ГР.Д. № 220-2017

Р Е Ш Е Н И Е55

                                       гр. Видин , 04.01.2018 г.

                   В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд, гражданска колегия, в открито заседание на девети ноември през две хиляди и осемнадесета година…………….в състав:

                                                     Председател: В.М.

при секретаря В.К., като разгледа докладваното                            от съдия В.М. гр. д. N 220 по описа за 2017 година,                                за да се произнесе,   взе предвид следното:

          Предявени са искове с правно основание чл. 62, ал.3 от Семейния кодекс – за оспорване на произход от бащата, както и по чл.69 СК за установяване на произход.

Искът е предявен от Л.Д. М.  против наследниците на   Д. Б. М. ЕГН : **********,   А.И.Й. ЕГН : **********, и Н.В.Г. ЕГН **********.

          Обстоятелствата, на които се основава иска са следните:

Ищеца Л.Д.М. е с установен произход по отношение на бащата , а именно в акта за раждане е посочен такъв-Д.Б. М., починал на 21.07.2013г.

Бракът между него и ответницата А.Й. е прекратен, видно от представеното решение № 120/17.07.1997г. От мотивите в същото и от твърденията в исковата молба се установява, че бившите съпрузи са във фактическа раздяла от 1993г.

През 1995г ответницата Й. заживява на съпружески начала с ответника –Н.В., първоначално в с.С...., обл.Ш..., впоследствие в с.П..., обл.В.. Ищецът е роден на ***г. от тяхното съвместно съжителство, като е записан с имената на ответник № 1, поради установения произход, необорен по съдебен ред.

Единственото основание за това била разпоредбата на чл. 61, ал.1 от СК, а иначе Д. Б. не познавал детето . Това поражда правния интерес на ищеца от предявяване на иска за оспорване на бащинството и установяване на произход.

Ищецът твърди, че негов биологичен баща е ответника Н.В. , който полага грижи за него от момента на раждането и понастоящем , като през периода на зачеването на ищеца, ответника В. е съжителствал с майка му , от което съжителство е роден .

Искането е да се постанови решение, с което се приеме за установено, че ищеца Л. Д.М. не е заченат и не произхожда от Д. Б. М. ЕГН : **********, както и , че биологичен баща е Н.В.Г. ЕГН ********** и тази промяна в произхода да бъде отразена в акта за раждане , като се впише, че бащата е Н.В.Г. ЕГН **********, а относно бащиното и фамилното име да бъде приложен чл. 15 от ЗГР.

          Майката А.И.Й. , в качеството на ответница, не оспорва иска и в писмения си отговор изрично признава обстоятелствата, на които се основава оспорването на произхода.

         Наследниците на ответникът   Д. Б. М. ЕГН :**********, не оспорват иска.

          Ответникът Н.В.Г. ЕГН ********** признава обстоятелствата по установителния иск за признаване, че е биологичен баща на детето. Не възразява да бъдат събрани поисканите от ищеца доказателства.

Предявеният иск е допустим. Правният интерес от предявяването му се основава на твърдението, че макар ищеца да е роден преди прекратяването на брака между майката и ответник № 1, не е било възможно детето да е заченато от него. Презумпцията, която законодателят създава с разпоредбата на чл. 61,ал.1 СК е оборима и нейното оборване би могло да стане по исков ред, именно с предявяване на иска за оспорване на произхода от бащата. Искът е предявен в законния едногодишен срок по чл. 62, ал.3 от ГПК. След преценка на събраните доказателства, съдът намира предявения иск за основателен.

С гласни доказателства се установи, че майката на ищеца Л., роден през 1996 г. и ответника Д...Б... са се разделили много преди това дете да бъде заченато. Разпитаните свидетели- Б... Й... и Ц... А... установяват, че през 1995г.ответницата заживява на семейни начала с ответника Н.В. ***. От тяхното съжителство се ражда ищеца Л. Д. през 1996г.          С., събраните доказателства напълно отричат възможността така отразения факт на бащинството в акта за раждане на ищеца Л.  да отговаря на действителността. Свидетелите установиха липсата на каквито и да било контакти между ответника Б. и майката на детето в периода на вероятното му зачеване, Същевременно по безспорен начин се установи съжителство й с друг мъж по същото време, който майката сочи като баща на детето, а и той заявява убеждението си, че е заченато именно от него.

          При тези данни презумпцията за бащинството на ответника Д.Б.  е оборена по несъмнен начин, което дава основание за уважаване на предявения от ищеца Л. Д. иск по чл. 62, ал.3 СК. Следва да се приеме за установено, че Д...Б... не е биологичен баща на детето Л.Д.М..

Основателен е и втория обективно съединен иск за признаване за установено, че биологичен баща на ищеца Л.Д. е ответника Н.В.Г. ЕГН **********

В този смисъл са показанията на свидетелките, които установяват, че Н.В.Г. ЕГН ********** от момента на раждането и понастоящем се грижи за ищеца, през цялото време е живял с майка му на съпружески начала, в селото е известно, че е баща на Л.. Съдът дава вяра на тези показания , тъй като кореспондират с признанието на ответника Н.В.Г. ЕГН ********** , както и с изготвената по делото медицинска експертиза за кръвно-групова принадлежност.

С оглед на това, ВОС следва да постанови решение, с което се приеме за установено, че ищеца Л. Д.М.  ЕГН : **********, не е заченат и не произхожда от Д. Б. М. ЕГН : **********, както и , че биологичен баща е Н.В.Г. ЕГН ********** и тази промяна в произхода да бъде отразена в акта за раждане , издаден от община В., като Д.Б. М. ЕГН : **********, бъде заличен и се впише, че бащата е Н.В.Г. ЕГН **********, а относно бащиното и фамилното име да бъде приложен чл. 15 от ЗГР

          По изложените съображение Видинският окръжен съд

Р Е Ш И :

          ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че ищецът, Л. Д.М.  ЕГН : **********, акт за раждане № 488/10.07.1996г. на Община В...,   не е заченат и не произхожда от Д. Б. М. ЕГН : **********, както и, че не е негов биологичен баща.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че БИОЛОГИЧЕН БАЩА на ищецът Л. Д.М.  ЕГН : **********, акт за раждане № 488/10.07.1996г. на Община В., е Н.В.Г. ЕГН **********.

            ПОСТАНОВЯВА след влизане в сила на решението да се изпрати препис от него на длъжностното лице по гражданско състояние при Община В., за отразяване на съответните промени в акта за раждане на Л. Д.М.   ЕГН : **********, акт за раждане № 488/10.07.1996г. , а именно – Д. Б. М. ЕГН : **********, да бъде заличен като негов баща, да бъде вписан като баща Н.В.Г. ЕГН **********, а имената на детето да бъдат променени в съответствие с чл. 15 от ЗГР

          Решението подлежи на възизвно обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от получаване на препис от страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: