ТД № 13-2018

Решение по Търговско дело 13/2018г.

                                             Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 136

                                                     гр.Видин,20.12.2019 г.

                                                              

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети декември  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:В. М.

 

като разгледа докладваното от съдия В.М.т дело № 13 о по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         С определение от 14.12.2018г., съдът по несъстоятелността е спрял производството , поради това, че определената на основание чл.629 б ТЗ сума необходима за покриване разноските по несъстоятелността на „Ф.“ –гр.В. в размер на 8 000 лв., не е внесена от кредиторите или друго заинтересовано лице по особената сметка на Синдика в едномесечен срок от обявяването на определението в ТР.

         Видно от извлечението от ТР, акта на ВОс е обявен на 19.12.2018г.,

Видинският Окръжен съд, като съд по несъстоятелността на„Ф.“ –гр.В. ЕИК : …  е сезиран с молба за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност за посочения длъжник ,подадена от „К….“АД , ЕИК…., представлявана от синдиците Д. и М .

В молбата се твърди ,че„е„К….“АД , ЕИК … е кредитор на търговеца ,по отношение на който е открито производство по несъстоятелност с решение №40/05.11.2018г. на ВОС по т.д.№13/2018г. на основание чл.632 ал.1 ТЗ и производството е спряно с определение от 14.12.2018г.

Молителят сочи,че има правен интерес от възобновяване и че са налице предпоставките по чл.632 ал.2 предл. второ ТЗ за възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на предплатени начални разноски по несъстоятелността ,които са внесени по сметка на ВОС .

С молбата е представено писмено доказателство - извлечение от 12.12.2019г. за извършена транзакция за внасяне на сумата 8 000лв по сметка на ВОС , като начални разноски по несъстоятелността на „Ф…“ –гр.В.. ЕИК : ….

По делото е постъпила и молба от НАП-гр.С… с правно основание чл.632 ал.2 ТЗ с искане за възобновяване на производството по несъстоятелност по т.д № 13/2018г за „Ф…“АДгр.В… поради наличие на имущество, собственост на дружеството, достатъчно за покриване на определените от съда разноски. Към молбата представят решения № 91 от 18.06.2018г по т.д 200/2017г на ОС-София и Решение от 08.11.2019 по тд № 5666/2018 на АС-София, с което е уважен иск с правно основание чл.647 ал.1 т.6 ТЗ във вр с чл.108 ЗС за обявяване на относителна недействителност на извършен апорт на имущество във „Ф…“.АД.

С молбата се подържа и искане за спиране на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК на настоящето дело, ако бъде възобновено до приключване с влязъл в сила съдебен акт на разглеждане на молбата с пр. основание чл.647 ал.1т.6 ТЗ.

        ВОС като разгледа молбата на „К…“АД , ЕИК … ,съобрази приложените към нея доказателства и съдебните книжа по делото ,и извърши справка за вписаните и обявени актове по партидата на длъжника в ТР , намира следното:

С   №40/05.11.2018г. на ВОС по т.д.№13/2018г. на основание чл.632 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на„Ф…“ –гр.В… ЕИК : …  ,открито е производство по несъстоятелност за посочения длъжник. Поради отсъствие на имущество или предплащане на определените от съда по реда на чл.629б ал.1 ТЗ начални разноски по несъстоятелността , е постановено спиране на производството по несъстоятелност с определение от 14.12.2018г.

С решението са указани на кредиторите на несъстоятелния търговец възможностите за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност и последиците от изтичането на срока по чл.632 ал.2 ТЗ без да е поискано възобновяване.

За допустимостта на искането за възобновяване освен легитимацията на молителя като кредитор, от решаващо значение е спазването на преклузивния срок по чл.632 ал.2 ТЗ.Съгласно посочената разпоредба възобновяване на спряното производство по несъстоятелност е възможно, ако е поискано от длъжника или негов кредитор в срок от 1г. от вписване на решението по чл.632 ал.1 ТЗ при комулативното наличие на едно от следните условия –длъжникът да разполага с достатъчно имущество или да са предплатени началните разноски по несъстоятелността .В случая молбата на „К…“АД , ЕИК .. „за възобновяване на производството по несъстоятелност за „Ф…“ –гр.В… ЕИК : … е подадена в преклузивния едногодишен срок по чл.632 ал.2 ТЗ.Че този срок е от категорията на преклузивните срокове ,с изтичането на които се погасява правото да се иска възобновяване на спряното производство по несъстоятелност ,е въпрос ,по който е формирана непротиворечива съдебна практика-така в определение №160/24.02.2012г. на ВКС-ТК-І т.о. по т.д.№1077/2011г. ;решение №99/23.06.2011г. на ВКС-ТК-ІІ т.о. по т.д.№59/2011г.,решение №73/11.05.2012г. на ВКС-ТК-ІІ т.о. по т.д.№1117/2011г.

По отношение молбата на НАП-София, ВОС намира, че целения правен резултат-възобновяване на спряното производство по несъстоятелност се постига с оглед внесените КТБ разноски и в тази част молбата е основателна.

По отношение искането за спиране, при евентуално възобновяване на производството, заявено като особено искане от НАП, ВОС намира същото за неоснователно поради следното : Съгласно чл.229 ал.1 т.4 от ГПК основанието за спиране е налице, когато съществува висящо пред съд гражданско производство и между образуваните по реда на ГПК две дела съществува връзка на обусловеност, т. е. когато предмет на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване се явява предпоставка за съществуването на правоотношението, предмет на обусловеното дело. Съдът спира производството, когато решението по делото, което се разглежда в същия или в друг съд ще има значение за правилното решаване на спора по същество. Производството по чл.647 ал.1 т.6 Тз във вр с чл.108 ЗС, подадена от синдици на друго търговско дружество „Ф…“ООД не се явява преюдициално за правилното разрешаване на спора по предявения по настоящето дело иск, и етапа на производството по несъстоятелност на „Ф…“ АД-гр.В…, поради което и не са налице предпоставките по чл.229 ал.1 т.4 от ГПК за спиране на производството .

Подаването на молбата на Банката- на „Корпоративна търговска банка“АД , ЕИК … в едногодишния срок по чл.632 ал.2 ТЗ, определя като допустимо искането за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност ,поради което възобновяването следва да се допусне. Определените от съда по несъстоятелността начални разноски са предплатени от молителя преди изтичане на едногодишния срок по чл.632 ал.1 ТЗ.

По изложените съображения и на основание чл.632 ал.2 от ТЗ Видинският Окръжен съд

 

                             Р Е Ш И :

 

         ВЪЗОБНОВЯВА СПРЯНОТО ПРОИЗВОДСТВО по несъстоятелност ,открито за „Ф…“ –гр.В… ЕИК : ..-.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА НА Н---- ВХ № 3881/20.12.2019Г, в частта с искане по чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

От датата на обявяване на решението започва да тече срока за предявяване на вземанията-чл.632,ал.3 ТЗ.

Указва на синдика да предприеме действия по издирване и опис на имуществото на длъжника,което да бъде осребрено в изпълнение на процедурата по несъстоятелност.

 

   На основание чл.633 ал.1 от ТЗ решението може да се обжалва пред САС в 7-дневен срок от вписването му в ТР.

        Заверен препис от решението незабавно да се изпрати на АВ за вписване в ТР по партидата на длъжника,както и да се впише в книгата на ВОС по чл.634в ал.1 ТЗ.

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: