ВЧНД № 276-2019

Определение по Наказателно дело 276/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     №173

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                   Гр.Видин,

27.12.2009 година

 

          Окръжен съд – град Видин, в закрито заседание, проведено на двадесет и трети декември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. В. С.

 

  1. Р. Д.

 

след като разгледа докладваното от съдията Д.частно наказателно дело №276 по описа за 2019 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.341 и сл. от Наказателно процесуалния кодекс.

          Делото е образувано по частна жалба от Б.П.Й., ЕГН********** подадена чрез адвокат В. В. – АК – Видин, срещу протоколно определение постановено на 09.12.2019 година по н.о.х.д.№269/2019 година по описа на Районен съд – Белоградчик, с което този съд е оставил без уважение искането на адвокат В.като неоснователно, за прекратяване на съдебното производство и връщане на материалите по делото на Районна прокуратура – Видин поради допуснати съществени и отстраними процесуални нарушения, засегнали правото на защита на обвиняемия. Твърди се в частната жалба, че атакуваното определение е неправилно и немотивирано, тъй като първостепенният съд е приел, че подсъдимия по никакъв начин не е изразил неразбиране на процесуалните действия, липсвали данни че не е могъл да разбере обвинението или че не е могъл да избере някаква позиция по обвинението, включително и да ползва защитник. Излагат се многобройни доводи в тази насока, включително и такъв, че независимо, че в съдебното производство подсъдимият вече има договорен защитник и тези доказателства, които би искал да представи в ДП, може да ги представи пред първоинстанционният съд, пак е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е засегнало правото на защита на подсъдимия във фазата на досъдебното производство и именно поради това определението е неправилно и незаконосъобразно.

          Със частната жалба се иска да бъде отменено атакуваното протоколно определение от 09.12.2019 година по н.о.х.д.№269/2019 година по описа на Районен съд – Белоградчик, като бъде прекратено съдебното производство по същото дело и делото бъде върнато на РП-Видин за ново предявяване на постановлението за привличане като обвиняем.

 

Видинският окръжен съд след като се запозна подробно с частната жалба и прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на жалбоподателя и атакувания съдебен акт, намира за установено от фактическа страна следното:

Във Белоградчишки районен съд е внесен от Районна прокуратура – Видин Обвинителен акт срещу Б.П.Й., ЕГН**********,*** за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1от НК, затова, че на 02.04.2019 година в село Дреновец, община Ружинци, област Видин, в района на питейно заведение, находящо се на ул.“*“№*, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на лицето на К. И. К.,, ЕГН ********** ***, причинил на същия средна телесна повреда, изразяваща се в избиването на 1-ви и 2-ри зъби долу в дясно, довело до избиването на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето. Делото е насрочено в разпоредителна заседание, като преди това по него е постъпила молба на 29.11.2019 година от адвоката на подсъдимия, с която е изразено желание да бъде сключено споразумение с РП-Видин, или производството да протече по реда на съкратеното съдебно следствие. На 09.12.2019 година е даден ход на делото в разпоредително заседание, като в отговор на съответен въпрос по чл.248 НПК, защитата на подсъдимия е посочила, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, засегнали правото на защита на доверителя й, изразяващи се в това, че когато подсъдимия бил призован за предявяване на обвинение, на същият от органите на разследването му казали, че „обясненията, които трябва да даде са формални, проверка на инцидент, тъй като ще се споразумеят с пострадалия, защото те са дългогодишни приятели и такива моменти често се срещали“. Същото важало и относно изявлението му, че не желае да му предявят материалите по разследването, тъй като не е бил наясно в какво се състои това процесуално действие, както и възможностите му във връзка с него.

          Първостепенният съд е оставил без уважение искането на защитата на подсъдимия за прекратяване на съдебното производство и връщане на материалите по делото на РП-Видин, поради допуснати съществени и отстраними процесуални нарушения, засегнали правата на подсъдимия.

 

          Съдът, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прие следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена от страна в производството, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

          Частната жалба е редовна, подадена в законоустановения срок, от лице, което има качество на страна в процеса, поради което същият е допустим.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна поради следните съображения:

Съдът, след като се запозна с всички доказателства по досъдебното производство установи, че формално изискванията по отношение на осигуряване пълното право на защита на обвиняемия Й. са спазени тъй като при предявяването на обвинението същият е заявил/л.84 ДП/, че към момента на разпита не желае защитник и ще си упълномощи такъв за съдебната фаза на процеса, като в края на протокола за разпит на обвиняемия, на същият посочен по-горе лист е записано „Не желая да ми бъдат предявени материалите по разследването.“

По отношение на твърденията на защитата, че обвиняемият е бил заблуден от органите на разследването, съдът преценява, че на първо място тези твърдения не са подкрепени с каквито и да било доказателства. От друга страна, съдът преценява и факта, че от приложената призовка на лист 80 от ДП, с която обвиняемият е призован изрично за извършване на процесуалното действие „Привличане в качеството на обвиняем и разпит на обвиняем“ е видно, че освен че е посочено, че ще бъде привлечен в качеството на обвиняем, в призовката е разяснена и правната възможност да се яви със защитник и е цитирана нормата на чл.55, ал.1 от НПК във връзка с правото на защитник. Призовката е получена лично от обвиняемия. С други думи, спазени са всички изисквания във връзка с призоваването, уведомяването за съответните права, които обвиняемият е длъжен да прочете, да прецени и реши дали да се защитава или не, дали разбира или не същностна на определени процесуални действия, като повдигане на обвинение, предявяване на материали по разследването и т.н.

Същевременно както правилно е посочил първостепенният съд, в съдебната фаза неявяването на обвиняемия с адвокат и непредставянето на доказателства по досъдебното производство може да бъде преодоляно със съответно ангажиране на защитник, който да направи съответните искания във връзка с осъществяването на правото на защита на подсъдимия, да приложи съответните доказателства във връзка с твърденията си и при наличие на достатъчно такива, би могло да се търси наказателна отговорност и от пострадалия, ако и той е извършил престъпно деяние спрямо подсъдимия.

От гореизложените съображения, второстепенният съд намира, че преценката, направена от първостепенния съд относно искането за връщане на делото на досъдебното производство за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила е правилна, а частната жалба със посочените в нея доводи е неоснователна.

 

          По изложените съображения и на основание чл.345 ал.І от НПК, Съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение постановено на 09.12.2019 година по н.о.х.д.№269/2019 година по описа на Районен съд – Белоградчик, с което този съд е оставил без уважение искането на адвокат В. от АК-Видин, за прекратяване на съдебното производство по н.о.х.д. №269/2019 година и връщане на материалите по делото на Районна прокуратура – Видин, като неоснователно.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                     

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                   2.