочената движима вещ, без негово съгласие ,с намерение противозаконно да я присвои, /да се разпореди със същата/, както и да бъдат осъдени тримата ответници солидарно да заплатят на ищеца сумата от ........ лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване.

     Прието е за установено от ВРС , от събраните по делото писмени доказателства , включително съдържащите се в  пр.преписка  №............./2015 г.по описа на РП Видин,   свидетелски показания  , заключението на съдебно-техническа експертиза, че „В.”ООД–в несъстоятелност, с ЕИК ..........., представлявано от Л. И.- синдик, с договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.06.2013г., материализиран в нот.акт  №......,рег.№2018, нот.д.№ ...../2013г.на Нотариус Л.Ц., е прехвърлило собствеността върху ПИ с идентификатор .......... по КК и КР на гр.Видин с адрес на ПИ гр. Видин, Западна складова зона, с площ на имота от 479 кв.м., ведно със сграда с идентификатор .......... със застроена площ от 201 кв.м. на „Б.” ООД със седалище и адрес на управление гр.В., ул.Л. К. 40, вх.Б, ет.1, ап.2 с управител К. М. Т.. Не е спорно между страните, че процесното силозно стопанство се е намирало в посочения имот, предмет на сделката. На 29.07.2013г. е извършена оценка на силозното  стопанство за слънчогледово семе с местонахождение Склад западна промишлена зона  Видин от свидетеля В. Д. и е определена справедлива пазарна стойност без ДДС от .......... лева. С молба от 30.07.2013г. синдикът на ищеца е поискал разрешение от ВОС по гр.д.№ 130/2011г.  за продажбата на стопанството, и е получено такова, видно от разпореждане на съда от 15.08.2013г. С молба  с входящ номер от 22.08.2013г. до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е поискано от синдика публикуване на обявлението за  насрочена на 13.09.2013г. продажба на имущество от масата на несъстоятелността. С молба до кмета на община Н. С. от 22.08.2013г. е поискано   публикуване на обявление на информационното табло на общинската администрация за насрочена на 13.09.2013г. продажба чрез търг с явно наддаване на имущество от масата на несъстоятелността, и е съставен протокол от 26.08.2013г. за поставянето на обявление от общинската администрация. Съставен е протокол по чл.717а, ал.2 ТЗ от синдика на дружеството –ищец на 26.08.2013г.

                        На 09.09.2013г. от синдика на ищеца е подадена жалба до  РП Видин за това, че К. Т. е демонтирал силозното стопанство и го е продал на скрап. С протокол-решение от 10.09.2013г. на синдика, е отменена насрочената продажба на силозно стопанство. С молба до Министерство на икономиката и енергетиката, получено на 11.09.2013г. синдикът е поискал снемане на публикуваното обявление за насрочена продажба на имущество от масата на несъстоятелността за 13.09.2013г. С молба до кмета на община Н. С. от 11.09.2013г. е поискано снемане на публикуваното обявление на информационното табло на общинската администрация. К. М. Т.  е починал на 30.10.2015г. – Акт за смърт ....../30.10.2015г. и е оставил наследници  тримата ответници   С.С.П.-Т., М.К.Т. и Н. К.Т., видно от Удостоверение за наследници №428/27.01.2016г. , съставено в гр.Видин.

                              Наказателното производство  ДП 25/2014г. по описа на ОСС-ОП Видин е прекратено с Постановление от 12.10.2015г. Същото постановление е обжалвано. С    определение от 10.02.2016г. по ч.н.д.№ 1210/2015г. на ВРС производството е прекратено поради смъртта на К. Т..

                        Назначената по делото съдебно техническа експертиза, не е оспорена от страните и съдът я възприема като обективно и компетентно изготвена. Вещото лице сочи, че основата на силозното стопанство представлява стомано –бетонен фундамент и приемни стоманени бункери -2  бр. с вместимост от 80 куб.м. всеки, с диаметър 3.5 м и височина 8050 м. Стойността на складовото стопанство е ............. лева.

         В резултат, Районен съд Видин отхвърлил предявения иск, приемайки, че правото на собственост върху силозното стопанство е  прехвърлено на дружеството –купувач по силата на  договора за покупко – продажба на  поземления имот. Като е изходил от думите на вещото лице в съдебно заседание, че силозното стопанство е трайно прикрепено към земята, ВРС е приел, че то е недвижима вещ, тъй като не би могло да бъде отделено от земята без значително повреждане на стоманения фундамент - металната опорна конструкция. Оттук ВРс е направил извод , че разпореждането от страна на наследодателя на ответниците е със собствена вещ / по силата на приращението/ , то е приел, че иска за установяване на престъпно обстоятелство е неоснователен. За неоснователен е счел и иска за  заплащане солидарно от ответниците на ищеца сумата от .................. лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване, тъй като не е налице имуществено разместване между ищеца и ответника, в резултат на което ответникът се е обогатил за сметка на ищеца, наличие на връзка между обедняването на ищеца и обогатяването на ответника, липса на основание за имущественото разместване, и липса на друго правно средство за защита на правата на ищеца.   

                 Пред въззивната инстанция нови доказателства не са представени.

       Окръжен съд Видин, след като обсъди доводите, изложени в жалбата, и прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, счита, че така мотивирано решението на първоинстанционния съд е неправилно.

Безспорно е установено по делото, че ищецът е станал собственик с договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.06.2013г., материализиран в нот.акт  №........,рег.№......, нот.д.№ ......./2013г.на Нотариус Л.Ц., на ПИ с идентификатор ................. по КК и КР на гр.Видин с адрес на ПИ гр. Видин, З. С. З., с площ на имота от 479 кв.м., ведно със сграда с идентификатор .................... със застроена площ от 201 кв.м. „Б.” ООД със седалище и адрес гр.В., ул.Л. К. ..., вх., ет., ап., в недвижимя имот са били поставени и процесните силози. Тези вещи не са включени в Нотариалния акт, не е извършвана оценка на същите при проданта, извършена от синдика Л. И. в производството по несъстоятелност на „В.“ООД. Същите са били обявени за продан отделно от недвижимия имот, за което има многобройни писмени доказателства по делото. От данните за извършената публична продан, предмет на продажбата е била само земята и промишлена сграда със застроена площ от 201 кв.м, но не и процесните силози. Установено е по делото от писмените и гласни доказателства /последните не са обсъдени от ВРС/, че посочената движима вещ-силозно стопанство е било в оставено в имота на наследодателя на ответниците. Възражение в този смисъл не е направено от ответниците, напротив поддържат, че силозното стопанство е част от имота, което на практика означава и че наследодателят на ответниците е упражнявал фактическата власт върху имота/в частност върху силозите/. Това се установява и показанията на свидетелите И. Д. и В. И..   Няма основание с оглед спецификата на вещта, да се приеме, че тя е недвижима по смисъла на чл.110, ал.1 ЗС, като от действието на човека е прикрепена трайно към имота, собственост на наследодателя на ответниците. Съдът счита, че силозното стопанство не следва да се счита за трайно прикрепен към имота, тъй като може да бъдат демонтиран и преместен без разрушаване на цялостта му, както и на целостта на вещта, към която е прикрепен. Въпросът за това дали една вещ е трайно прикрепена към земята или постройката е винаги въпрос на конкретна преценка, а в случая не са изтъкнати особености, които да водят до различен извод от този. ВРС е стигнал до друг извод, който не почива на установеното по делото. Безспорно е, че собственика на недвижимия имот се е разпоредил със силозите, като не е нарушена целостта на постройката към която са били прикрепени и те продължават да съществуват в същия вид. Неправилно е цитирана съдебна практика, че щом като продавачът не е изключил изрично от продажбата сградите, които се намират в прехвърляния имот, те също са предмет на прехвърлителната сделка по силата на приращението –чл.92 ЗС. Настоящата инстанция намира , че силозното стопанство не е посочено в нотариалния акт и не е изключено , именно поради това , че е движима вещ , която не е трайно прикрепена по начин , че да носи белезите на недвижима.

Освен това, установено е по делото, че наследодателят на ответниците К. Т. се е разпоредил с вещта - силозно стопанство. Този факт също не се оспорва от ответниците, като същите твърдят обаче, че се е разпоредил със своя вещ. Разпореждането се установява и от показанията на разпитания свидетел И. Д.. Безспорно по делото е, че К. Т. - наследодател на ответниците е имал достъп до силозното стопанство, докато е било оставено в двора му и се е разпоредил с него. По делото в тази насока се събрани достатъчно доказателства: св. В. И. установява, че няколкократно синдика го е изпращал заедно с К. Т. да направят оценка на силозното стопанство, св. И..Д. установява, че след продажбата на имота е имало уговорка силозното стопанство да остане в имота до продажбата му. Установена е по делото стойността на присвоената вещ от вещото лице по техническата експертиза.

            Предвид горното искът да бъде установено в отношенията между страните , че е налице престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца на движима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К. М. Т. владеел и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК, се явява основателен и доказан.

            Поради основателността на главния иск , съдът следва да се произнесе и по предявения осъдитилен иск за  заплащане солидарно от ответниците на ищеца сумата от ........ лева, представляваща стойността на описаната вещ, отнета от владението на дружеството от наследодателя им, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване. За да е осъществен фактическият състав на посоченото правно основание, следва да бъде установено от ищцата, че е налице имуществено разместване между ищеца и ответника, в резултат на което ответникът се е обогатил за сметка на ищеца, наличие на връзка между обедняването на ищеца и обогатяването на ответника, липса на основание за имущественото разместване, и липса на друго правно средство за защита на правата на ищеца. В производството по делото се установиха елементите на фактическия състав на посочената норма. Установено е обедняване на ищеца, изразяващо се в намаляване на имуществото му, както и обогатяване на ответника, изразяващо се в увеличаване на имуществото му с претендираната сума.

         ВОС, в настоящия състав намира обаче, че не е налице основание за солидарно осъждане на ответниците – наследници на К. Т., разпоредил се с имущество на ищеца. Размера на отговорността на всеки един от наследниците е до размера на наследствените им права – 1/3 ид.ч. Следователно ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца всеки един сумата от ...............лева, представляваща една трета от ..................лева /стойността на присвоеното имущество/, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване.

Предвид изложеното, решението на ВРС , с която са отхвърлени исковете следва да се отмени, като се уважат предявените искове , както е посочено подробно по-горе до размера на ................... лева /стойността на силозите съгласно оценката на вещото лице / в останалата част до пълния предявен размер от ...................лева, както и за солидарно осъждане на ответниците за сумата решението следва да се потвърди.

            С оглед изхода на делото, въззиваемите следва да бъдат осъдени да заплатят д.т. за двете инстанции съобразно уважените искове всеки един от тях сумата в размер на ............... лева за ВРС и всеки един от тях сумата от ............. за въззивното производство за държавна такса,както и по 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист. Разноски за адвокатско възнаграждение не са претендирани , поради което не следва да се присъждат.

            Мотивиран от горното, Окръжен съд Видин

 

                                                            Р       Е      Ш      И  :

                 ОТМЕНЯ
Решение № 208 от 29.05.2017 г. по гр. д. № 1699/2016 г. на Районен съд Видин,в частта в която е отхвърлен иска за  солидарно  заплащане на сумата от ............... лева, представляваща стойността на силозното стопанство, отнето от владението на дружеството, с която стойност е намалена масата на несъстоятелността и увредени  дружеството и кредиторите му вместо което ПОСТАНОВЯВА:

                   ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между „В.”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ................. и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н. С., представлявано от Л. И. И.- синдик,  и   С.С.П.-Т. , М.К.Т. и Н. К.Т., наличието на престъпно обстоятелство,  представляващо отнемане от владението на ищеца „В.”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ................ на движима вещ - силозно стопанство за слънчогледово семе, представляващо комплект от метални силози -2 бр., с общ шнек за напълване и изходящи шнекове за зареждане с  вместимост 80 куб.м., размери D.3.5м., и H . 8.5 м и общо тегло като метал около 10 т., направени от метал със сивкав цвят и от метален фундамент на силозите от 5т., която вещ наследодателят на ответниците К. М. Т. владеел, и се разпоредил с вещта- престъпление по чл.206 НК.

         ОСЪЖДА С.С.П.-Т. , М.К.Т. и Н. К.Т.,*** да заплати всеки един от тях на „В.”ООД –в несъстоятелност, с ЕИК ..................... и седалище и адрес на управление с.В., общ.Н. С., представлявано от Л. И. И.- синдик, сумата от ... лева, представляваща една трета от ........... лева /стойността на присвоеното имущество/, ведно със законната лихва , считано от 26.08.2013г. до окончателното издължаване, както и сумата от .......... лева /.............. лева за ВРС и .............. за въззивното производство/ за държавна такса, както и по 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

      ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част, до пълния предявен размер от ......... лева, както и за солидарно осъждане на ответниците за сумата.

       РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба при условията по чл.280 от ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

                    Председател:                                             Членове: