ВЧГРД № 263-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 89

гр. В** 07.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на седми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан*** П**

     2.В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №263 от описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл.419 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

       Делото е образувано по въззивна частна жалба от В.Г.Г. ***,ЕГН **********  против Разпореждане за издаване на заповед за изпълнение от 17.03.17г. по частно гражданско дело №734/2017г. на Районен съд-В**, с което е осъден да заплати сумите подробно посочени в заповедта.Подържа се,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно, поради това,че не били налице предвидените в закона предпоставки за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Подържа се,че незаконосъобразно е прието от ВРС,че предсрочната изискуемост е настъпила. Според жалбоподателя е налице ненадлежно връчване на нотариалната покана отправена от банката.Подържа се,че за да е налице редовно връчване чрез залепване следва да са спазени редица законови изисквания,които в настоящия случай не са били налице.С жалбата е представена покана за явяване при Нотариус А***,която е намерена във входа на блока,в която е посочен номер,който съвпада с номера на приложената по делото нотариална покана,но в която покана няма вписан адресат.Подържа се,че от началото на 2016г. жалбоподателят живее и работи в Великобритания,поради което връчването на нотариалната покана по посочения ред е незаконосъобразно.Поради това се иска обжалваното разпореждане да бъде отменено,а издадения въз основа на него изпълнителен лист бъде обезсилен.

         В представения отговор на частната жалба ответника оспорва същата. Подържа се,че частната жалба по чл.419,ал.2 от ГПК може да се обоснове само въз основа на съображения извлечени от актовете по чл.417 от ГПК,а преценката на съда е сведена само до това дали акта е редовен от външна страна.Според ответника представеното извлечение от счетоводните книги на банката съдържа всички необходими реквизити.Подържа се,че ответника надлежно е изпълнил задължението си да обяви кредита за предсрочно изискуем като е изпратил и нотариална покана до длъжника-настоящ жалбоподател. Жалбоподателят не бил уведомил банката за промяна на адреса си,поради което за банката не съществувало задължение да издирва и други адреси на същия. Иска се обжалваното разпореждане да бъде потвърдено.

         По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл.419 от ГПК, поради което е допустима.

         По съществото на спора

         За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:  Частно гр.д.№734/17г. на ВБРС е образувано по заявление подадено от „У**К** Б**“АД-С** против жалбоподателя за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист за сумите подробно посочени в заявлението.В допълнителната информация по т.14 от заявлението е посочено,че вземането произтича от договор за банков кредит от 05.11.08г. и посочените последващи анекси.Посочено е ,че с нотариална покана от 14.02.17г. банката е уведомила длъжника за обявената от нея предсрочна изискуемост на кредита.Към заявлението са представени доказателства във връзка със сключения договор за банков кредит между страните по делото.На стр.57-59 от делото е представена нотариална покана от банката до жалбоподателя,с която покана банката е уведомила същия,че поради неизпълнение обявява кредита за предсрочно изискуем.На последната страница на нотариалната покана е нанесен протокол,че адресът –гр.В**,жк“Хр** Б**“№11,вх.“Б“,ап.1 е посетен на посочените три дати,като жалбоподателят не е намерен на адреса.Посочено е,че на 30.01.17г. е залепено уведомление в двуседмичен срок жалбоподателят да се яви за получаване на нотариалната покана,но същият не е явил.Върху поканата е поставен печат,че на 14.02.17г. Нотариус А*** е удостоверила връчването на тази покана като е посочено,че е поставено уведомление на входната врата,но лицето В.Г. не е явил за получаване.С обжалваното разпореждане ВРС е разпоредил жалбоподателя да заплати на ответника сумите подробно посочени в акта ,като е разпоредено и издаването на изпълнителен лист. По делото в съдебно заседание като свидетел е разпитан бащата на жалбоподателя.Свидетелят установява,че жалбоподателят живее и работи от месец април на 2016г. в А*** и до момента не се е връщал.Свидетелят посещава периодично апартамента на жалбоподателя в гр.Видин,жк“Христо Ботев“№11,вх.“Б“,ап.1,където не живее никой. При едно от посещенията си на адреса един от съседите дал на свидетелят уведомление от Нотариус А***,което нямало адресат.Впоследствие свидетелят разбрал за започнало изпълнително дело против жалбоподателят.Свидетелят заявява,че до пощенските кутии на входа има достъп,но не е намирал никакви съобщения в пощенската кутия на апартамента за сина си.

.

         При така установените по делото факти съдът намира,че обжалваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено.Съгласно чл.419,ал.2 от ГПК частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение и може да се основе само на съображения, извлечени от актове по чл. 417.Съгласно чл. 418. (1) когато със заявлението е представен документ по чл. 417, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. В настоящия случай вземането предмен на спора произхожда от договор за банков кредит с уговорена в т.17 предсрочна изискуемост.Съгласно т.18 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г. ОСГТК ако предсрочната изискуемост е уговорена в договора при настъпване на определени обстоятелства или се обявява по реда на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита. Съдът в настоящия си състав счита,че не е налице редовно уведомяване на длъжника,поради което представените с извлечението документи не са редовни от външна страна.За доказване уведомяването за обявената предсрочна изискуемост на длъжника от страна на банката е представена цитираната по-горе нотариална покана с отбелязването с печат,че на 14.02.17г. Нотариус А*** е удостоверила връчването на тази покана като е посочено,че е поставено уведомление на входната врата,но лицето В.Г. не е явил за получаване.Съдът счита,че не е налице редовно уведомяване ,поради следното:Целта на изискването за редовно уведомяване е да се даде възможност на длъжника преди започване на съдебното производство да изплати цялото задължение.За да е налице редовно уведомяване,то същото следва да е ефективно извършено,а не да са спазени формално законовите изисквания за това.В настоящия случай като доказателство за извършеното уведомяване е представена намиращата се на стр.57-59 нотариална покана. На последната страница на нотариалната покана е нанесен протокол,че адресът –гр.В**,жк“Хр** Б**“№**,вх.**,ап.* е посетен на посочените три дати,като жалбоподателят не е намерен на адреса.Посочено е,че на 30.01.17г. е залепено уведомление в двуседмичен срок жалбоподателят да се яви за получаване на нотариалната покана,но същият не е явил.Върху поканата е поставен печат,че на 14.02.17г. Нотариус Ан*** е удостоверила връчването на тази покана като е посочено,че е поставено уведомление на входната врата,но лицето В.Г. не е явил за получаване.Съгласно чл.47,ал.1 и 2 от ГПК в редакцията им към месец януари на 2017г. Когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.Анализът на цитираните разпоредби налага извод за необходимост от поредни действия по връчването на съобщенията от страна на длъжностното лице-връчител.В настоящия случай от страна на ответника по жалбата-банката,няма каквито и да било твърдения ,а и - доказателства,че законовата процедура е спазена.За да бъдат изпълнени законовите разпоредби следваше да са налице доказателства от страна на нотариуса,съответно –банката,че връчителят е търсил лицето на конкретни дати,че не се е намерило лице,която да получи съобщението,че връчителят е залепил уведомление на входната врата на жилището и че е пуснал съобщение в пощенската кутия на жалбоподателя. Вместо изпълнението на посочените законови условия по настоящето дело се установи,че във входа на блока,където се намира апартамента на жалбоподателя е намерено уведомление /стр.9 от делото/,което е неадресирано и не се знае за кой се отнася.          С оглед на горното съдът счита,че не са изпълнени изискванията на закона за удостоверяване на подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.Вземането не подлежи на изпълнение,поради изложените по-горе съображения във връзка с нередовно обявената предсрочна изискуемост на кредита.         Предвид гореизложеното обжалваното разпореждане бъде отменено,а издадения въз основа на него изпълнителен лист бъде обезсилен.

        Водим от горното В*** окръжен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ разпореждането за незабавно изпълнение на заповед № 629-РЗ/17.03.17г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, ал.2 ГПК, издадена по ч.гр.д.№734 по описа за 2017 г. на Районен съд гр.В** , с която е разпоредено В.Г.Г. ***,ЕГН ********** да заплати на „У**К** Б**“АД-С** подробно посочените суми.

         Обезсилва издадения на 21.03.17г. въз основа на  заповед № 629-РЗ/17.03.17г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, ал.2 ГПК, издадена по ч.гр.д.№734 по описа за 2017 г. на Районен съд гр.В** изпълнителен лист.

         Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                  2.