ВЧГРД № 489-2019

Определение по Гражданско дело 489/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 285

 

ВОС       гражданско отделение в закрито заседание на 27 декември

две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                           Председател : В** В**

                                                                   Членове: АН** П**

                                                                                   В** М**

при секретаря ……………………………………………...…и с участието

на …………………….прокурора……………………изслуша докладваното

от         съдия П**                          в.ч.гр.д. 489…..……по описа

за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на Чл.32а ал.4 Правилника за вписванията вр. с чл. 278 от ГПК.

           Образувано е по частна жалба от „У** Ж" ЕООД с ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление: Гр. В**, ж.к. „Г** М**", бл.2, вх.В, ап.1, представлявано от Ж** Б** В** чрез адв. С** И**-АК-В**, СЪДЕБЕН АДРЕС:Гр.В**,ул. "Т** " №*, ет. *, оф. * против Определение от 18.12.2019г. на Съдия по вписванията при ВРС, с което е отхвърлена молбата- съгласие с вх.рег.№ 5355 от 18.12.2019г. на „У** Б**" АД, за частично заличаване на вписаната договорна ипотека № 143, том VII, рег.№ 6819 нот. дело №1212 от 2007г. вписана в службата по вписвания В** под вх. per. № 9611 от 14.11.2007г., акт № 72, том VI, н. дело № 8043/2007г. за сумата от 35000,00 лв.

Твърди се, че обжалваният отказ е незаконосъобразен и в противоречие с материалното право и установената от съдилищата практика.

Излага се в жалбата, че съдията по вписванията неправилно е приел, че с направеното искане за частично заличаване на договорната ипотека за сумата от 350000,00лв. на практика се иска цялостно заличаване на ипотеката, поради което съгласно чл.З, ал.1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от събраната такса за вписване, поради което таксата за заличаване следва да бъде изчислена върху цялата ипотека, независимо от това, че е озаглавено частично, т.е. според с съдията по вписване за поисканото частично заличаване на ипотеката за сумата от 350000,00лв., следва да бъде внесена такса в размер на 600,00лв., а не 175,00лв. (таксата която са внесли, върху сумата за която се иска частично заличаване).

Поддържа се , че за да постанови обжалвания отказ съдията по вписванията е изложил съображения, че при частично заличаване на договорна ипотека държавната такса за заличаване следва да се внесе в размер на половината от първоначално внесената изцяло държавна такса за вписване на договорната ипотека, а не само изчислената върху погасената част от обезпечения дълг.

Излага се в ч.ж., че разпоредбата на чл.21 ПB изрично допуска частичното заличаване на ипотека, а според чл.З вр. чл.2 ТДТСАВ, задължението за плащане на такса при заличаване се определя от материалния интерес на вписания акт.

Таксата е цена за услуга и доколкото „услугата" пълно заличаване на ипотеката е с определена цена пропорционално на материалния интерес,то при частичното заличаване би следвало да се приложи същия критерий процентно от материалния интерес. Удостовереният с нотариалния акт материален интерес се определя по реда на чл.96 и чл.97 ЗННД и ако е прието, че този интерес е цялото обезпечено с ипотеката вземане, то при частично заличаване размерът на таксата трябва да се определи според това, каква част от този интерес е удовлетворена. В този случай размерът на погасения дълг следва да бъде посочен в писменото съгласие на кредитора за частично заличаване на ипотеката (чл.19 ал.1 ПВ).

Иска се да се отмени атакуваното определение на съдията по вписванията при Служба по вписвания - гр.В** от 18.12.2019г., изх.рег. № 20 за вписване на частично заличаване на договорна ипотека и да бъде върната преписката за предприемане на съответните действия по вписване на поисканото частично заличаване.

След като взе предвид събраните по делото доказателства Видинският окръжен съд прие за установена следната фактическа обстановка :

Съдията по вписванията е сезиран с молбата- съгласие с вх.рег.№ 5355 от 18.12.2019г. на „У** Б**" АД, за частично заличаване на вписаната договорна ипотека № 143, том VII, рег.№ 6819 нот. Дело №1212 от 2007г. вписана в службата по вписвания В** под вх. per. № 9611 от 14.11.2007г., акт № 72, том VI, н. дело № 8043/2007г. Към молбата е приложена квитанция за платена държавна такса в размер на 175,00лв.

Съдията по вписванията е постановил Определение за отказ, поради това, че с направеното искане за частично заличаване на договорната ипотека за сумата от 350 000,00лв. в същност се иска цялостно заличаване на ипотеката, поради което съгласно чл.З, ал.1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от събраната такса за вписване, поради което таксата за заличаване следва да бъде изчислена върху цялата ипотека, независимо от това, че е озаглавено частично, т.е. според с съдията по вписване за поисканото частично заличаване на ипотеката за сумата от 350 000,00лв., следва да бъде внесена такса в размер на 600,00лв., а не 175,00лв. (таксата която е внесена, върху сумата за която се иска частично заличаване). Приел е , че искането не е за частично заличаване , а за цялостно заличаване на ипотеката поради характерните особености на ипотечното право , че е неделимо право, в смисъл , че всяка част от вземането е обезпечена с целия имот и всяка част от имота обезпечава цялото вземане от 1 200 000 лева , независимо от направените частични заличавания.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира по същество на правния спор, че постановеният отказ е незаконосъобразен поради следното :

Съгласно т.11 от Тълкувателно решение № 7/2012г. постановено по тълкувателно дело № 7 по описа за 2012 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, разпоредбата на чл.21 ПВ изрично допуска частичното заличаване на ипотека, а според чл.3 вр. чл.2 ТДТСАВ, задължението за плащане на такса при заличаване се определя от материалния интерес на вписания акт. Таксата е цена за услуга и доколкото „услугата” пълно заличаване на ипотеката е с определена цена пропорционално на материалния интерес, то при частичното заличаване би следвало да се приложи същия критерий – процентно от материалния интерес. Удостовереният с нотариалния акт материален интерес се определя по реда на чл.96 и чл.97 ЗННД и ако е прието, че този интерес е цялото обезпечено с ипотеката вземане, то при частично заличаване размерът на таксата трябва да се определи според това, каква част от този интерес е удовлетворена. В противен случай при всяко частично заличаване ще се събира такса като за пълно заличаване и по този начин сборът от таксите може да надхвърли в пъти размерът на таксата, дължима при еднократно заличаване. Възможно е в учредяващия ипотеката акт да е посочено кой имот каква част от дълга обезпечава, в който случай таксата ще бъде определена според това кой от имотите се освобождава от ипотека – до съответния размер на задължението. Не може обаче да бъде отречено правото на заинтересования да поиска частично заличаване на ипотеката и когато едно задължение е обезпечено с два или повече имота, без в акта за учредяване на ипотеката да е разграничено каква част от дълга обезпечава всеки имот. Това е така, защото законът не поставя изискване за такова разграничение като условие за валидност на ипотечния акт, нито като условие за частично заличаване на ипотеката. И в този случай таксата за частично заличаване не следва да е върху целия дълг, а с оглед удовлетворения интерес. При липса на предварително разграничение, друг обективен критерий за този интерес, вън от размера на погасения дълг, не може да бъде намерен. В този случай размерът на погасения дълг следва да бъде посочен в писменото съгласие на кредитора за частично заличаване на ипотеката (чл.19 ал.1 ПВ). В случай, че не е посочен размер на погасения дълг, липсва друга възможност и таксата ще трябва да бъде определена въз основа на размера на цялото задължение, чието изпълнение ипотеката обезпечава. Съгласно нормата на чл.19 ПВ заличаване на вписването на ипотеката (чл.179 ЗЗД) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.

Вписването, включващо вписване в тесен смисъл, отбелязване и заличаване, съставлява едностранно охранително производство, в рамките на което е недопустимо да се разрешават правни спорове, доколкото се касае за безспорна администрация. Проверката, която съдията по вписванията извършва, съгласно нормата на чл.32а, ал.1 ПВ вр. с чл.32б ПВ във връзка с това дали представеният акт отговаря на изискванията на закона, се свежда до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвидено в ПВ съдържание.

В случая е представено писмено съгласие на банката – кредитор в изискуемата нотариално заверена форма за частично заличаване на ипотеката за сумата от 350 000,00лв , за което е била внесена дължимата държавна такса съгласно чл.З вр. чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от АВ . Или държавната такса, която следва да се събере е в размер на половината от таксата по чл.2, която пък е 0.1 % върху цената /материалният интерес/, по която е таксуван актът или документът, но не по- малко от 10 лв.- в случая интереса е 350 000 лева . 0,1 % върху таси сума е 350 лева,а половината е 175 лева , за каквато сума е бил представен платежен документ.

По изложените съображения постановеният отказ на съдията по вписванията се явява незаконосъобразен и като такъв следва да се отмени, като преписката следва да се върне на съдията по вписванията при ВРС за предприемане на действия за частично заличаване на договорната ипотека, съобразно молба – съгласие на кредитора от 18.12.2019 г. в нотариално заверена форма.

 

Или в случая са налице условията на закона за извършване на исканото вписване, като същото разрешение е дадено с Определение №58/26.01.2018 по дело №2173/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Водим от горното и на основание Чл.32а ал.4 Правилника за вписванията съдът

 

                                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л И     :

 

ОТМЕНЯ Определение от 18.12.2019г. на Съдия по вписванията при ВРС, с което е отхвърлена молбата- съгласие с вх.рег.№ 5355 от 18.12.2019г. на „У** Б**" АД, за частично заличаване на вписаната договорна ипотека № 143, том VII, рег.№ 6819 нот. дело №1212 от 2007г. вписана в службата по вписвания В** под вх. per. № 9611 от 14.11.2007г., акт № 72, том VI, н. дело № 8043/2007г. за сумата от 35000,00 лв.

ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при РС – В** за извършване на частично заличаване на вписаната договорна ипотека № 143, том VII, рег.№ 6819 нот. дело №1212 от 2007г. вписана в службата по вписвания В** под вх. per. № 9611 от 14.11.2007г., акт № 72, том VI, н. дело № 8043/2007г. за сумата от 35000,00 лв. поискано с молба- съгласие с вх.рег.№ 5355 от 18.12.2019г. на „У** Б**" АД по описа на АВ – Служба по вписванията – В**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                      

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :