ТД № 64-2016

Решение по Търговско дело 64/2016г.

 

 

                                         Р   Е   Ш   Е  Н И Е №135

 

Видински окръжен съд  търговско  отделение

В закрито  заседание на двадесет и седми декември

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                         2.

При секретаря                                                                 и с участието

На                            прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С.             т. дело №64 по описа

За 2016 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

По делото е постъпила молба от НАП-С…,входена в канцеларията на ВОС на 29.10.18г.,но с пощенско клеймо върху плика от 26.10.18г.,с която иска от съда производството по делото да бъде възобновено,тъй като е открито имущество на длъжника ЕТ „Т…“,което да бъде осребрено.

Молба със същото искане е посдтъпила и от Банка „Д…“ЕАД-С…,но тя не е кредитор с прието вземане и не е включена в списъка на кредиторите на длъжника ЕТ „Т…“.Съгласно чл.632,ал.2 ТЗ възобновяване на производството по несъстоятелност може да поиска само кредитор или длъжник и тъй като Банка „Д…“ЕАД не притежава качеството на кредитор тази молба следва да бъде оставена без разглеждане.

По постъпилбото искане за възобновяване е уведомен съндикът Л.И. ,който е дал становище,че производството по несъстоятелност следва да бъде възобновено.

Производството по делото е спряно с Определение №119 от 25.10.2017г. при условията на чл.632,ал.1-4 ТЗ.От спиране на производството по несъстоятелност не е изтекла една година и молителят НАП ,който се явява кредитор на обявения в несъстоятелност длъжник ЕТ „Т…“е посочил имущество,което може да бъде осребрено и да послужи за покриване на разноски по производството по несъстоятелност и за изплащане на вземания на кредиторите .

При това положение съдът намира,че е налице хипотезата на чл.632,ал.2 ТЗ и производството по несъстоятелност за ЕТ „Т…“-В. следва да бъде възобновено.

Водим от горното съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по несъстоятелност за ЕТ „Т…“-В. при условията на чл.632,ал.2 ТЗ .

Решението за възобновяване на производството по несъстоятелност на - ЕТ „Т….“-В.да се обяви в ТР.

От датата на обявяване на решението започва да тече срока за предявяване на вземанията-чл.632,ал.3 ТЗ.

Указва на синдика да предприеме действия по издирване и опис на имуществото на длъжника,което да бъде осребрено в изпълнение на процедурата по несъстоятелност.

Решението да се впише в нарочната книга към ВОС по чл.634в,ал.1 ТЗ.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в седемдневен срок от вписването му в ТР.

 

                         Окръжен съдия: