ГР.Д. № 59-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 3

 

Гр. Видин 03.01.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на трети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        Председател: Г** Й**

                                                           Членове:   1.

с участието на секретаря ...............................................................................

и в присъствието на прокурора......................................................................

като разгледа докладваното от съдия Й***..........................

гражданско дело №59 по описа за 2017г.......................,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

С разпореждане от 11.12.2017 г. съдът е постановил,че ищецът следва да внесе 4% върху цената на иска държавна такса.Съобщението е връчено на ищеца на 14.12.2017 г. ,като до настоящия момент по делото не са депозирани доказателства за внасяне на дължимата държавна такса.Поради гореизложеното производството по делото следва да бъде прекратено.

С оглед горното и на основание Чл.129 ал.3 ГПК Съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.59/2017 г.по описа на В** окръжен съд и връща исковата молба на ищеца.

Определението подлежи на обжалване пред САСв едноседмичен срок от връчване на препис.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :