Т.Д. № 72-2015

П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 16.01.2018г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно    заседание  на  шестнадесети януари,

Две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    В. В.

 

                       ЧЛЕНОВЕ:

 

                                     

При участието на секретаря: В. К.

и  прокурора: .................   сложи за разглеждане

Т. Дело № 72 по описа за  2015г., докладвано

от съдията В. В.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

 

 

За ищеца „********“ АД – редовно призовани, се явява адвокат Б. и адвокат В. К. с пълномощно по делото от по-рано.

 

За ответника „*******“ ЕООД град Видин – редовно призовани, се ю.к.М. Н. с пълномощно по делото от по-рано.

 

Вещото лице Р.П.К. – налице.

 

Адвокат Б: – Уважаеми господин председател, считам, че не следва да бъде даден ход на делото, тъй като за днешното съдебно заседание ответното дружество е призовано чрез ю.к. М. Н. След образувано на настоящето дело е налице нововъзникнало обстоятелство, изразяващо се в обявяване в несъстоятелност на ответното дружество. В следствие на обявяването в несъстоятелност са продължени ораните на дружеството и представителството на „******“ ЕООД следва да се осъществява единствено и само от синдика И. А. Същата не е призована за днешното съдебно заседание. Погрешно дружеството е призовано чрез пълномощник на управителя с прекратени пълномощия.

 

Адвокат К.: - Поддържам казаното от адвокат Б.

 

Ю.к. Н.: – Уважаеми господин председател, ще Ви моля, да се даде ход на делото. На първо място искам да кажа, по становище за искането за отсъствието в съдебното заседание и конституиране на синдика като ответник, за което определено считам, че от страна на ищците има непознаване на разпоредбите на ТЗ с така направеното искане. Първо пълномощията на търговското дружество е, че не е обявено, а е в открито производство по несъстоятелност и прекратяване на неговите органи няма, защото няма влязло в сила обжалване. Пуснали сме жалба по делото. На второ място след като правя искане за давен ход на делото моля, след направена справка в ТР вземането по чл. 685 от ТЗ на ищците в производството по несъстоятелност заявявам, че е изцяло прието по въпросния договор и им е известно, че е спряно по чл. 637, ал. 1 от ТЗ. Предявени са вземания и дали това вземане ще бъде прието или не, а то е прието е и е одобрено от съда с Определение от 2016 година. Публикувано е и е вписано в ТР по чл. 687, ал 2 от ГПК, поради което моля, да дадете ход на делото и прекратите производството по същото. След прието вземане тези дела се прекратяват. Аз не нося списъка, но синдика може да заяви дали е приел вземането и дали то е прието от съда.

 

Адвокат Б***: – Направеното изявление от страна на юрисконсулт Начев не е обвързано от ответното дружество и не следва да се преценява от съда, поради изложените от мен аргументи. Доколкото юрисконсулт Начев няма представени процесуални правомощия, а такива има само и единствено синдика от датата на решението, независимо дали е влязло в законна сила, или не. Единствено синдика има правомощия за процесуални изявления за ответното дружество. Служебно известно е, че вземането е включено в списъка с прието вземане и има висящо производство по чл. 694 от ТЗ. Това е бившето производство по търговско дело № 44/2016 година на Видинския окръжен съд, по което Вие бяхте докладчик и което в момента се разглежда от Монтанския окръжен съд. В Окръжен съд М** същото дело е образувано като търговско дело                  № 146/2017 година и едва с постановен в сила съдебен акт въпросното дело на Окръжен съд Монтана ще може да се счита дали е прието, или не прието вземането. Делото пред Монтанския окръжен съд е същото дело, но там е обратен отрицателен иск, с който дружество „Ф**“ ЕООД в несъстоятелност се опитва да установи, че всички вземания на „****“ АД, които са включени в списъка на приети вземания, не се дължат. До момента по делото е проведено само едно съдебно заседание. Вземането на банката, което е предмет на настоящия спор е включено в списъка на приетите вземания и е одобрено с Определение на В** окръжен съд. Правния интерес от водене на настоящето дело се изразява в обстоятелството, че за това вземане в полза на банката има заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, по които е проведено принудително изпълнително производство. Интереса на банката се заключава в това, че трябва да бъдат стабилизирани правата на банката с влязло в сила съдебно решение, които права са включени в изпълнителния лист и заповедта за незабавно изпълнение. Настоящият иск беше предявен не по наше желание, а с оглед указанията на В*** районен съд по частното гражданско дело, по което бе издаден изпълнителният лист и за да не бъде обезсилен. Това е нашият интерес.

 

Съдът като взе предвид така очертания правен интерес по предявяването на настоящия иск счита, че същият не е налице, тоест предявеният иск е недопустим съгласно чл. 637 ал 2 от ТЗ.

Спряното производство се прекратява ако вземането бъде прието при условията на чл. 693 от ТЗ, както беше заявено от процесуалния представител на ищеца адвокат Балкански. Вземането, което е предмет на настоящия спор е прието от синдика и списъка на приетите вземания е одобрен от съда.

Съгласно чл. 693 от ТЗ в производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания по чл. 692, с изключение на вземане по чл. 694 ал. 1 от ТЗ. В чл. 694, ал 1 от ТЗ е дадено правомощие на длъжника да предяви отрицател установителен иск за вземанията посочени в т. 1 и 2 на ал 1.

С оглед цитираните разпоредби съдът счита, че ищецът не разполага с правната възможност да предяви иск за вземане, което е прието от синдика.

Допускането на възможността за предявяване на настоящия иск от ищеца може да доведе до евентуалното наличие на две противоречиви решения по настоящия положителен установителен иск, заведен от кредитора и евентуалното положително за длъжника решение в отрицателен смисъл, /че не дължи/, който е предмет на разглеждане от Окръжен съд М***.

Разпоредбите на Търговския закон дават правомощия на кредитора да предяви исковете по чл. 694, ал 2 и ал 3 от ТЗ, в случаите подробно описани в цитираните алинеи, които не обхващат настоящия случай.

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано в седмичен срок от днес с частна жалба за ищеца пред С*** апелативен съд и в седмичен срок от съобщението до ответника, което следва да бъде връчено на синдика адвокат И***А**.

След влизане в сила на определението, делото да се докладва за произнасяне във връзка с възнаграждението на вещото лице по делото Р.К..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                  СЕКРЕТАР: