НОХД № 44-2017

ПРОТОКОЛ

 

град Видин, 03 април   2017 г.

 

                     Видинският Окръжен Съд   в публично

             съдебно заседание на трети април 2017 г.

             в   състав:

 

                 Председател:   И. И.

 

               Съдебни Заседатели: 1. Л.Н.

  1. С.А.

 

При участието на секретар В.К.

         прокурора В. В. сложи за разглеждане

       НОХ Дело № 44   по описа за 2017год. докладвано

                     от съдията И. И.

 

   На   именното повикване в 09:30 часа   се   явиха:

 

 

За Окръжна Прокуратура Видин се явява прокурорът В. В.

 

Подсъдимият В.Г.В. се явява лично и с така определеният защитник адвокат К. А. от Адвокатско колегия Видин, за което е приложено уведомително писмо от 20.03.2017 година с изх. № 289/2017 година на Адвокатска колегия Видин.

 

Подсъдимият В.Г.В.: – Желая да бъда защитаван от така определения ми служебен защитник адвокат К. А. от Адвокатска колегия – Видин.

 

Съдът

 

                                     ОПРЕДЕЛИ:

 

                         

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия В.Г.В.адвокат К. А. от Адвокатска колегия – Видин вписан под № ***** в Националния регистър за правна помощ за пред Видински Окръжен Съд.

 

Прокурорът В: Да се даде ход на делото.

 

Адвокат А: Да се даде ход на делото. Нямам искане на основание чл. 274 от НПК.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема сам на подсъдимия както следва:

В.Г.В. роден на ***г. в гр. Монтана, живущ ***, българин, български гражданин , неженен с едно дете, не осъждан, ЕГН -**********

Съдът прилага справка за съдимост на В.Г.В..

 

Прокурорът В: - Заявявам на съда, че сме постигнали споразумение че със защитата на подсъдимия сме постигнали съгласие за споразумение, за което моля да ми дадете възможност да изразим параметрите на същото, за да направите своята преценка съобразно постигнатото със споразумението а именно: Съгласяваме се, че В.Г. В. роден на ***г. в гр. ******, живущ ***, българин, български гражданин , неженен с едно дете, не осъждан, ЕГН -**********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 28.07.16 година в охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност „ Античен град Р******“- местността „ Т******“, находяща се в землището на село А****, област В*****, не по законоустановения ред- в разрез с разпоредбата на чл.147 от ЗКН, извършил изкопни работи- 1 бр. изкоп с размери 2.20 х 1.80 метра , като използвал технически средства- кирка и металдетектор, за което следва да бъде наложено наказание на В.Г.В. за извършеното престъпление по чл. 277а, ал.3 във връзка с ал.2 във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 1 и чл. 55, ал. 3 от НК наказание „лишаване от свобода“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което следва да бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години, считано от влизането на споразумението в законна сила.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК да бъдат отнети в полза на държавата 1 брой кирка и 1 брой металдетектор, като вещи послужили за предмет на престъплението.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „б“ от НК да се отнемат в полза на Държавата девет броя монети, които са описани в съдебно археологическата експертиза като вещи придобити чрез престъпление.

Разноските по делото в размер на 111.14 лева да бъдат заплатени от подсъдимия В.Г.В. ***.

 

 

Адвокат А.: - Съгласен съм с така предложеното от прокурорът от Окръжна прокуратура Видин споразумение, което да бъде оформено от представителя на Окръжна прокуратура Видин и подзащитният ми при същите параметри.

 

 

Подсъдимият В.Г.В. : Постигнал съм съгласие заедно със защитника ми с представителя на държавното обвинение в лицето на Окръжна прокуратура Видин представлявано от прокурора Валшев с параметрите така, както прокурорът ги обяви и бяха записани в съдебния протокол, а именно: Като се признавам за виновен по повдигнатото ми обвинение по чл. 277а, ал. 3 от НК във вр. с чл. 227а, ал. 2 от НК за това, че на ******* година в охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност „ Античен град Р*****“- местността „ Т*****“, находяща се в землището на село А**, област В****, не по законоустановения ред- в разрез с разпоредбата на чл.147 от ЗКН, съм извършвал изкопни работи- 1 бр. изкоп с размери 2.20 х 1.80 метра , като съм използвал технически средства- кирка и металдетектор като ми бъде определено наказание за извършеното престъпление по 277а, ал. 3 във вр. с ал. 2 във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал 3 от НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което да бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК, за срок от три години, считано от влизане на определението в законна сила.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК да бъдат отнети в полза на Държавата 1 брой кирка и 1 брой миталдетектор като вещи послужили за престъплението, които след влизане в сила на споразумението да бъдат унищожени.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „б“ от НК да се отнемат в полза на Държавата девет броя монети описани в съдебно археологическата експертиза като вещи придобити чрез престъпление които след влизане в сила на споразумението бъдат предоставени на Регионален исторически музей Видин.

Съгласен съм да заплатя разноските по делото в размер на 111.14 лева в полза на ОД на МВР Видин.

 

 

Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

На основание чл. 374, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 6 от НК съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДА СЕ ВПИШЕ В ПРОТОКОЛА ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

ВПИСВА ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.В. роден на ***г. в гр. Монтана, живущ ***, българин, български гражданин , неженен, осъждан, ЕГН -**********, за виновен в това, че на ***********година в охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност „ Античен град Рациария“- местността „ Тополките“, находяща се в землището на село А*****, област В****, не по законоустановения ред- в разрез с разпоредбата на чл.147 от ЗКН, извършил изкопни работи- 1 бр. изкоп с размери 2.20 х 1.80 метра , като използвал технически средства- кирка и металдетектор, за което и на основание чл. 277а, ал. 3 във вр. с ал. 2 във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал 3 от НК му се наложи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което следва да бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в законна сила.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК да бъдат отнети в полза на Държавата 1 брой кирка и 1 брой металдетектор като вещи послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на споразумението да бъдат унищожени.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „б“ от НК да се отнемат в полза на държавата девет броя монети описани в съдебно археологическата експертиза като вещи придобити чрез престъпление които след влизане в сила на споразумението бъдат предоставени на Регионален исторически музей Видин.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.В.,                 ЕГН********** със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на МВР- Видин, направените по делото разноски в размер на 111.14/ сто и единадесет лева и четиринадесет стотинки/ - разноски за съдебно- археологическата експертиза.

 

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

                           ПРОКУРОР:                                          

 

                                                       /В. В./

 

        

 

 

 

 

                   АДВОКАТ:

                                                        /К. А./

 

 

 

 

                             ПОДСЪДИМ:

 

 

 

                                               /В. Г.В./

 

На основание чл. 282, ал. 4 съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен и разбира ли последиците от споразумението и съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

Подсъдимият В.В.: – Съгласен съм с така подписаното от мен споразумение, декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред, разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

Съдът, след като изслуша страните и след като взе предвид постигнатото между тях споразумение намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала по смисъла на чл. 382, ал. 7 от НПК визирано по-горе и доброволно подписано от страните по делото и че същото не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено, а производството по делото бъде прекратено, за което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОДОБРЯВА постигнато между представителя на Окръжна прокуратура Видин прокурорът В. от една страна и подсъдимият В.Г.В. и неговият защитник адвокат К. А. – АК – Видин, от друга страна, споразумение, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Г.В. роден на ***г. в гр. Монтана, живущ ***, българин, български гражданин , неженен с едно дете, не осъждан,                  ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на ************година в охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност             „Античен град Рациария“- местността „ Тополките“, находяща се в землището на село А*****, област В******, не по законоустановения ред, в разрез с разпоредбата на чл.147 от ЗКН, извършил изкопни работи- 1 бр. изкоп с размери 2.20 х 1.80 метра , като използвал технически средства- кирка и металдетектор, за което и на основание чл. 277а, ал. 3 във вр. с ал. 2 във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал 3 от НК му налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването, на така наложеното наказание, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в законна сила.

На основание чл.53 ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, веществените доказателства –1брой кирка и 1 брой металдетектор като вещи послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на споразумението да бъдат унищожени.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „б“ от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА девет броя монети описани в съдебно археологическата експертиза като вещи придобити чрез престъпление, които след влизане в сила на споразумението бъдат предоставени на Регионален исторически музей град Видин.

ОСЪЖДА подсъдимия В. Г. В., ЕГН **********, със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Видин, направените по делото разноски в размер на 111.14/ сто и единадесет лева и четиринадесет стотинки/ - разноски за съдебно- археологическата експертиза.

 

На адвокат К. А. от Адвокатска колегия Видин да бъде издаден препис от протокола от съдебното заседание, който да му послужи пред Национално бюро   за правна помощ София.

 

На основание чл. 24, ал .3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 44 по описа за 2017 година на Видинския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

 

На съдебните заседатели Л.А.Н. и С.В.А. да бъде изплатено възнаграждение за участието им в днешното съдебно заседание, в размер на ДВА ОТРАБОТЕНИ ЧАСА от   бюджета   на Окръжен съд – Видин.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа.

 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                           2.

 

 

                                                           СЕКРЕТАР: