Т.Д. № 54-2015

                                     Р Е Ш Е Н И Е-22

 

 

                                   12.02.2018 г.

 

 

                                     ГР. В.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД търговско отделение,на дванадесети февруари две хиляди и осемнадесета година,в закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Й.

 

Секретар: ............................

 

Прокурор: ............................

 

като разгледа докладваното от съдията Й. Т.Д. 54 по описа за 2015 година

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ вр. чл. 677, ал.1, т.8 от ТЗ.

С молба вх.№466/12.02.2018 г. на синдика И.А. е поискано постановяване на решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

Окръжен съд-В. намира молбата за основателна поради следното :

          Окръжният съд намира,че са налице предпоставките на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ за постановяване на решение за обявяване на длъжника на „Т." ЕООД, с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В. ул. , в несъстоятелност със законните последици.

Срокът за предлагане на ПЛАН ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ е изтекъл, считано от изтичане на 1-месец от датата на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл.692 от ТЗ.

С оглед достигнатата фаза от производството и предвид установената невъзможност за развитие на оздравително производство, съдът приема, че дължи произнасяне досежно допълнителните ограничения в правния статус на търговеца при условията на чл. 710 вр. чл. 711 ТЗ извън посочените изрично в чл. 630, ал. 2 ТЗ и огласяване на последващата фаза от производството – осребряване на наличното имущество.

С оглед изложеното и на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ длъжникът на „Т." ЕООД, с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. В., ул... следва да бъде обявен в несъстоятелност, да бъде постановено прекратяване дейността на предприятието му, прекратяване на правомощията на органите на длъжника, да бъде лишен същия от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, да бъдат наложени общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и да бъде постановено започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

На основание Чл.677 ал.1 т.8 ТЗ следва да се свика  събрание на кредиторите на   „Т." ЕООД, с ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. В. ул.. с дневен ред :определяне на реда и начина на осребряване на имуществото на длъжника на „Т." ЕООД, с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В., ул..,метода и условията на оценка на имуществото ,избора на оценители и определянето на възнаграждението им.

Водим от горното,съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ длъжника „Т." ЕООД, с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В. ул.., и ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ДЛЪЖНИКА.

 

ПОСТАНОВЯВА общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника на „Т." ЕООД, с ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. В., ул...

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника на „Т. ЕООД, с ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В. ул..

ЛИШАВА длъжника на „Т." ЕООД, с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. В. ул..., от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

На основание Чл.677 ал.1 т.8 ТЗ свиква събрание на кредиторите на  „Т." ЕООД, с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В. ул.. с дневен ред :определяне на реда и начина на осребряване на имуществото на длъжника на „Т." ЕООД, с ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В. ул..,метода и условията на оценка на имуществото ,избора на оценители и определянето на възнаграждението им на 23.02.2018 г. от 11,00 часа в зала за заседания на Окръжен съд-В. ,която ще бъде определена в деня на заседанието.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение,на вписване в ТР и може да се обжалва пред АС-С. в 7-дневен срок от вписването му.

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати за вписване в ТР на основание чл. 624 от ТЗ.

 

                             СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: