НОХД № 192-2019

Определение по Наказателно дело 192/2019г.

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1

                           гр.Видин   02.01.2020г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение - в  закрито заседание  проведено на   втори   януари    двехиляди и двадесета  година  в  състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - НОХ дело №192 от   2019 година - и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

         Делото   е   образувано   по Решение   на   Националното Бюро   за   правна   помощ   гр.София   с №ВД -764-20837/2019 от   16.10.2019г. - с   което   на   адвокат   К. А. И.   от   АС-Видин -   вписан   под № 5918   в   Националния   регистър   за   правна   помощ ,като     са   заплатени   в   качеството   му   на   служебен   защитник   на   лицето Ф.   К. А. *** Румъния   по   ДП №16/2019 г. по описа   на ГПУ –Брегово обл.Видин    и   становище на АС –гр.Видин   от   11.10.2019г. – сумата   от 380/триста и осемдесет /00. лева  

         Поискано е   с писмо от НБПП гр.София във връзка с изплатената   по горе   сума   ,изплатена   като   възнаграждения по НЗПП  на   назначения   адвокат   за   предоставена   правна помощ   - на   основание   чл.189 от НПК   да   бъдат   присъдени   на   НБПП   гр.София -   разноските   по   посоченото   дело - за възнаграждение на адвоката ,като   след   влизане в сила   на   съдебния   акт за присъждане на разноски   да бъде   издаден     изпълнителен   лист   за съответната сума   в   полза   на   НБПП   гр.София .

       С   Определение  №83 от   съдебното   заседание взето с   Протокол  от   23.08.2019 г.  по НОХ дело №192 от 2019г. е   одобрено Споразумение   между   него   и   Окръжна   Прокуратура гр.Видин ,по силата   на   което   подсъдимия     А.    е признат  за   виновен   по   обвиненията   му за извършени   престъпления   по чл.242 ал.2 от НК   във   вр. с  чл.18 ал.1 от   НК   и   по чл.354 а   ал.1 от НК ,като   на   основание   чл.23 ал.1   от   НК   му   е   определено   едно   общо   наказание „Лишаване   от    свобода „ за   срок   от   3/три / години   при условията   на   чл.66   ал.1   от   НК   ,като   е отложено   изпълнението   на   наказанието   за   срок от   5/пет/ години, считано     от     влизане   в   сила     на   определенито/23.08.2019г./   и   наказание „Глоба“   в   размер   на   5000/пет   хиляди / лева .

       Видинският     Окръжен   Съд     намира,че   осъденият Ф.   К.   А.  следва  да заплати на   Националното Бюро   за   правна помощ гр.София   сумата от   380 /триста и осемдесет/.00 лева - за  явяването на  адвокат     К.   А.     И.    от АК-Видин  в   качеството му на  служебен   защитник на А.  по   производството по ДП№16 от 2019г. по   описа   на   ГПУ-Брегово   обл.Видин .

         Видинският Окръжен Съд   счита ,че сумата се дължи от осъдения по настоящото дело   А., тъй  като с   Определението     посочено   по горе - той   е   признат  за виновен и осъден по посочените   по горе  обвинения   по   НОХ дело №192 от 2019 г. на   Видински   Окръжен   Съд  и   определението , с   което е одобрено     посоченото по горе    Споразумение  е  влязло   в   законна   сила .

       По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско  възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва   след   постановяване   на решението си.

         С оглед на гореизложеното -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСЪЖДА Ф.   К.   А.   роден   на   *** г. в гр.Крайова   Румъния   с л.к.№*/29.09.2015 г. живущ ***   -Румъния да заплати на Националното Бюро   за правна   помощ гр.София - сумата   от   380/триста и   осемдесет/.00 лева – представляваща разноски   за  служебен   защитник   по ДП№16 от 2019г. по   описа   на   ГПУ-Брегово   обл.Видин  

       Определението може да се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: