ГР.Д. № 322-2017

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №7

                      

                                            Гр . Видин 09.02.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА седми февруари

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                            

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ             И.К.                     И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА           М.К.     КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

Съдия               С. С.        ГР.Д. № 322      ПО ОПИСА

ЗА     2017   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК,във връзка с чл.5,ал.1 ЗЛС.

Предявен е иск от Ц.К.И. чрез адв. Т.К. с правно основание чл.336,ал.1 ГПК за поставяне под запрещение на А.Д.А.,намиращ се понастоящем в Център за настаняване от семеен тип-Пълнолетни лица и психични разстройства /ЦНСТ-ПЛПР/-Б.Твърди,че ответникът не може да се грижи сам за своите работи поради заболяването му „шизофрения психози“,диагностицирано през 1992г.Майката на ответника също е с психично заболяване и е настанена в институция,а бащата е починал,поради което няма други близки роднини,които да се грижат за него.Счита,че ответника не разбира значението на постъпките си и не е в състояние да защитава интересите си,поради което иска от съда последния да бъде поставен под пълно запращание.Разноски не са претендирани.

В законния едномесечен срок по чл.131 ГПК ответникът не е подал отговор. Такъв е подаден от управителя на ЦНСТ-ПЛПР-Б...-М.П. О.,където ответникът е настанен,със становище,че в интерес на А.Д.А. е той да бъде поставен под ограничено запрещение,а не под пълно, както се иска в ИМ.Прилага ЕР на ТЕЛК В... и Заповед от 30.06.17г. на Д“СП“-Б...

В с.заседание ответникът се представлява от адв. Л. С.,която е заявила,че в интерес на доверителя й е той да бъде оставен в дома за временно настаняване,където се грижат и в момента за него,тъй като там са в състояние да полагат адекватни гпижи с оглед състоянието му.Иска от съда да постави А.А. под ограничено запращание с назначаване на попечителски съвет,в който не възразява да участва и ищцата-леля на ответника.Счита,че в негов интерес е да бъде поставен под ограничено,а не под пълно запрещение.

Прокурорът е изразил становище,че молбата е основателна и ще следва да се уважи като ответникът бъде поставен под пълно запрещение с оглед заключението на ВЛ.

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Установено е по делото с у-ние за родствени връзки,че ищцата е леля на ответника и притежава активна легитимация за предявяване на иска по чл.336 ГПК. Към делото са приложени епикризи ,от които е видно,че ответникът страда от психично заболяване.С експертни решения на ТЕЛК-В. му е определяна инвалидност „втора група пожизнено“ и „първа група с чужда помощ“ поради психично заболяване „шизофрения- параноидна халюциторна форма“ и трайно изразена промяна на личността“ .

На основание чл.337,ал.1 ГПК съдът придоби лични впечатления от лицето,чието запрещение се иска,като осъществи контакт в съдебната зала на 10.01.2018г..Констатира,че лицето е контактно, разбира въпросите,които му се задават,дори има критично отношение към собственото си сътояние като заявява,че „малко е помръднал“. Не се ориентира в заобикалящата го действителност и има собствена представа за състоянието си,живота,който води извън и във центъра за временно настаняване и тази представа не коренспондира с реалната действителност.

По делото е назначена психиатрична експертиза,изпълнена от вещото лице д-р Б.И.К.,който е лекуващ лекар на А.Д.А. и има впечатления от началото на заболяването му.Той дава заключение,че лицето не е в състояние да разбира свойството и значението на действията,които извръшва и да защитава интересите си,тъй като страда от психично заболяване- шизофрения,параноидна форма,параноидно-кататонен синдром с псевдофилософска интоксикация.В последните години има данни за снижен енергетичен потенциал и емоционално-волева промяна на личността,с тежка социална дезадаптация и инвалидизация и загубана автономност. В с.з. д-р К. поддържа заключението си като е заявил,че той страда от душевно заболяване с устойчив дефицит,което не подлежи на лечение,а с времето само ще се влошава състоянието му дори и при редовен прием на предписаните медикаменти. Заявил е,че за ответника са иизползавни всички налични в страната начини и медикаменти за лечение,но той не се повлиава от тях.Потвърждава заключението си,че той не е в състояние да се грижи за своите работи както и да защитава интересите си .

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема,че са налице условията на чл.5,ал.1 ЗЛС.Лицето страда от психично заболяване и не може да се грижи само за своите работи,поради което ще следва да бъде поставено под пълно запрещение.

Ще следва да се съобщи на органа по настойничеството-Кмета на Община Б.,за да се учреди настойничество и се определи настойник,на основание чл.338,ал.3 ГПК като се има предвид,че А.Д.А. понастоящем е настанен в Център за настаняване от семеен тип-Пълнолетни лица и психични разстройства /ЦНСТ-ПЛПР/-Б... .Заключението и препоръката на ВЛ д-р К. е,че за него ще е най- добре да остане в институцията,където могат да полагат адекватни мерки за него.Ищцата сама е заявила,че е възрастна жена на 80 години и не би могла самостоятелно да се грижи за ответника.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ  А.Д.А.,ЕГН**********, с адрес ***, а в момента находящ се Център за настаняване от семеен тип-Пълнолетни лица и психични разстройства /ЦНСТ-ПЛПР/-Б.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Б. за учредяване на настойничество и определяне на настойник.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: