ВАНД № 189-2019

Решение по Наказателно дело 189/2019г.

РЕШЕНИЕ №100

Видин, 10.12.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното

заседание на десети декември

през две хиляди и деветнадесета година в състав :

Председател: АН.

Членове: Л.Л.

В.М.

при секретар                           В.К.                                                                    и в

присъствие на прокурора В.В. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Л.          ВНАХД № 189 по

описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.414, ал.1, т.1 от НПК и е образувано по инициатива на настоящия съдебен състав от Окръжен съд-Видин.

С влязло в сила решение № 87/18.11.2019г. по настоящото ВНАХД № 189/2019г. по описа на Окръжен съд-Видин е постановено:

„ОТМЕНЯ решение № 241/11.06.2019г. по НАХД № 478/2019г., по описа на Районен съд - Видин.

ПРИЗНАВА обвиняемия В.С.К. с ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това че на 27.03.2017 г. в гр. Видин е потвърдил неистина в частен документ - декларация по чл. 141, ал.2 от Закона за движение по пътищата а именно, че е изгубено/откраднато СРМПС с рег.№ *********, част II, която по силата на чл. 141, ал.2 от ЗДвП се дава за удостоверяване истинността на посоченото обстоятелство и го употребил пред Началника на „ПП" гр. Видин, като доказателство за невярно удостоверено обстоятелство, за което и на основание чл.9, ал.2, предл. второ от НК - престъпление по чл.313, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба" в размер на 1000 лева."

Решението е влязло в сила и за отстраняване на затруднения във връзка с изпълнението му следва да бъде извършено тълкуване на съдебния акт, съобразно по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК.

Обвиняемият К., редовно призован, не се е явил в с.з. и не е взел становщи по делото.

Прокурора от ОП - Видин изрази становище, че следва да бъде извършено тълкуване на постановеното решение.

Производството по чл.414, ал.1, т.1 от НПК се отнася до случаите, когато в неподлежащи на атакуване по реда на редовния инстанционен контрол съдебни актове, е допусната неточност от технически характер, която е възможно да се отстрани посредством тълкуване. Такъв е настоящия случай, в който с изписването на диспозитива на решение № 87/18.11.2019г. по ВНАХД № 189/2019г. по описа на ВОС е допусната техническа грешка, като е вмъкнат израза „за което и на основание чл.9, ал.2, предл. второ от НК" на печатни редове 6 и 7, от долу нагоре, на страница 4 от решението. Посочения израз очевидно и пределно ясно е в несъответствие, както с контекста и смисъла на диспозитива на решението, така и с волята на въззивния съд. В обстоятелствената част на решението, Съдът ясно, подробно и категорично е обосновал, че в случая няма основание за приложение на чл.9, ал.2, предл. второ от НК. Този текст няма отношение към процесния казус.

При това положение, тъй като решението е влязло в сила, за отстраняване на затруднения във връзка с изпълнението му следва да бъде извършено тълкуване на решението, по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК.

Водим от горното и на основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ДОПУСКА тълкуване на решение № 87/18.11.2019г. по ВНАХД № 189/2019г. по описа на ВОС, като

ПОСТАНОВЯВА да не се чете в диспозитива на решението изразът „за което и на основание чл.9, ал.2, предл. второ от НК".

Настоящото решение да се счита неразделна част от решение № 87/18.11.2019г. по ВНАХД № 189/2019г. по описа на ВОС.

Решението е окончателно.