ВНОХД № 108-2019

Решение по Наказателно дело 108/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №95

гр. Видин 13.12. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав :

Председател: Л. Л.

Членове: В. С.

Р. Д.

при секретаря А. А. и в присъствието на

прокурора В. Н.като разгледа докладваното от

СЪДИЯТА С. ВНОХ д. № 108 по описа за 2019 год. и за

да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба на С.С.А. ***, подадена от неговия защитник адвокат Г.Г. против Определение от 11.04.2019г., постановено по НОХ д. № 662/2016 г. по описа на Районен съд - Видин.

В жалбата се развиват съображения, че така постановеното Определение е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила.

Иска се Определението да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да се отмени приложението на чл. 68 от НК и изтърпяването на наказанието по Определение от 25.05.201 Ог. по ЧНД № 15238 / 2009 г. по описа на Софийски районен съд.

В съдебно заседание жалбоподателят се отказа от защитата, осъществявана от адв. Г. и му беше назначен нов служебен защитник адв. П. от ВдАК.

Жалбоподателят заяви в съдебно заседение, че иска обжалваното Определение да бъде отменено.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в съдебно заседание заяви, че Определението следва да бъде потвърдено.

Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и като извърши служебна проверка на Определението намира, че въззивната жалба е основателна, а атакуваното Определение следва да бъде отменено с оглед на следното:

Депозираната частна жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и

срещу обжалваем акт.

С атакуваното Определение Районен съд - Видин е постановил жалбоподателят А. на основание чл. 68 ал.1 от НК да изтърпи отложеното наказание „Лишаване от свобода" за срок от 2 години и 10 месеца по Определение от 25.05.2010 г. по ЧНД № 15238 / 2009 г. по описа на Софийски районен съд.

От материалите по делото е видно, че с Определение от 25.05.2010 г. по ЧНД № 15238 / 2009 г. по описа на Софийски районен съд са кумулирани наказания по две присъди - по НОХД № 3909/2006 г. на СГС и по НОХД № 10588/2008 г. на Софийски районен съд. Софийски районен съд е определил за изтърпяване най-тежкото наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 10 месеца, като е отложил изтърпяването на това наказание по реда на чл. 66 от НК за срок от 5 години.

Това Определение е влязло в сила на 10.06.2010 г.

С Присъда по НОХД № 662/2016 г. на Районен съд - Видин, по която Окръжен съд - Видин е редуцирал размера на наказанието е постановено А. да изтърпи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца. Деянието е извършено на 13.05.2015 г. Iтоест в изпитателния срок по определението на СРС по ЧНД № 15238 8 2009 г.1.

С тази Присъда Съдът не се е произнесъл по приложението на чл. 68 от НК. Присъдата е влязла в сила на 21.12.2017 г.

Определението, което се обжалва е от 11.04.2019 г., като е постановено по НОХД № 662 / 2016 г. на Районен съд - Видин.

При решаване на казуса Окръжен съд - Видин съобрази на първо място, че съдебният акт Определение на Районен съд - София е влязъл в сила на 10.06.2010 г.

Наказанието, което е определено е „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 10 месеца, а изтърпяването е отложено по чл. 66 от НК за срок от 5 години.

Този изпитателен срок изтича на 10.06.2015 г.

В рамките на този изпитателен срок подсъдимият е извършил друго престъпление, за което с Присъда по НОХД № 662 /2016 г. на ВРС му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца. Присъдата е влязла в сила на 21.12.2017 г.

С тази Присъда няма произнасяне по чл. 68 от НК.

Произнасяне по това дело във връзка с приложението на чл. 68 от НК има на 11.04.2019 г., когато ВРС постановява изтърпяване на наказанието по Определението на СРС, влязло в сила през месец юни 2010 г., тоест почти 9 години след влизане в сила на това Определение.

В Глава ДЕВЕТА на Наказателния кодекс озаглавена „Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание" са посочени хипотезите, при които наказателното преследване и изпълнението на наказанието се изключват или се погасяват.

В чл. 82 от НК се изясняват хипотезите, при които наложеното наказание не се изпълнява, поради изтичане на определени давностни срокове.

В ал.1 Т.4 от този текст е посочено, че наложеното наказание не се изпълнява, когато са изтекли повече от 5 години, ако наложеното наказание е „лишаване от свобода" по-малко от 3 години.

В настоящия казус наложеното наказание е „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 10 месеца, тоест определеното за изтърпяване наказание е по-малко от 3 години и посочената разпоредба има приложение.

В ал.2 на същия текст е посочено, че „давността за изпълнение на наказанието започва да тече от деня, когато присъдата е влязла в сила, а по отношение на наказанието, чието изпълнение е било отложено съгласно чл. 66 - от влизане в сила на присъдата или определението по чл. 68 от НК.

Ал.З изяснява спирането и прекъсването на давността.

Ап.4 категорично сочи, че „Независимо от спирането или прекъсването на давността наказанието не се изпълнява, ако е изтекъл срок който надвишава с една втора срока, предвиден в ал.1."

Жалбоподателят А. е бил осъден на „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 10 месеца с Определение на СРС, което е влязло в сила на 10.06.2010 г.

По правилата на чл. 82 ал.1 т.4 от НПК наказанието не се изпълнява, ако са изтекли повече от 5 години от влизане в сила на съдебния акт. Тоест към 10.06.2015 г. петгодишният срок вече е бил изтекъл.

Съобразно разпоредбата на ал.4 от същия текст НЕЗАВИСИМО от спирането или прекъсването на давността наказанието не се изпълнява, ако е изтекъл срок който надвишава с една втора срока, предвиден в ал.1."

За жалбоподателя А. този срок е 5 години по ал.1 т.4 и 2 години и половина по ал.4 на чл. 82 НК и изтича на 10.01.2018 г.

Обжалваното понастоящем Определение на Районен съд - Видин е постановено на 19.04.2019 г., тоест повече от една година след изтичане на абсолютната давност за изпълнение на това наказание.

Към 10.01.2018 г. е изтекъл срокът на абсолютната давност за изтърпяването на наказанието, което е определено от Районен съд - София с определение, влязло в сила на 10.06.2010 г. Ако не е започнало изтърпяване на наказанието към този срок, то това наказание не следва да се изтърпява.

В тази насока са и мотивите, развити в Решение № 352 от 10.10.2014 г. на ВКС по н.д.№ 1357/2014 г. Ill н.о., НК, с докладчик съдия Саша Раданова.

В това Решение е посочено, че Моментът, в който се постановява ефективното изтърпяване по чл. 68 НК 1по отношение на лица, извършили престъпление в изпитателния срок! следва да предхожда датата, постановяваща абсолютна забрана за изпълнение, поради изтичане на давностния срок за съответното наказание.

С оглед на горното въззивният съд намира, че жалбата е основателна и следва да се уважи, а обжалваното определение, като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 341 ал.1 вр. чл. 306 ал.1 т.З от НПК Видински окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯВА изцяло Определение от 11.04.2019г., постановено по НОХ д. № 662/2016 г. по описа на Районен съд - Видин, с което е постановено С.С.А. със снета по делото самоличност да изтърпи на основание чл. 68 от НК наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 10 месеца по Определение от 25.05.201 Ог. на Софийски районен съд по ЧНД № 15238/2009 г. по описа на същия съд.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.