ТД № 78-2019

Решение по Търговско дело 78/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 45

 

гр.Видин, 30.12.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд, търговска колегия в открито

заседание на седемнадесети декември

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В. В.  

                                                            

при секретаря   В. К. ............................. и в присъствието на      прокурора   като разгледа докладваното от съдия Василев търговско дело № 78 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявеният иск е с правно основание чл. 155 ал.1 т.3 от ТЗ
         Делото е образувано по искова молба от Окръжна прокуратура гр.В… против „К…“ ЕООД гр.В… с ЕИК... Поддържа се в исковата молба, че представляващия дружеството управител и едноличен собственик М.М. М. е починала на 17.04.18г. и до момента няма вписан управител.Иска се да бъде постановено решение, с което да се прекрати дружеството със законните последици.

         Наследника на починалия управител и едноличен собственик на капитала на дружеството не е намерен на регистрирания адрес за да заяви желанието си за продължаване дейността на дружеството.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното от фактическа и правна страна:

         От извършената служебна справка в електронното досие на ответното дружество, водещо се в Търговския регистър към АВ към днешна дата се установява,че управител и едноличен собственик е М. М. М..От представеното удостоверение за наследници на М.М. М. се установява,че същата е починала на 17.04.18г.Наследника на починалия управител и едноличен собственик на дружеството   не е намерен на регистрирания от него адреси за да заяви желанието си за продължаване дейността на дружеството.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че предявения иск е допустим, като изхождащ от разполагащ с право на иск правен субект, предявен е в надлежния съд, исковата молба отговаря на изискванията на закона и не са налице процесуални пречки за предявяването му. Искът е и основателен. Съгласно чл.157,ал.1 от ТЗ дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

В настоящия случай наследниците на починалия собственик на капитала не са поискали да продължат дейността на дружеството,поради което същото следва да бъде прекратено.

След влизането на решението в сила препис от него следва да се изпрати на Агенция по вписванията с оглед предприемане на следващите се след прекратяването на дружеството съгласно ТЗ действия.

           Като се води от гореизложеното, Окръжен съд Видин


                                           Р       Е      Ш      И  :

 

         ПРЕКРАТЯВА  „К ….“ ЕООД гр.В… с ЕИК …. със седалище и адрес на управление гр. К…, ул. „А…” № ...

         ОСЪЖДА „К ….“ ЕООД гр.В… с ЕИК … със седалище и адрес на управление гр. К…, ул. „А…” № …, да заплати по сметка на Видински окръжен съд държавна такса в размер на 30 лева.

       РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Апелативен съд София с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването на страните.

           Препис от решението да се изпрати на адреса на регистрация на дружеството.

          След влизането в сила, препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписвания – Търговски регистър за вписването му по партидата на дружеството и предприемане на действия по ликвидация на дружеството.

 

 

          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: