ВНОХД № 47-2017

         Р Е Ш Е Н И Е   № 55

  

     гр. Видин 23.05.2017 г.

 

                            В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав            

в публично заседание на девети май, през две хиляди и седемнадесета

година, в състав:

       Председател: И.И.

 

               Членове: Л.Л.

 

           Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          при секретаря     Н.К. и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.в.н.о.х.д. №47 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

С присъда №47, постановена на 25.01.2017г. по н.о.х.д.№1530 по описа на Районен съд – Видин, подсъдимият Т.Г.Т., ЕГН **********, е признат за виновен в това,че на 15.10.2016г. в град Видин, по ул.“*****“ в посока от кръстовището с ул.“****“ към кръстовището с ул.****“, в близост до кръстовището с ул.“****“, управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка „*****“, модел „****“ с транзитни табели с рег. № **** с изтекъл срок на валидност – собственост на Н.И. Л. ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.44 на хиляда, установено по надлежения ред с техническо средство Алкотест 7510 дрегер с фабричен номер АRВВ 0012, проба номер 04821/01.28ч. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание същия текст от НК във връзка с чл.373, ал.2 НПК и във вр. с чл.58а, ал.4 от НК, съдът го е осъдил и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева.

В законоустановения срок подсъдимият Т.Г.Т., чрез защитника си адвокат Ц. И. *** е подал въззивна жалба, в която сочи, че не е доволен от горецитираната присъда, тъй като я счита необоснована, постановена при съществено процесуално нарушение и постановена в нарушение на закона.

  Със жалбата се иска да бъде постановено решение, с което да бъде изменена присъдата, като бъде приложена разпоредбата на чл.66 от НК.

Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в съдебно заседание заяви, че атакуваният съдебен акт на Районен съд – Видин е правилен и законосъобразен, поради което моли да бъде потвърден.

Защитникът на подсъдимия – адвокат И. пледира, че поддържа жалбата както и довода си, че при постановяването на присъдата е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, поради което моли подзащитният му да бъде изцяло оправдан.

     Окръжният съд след като прецени събрания доказателствен материал, изложените оплаквания във въззивната жалба и след като извърши служебна проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК, намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваната присъда правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена, поради следните съображения:

 

І. По служебната проверка:

Безспорно е установено, че подсъдимият Т.Г.Т., ЕГН **********,*** в посока от кръстовището с ул.“********“ към кръстовището с ул.*****“, в близост до кръстовището с ул.“******“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „******“, модел „*****“ с транзитни табели с рег. № *******с изтекъл срок на валидност – собственост на Н.И. Л. ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.44 на хиляда, установено по надлежения ред с техническо средство Алкотест 7510 дрегер с фабричен номер АRВВ 0012, проба номер 04821/01.28ч.

Видинският окръжен съд намира за правилна установена фактическа обстановка от първоинстанционния съд, която въззивния състав възприема изцяло и приема, че от обективна и субективна страна деянието на подсъдимия Т. е съставомерно по така определената от първоинстанционния съд правна квалификация. Освен това по фактическата обстановка не се спори от страните по делото.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвокупност и фактическите положения, които са приети за установени и намират опора в тях. По делото са изяснени обстоятелствата, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на подсъдимия. С оглед на установената фактическа обстановка ВРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил извод за съставомерното поведение на подсъдимия по съставите на НК, по които му е повдигнато обвинение и е наложил справедливо наказание.

 

  1. Неоснователни са и оплакванията в жалбата:

Основните оплаквания на подсъдимия от атакуваната присъда, е че същата е необоснована, постановена при съществено процесуално нарушение и постановена в нарушение на закона като нито в жалбата, нито в съдебно заседание се развиват каквито и да са доводи по отношение на така посочените оплаквания.

Съдът след служебната проверка на атакуваната присъда намира, че така посочените оплаквания са неоснователни, тъй като на първо място не констатира допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е накърнило правото на защита на подсъдимия от една страна. От друга, така определеното наказание кореспондира с установената фактическа обстановка, авторството на деянието от подсъдимия и установената вина на подсъдимия. При постановяване на мотивите си, същите са логично обосновани, направен е анализ на доказателствата по делото, поради което оплакването за необоснованост също е неоснователно. Вярно е, че мотивите са лаконични, но са подробно обосновани в частта, в която е направена индивидуализацията на наказанието и начинът на изтърпяване на същото.

С оглед на горните съображения, въззивната инстанция намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна. Същата е постановена в съответствие с всички събрани гласни и писмени доказателства по делото, поради което следва да бъде потвърдена, а жалбата, като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

     Водим от горното и на основание чл.334, т.6 от Наказателно процесуалния кодекс , Видинският окръжен съд

 

                                  Р     Е     Ш     И     :

 

     ПОТВЪРЖДАВА   Присъда №47, постановена на 25.01.2017г. по н.о.х.д.№1530 по описа на Районен съд – Видин.

     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                                                               2.