Т.Д. № 53-2015

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №4

 

Видински окръжен съд       търговско                      отделение

В закрито   заседание   на четвърти януари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

При секретаря                                                                 и с участието

На        прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С.   т . дело № 53 по описа

За 2015 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по молба на „Т....”ЕООД-В... с правно основание чл.625 ТЗ.Производството е спряно при условията на чл.629,ал.3 ТЗ,тъй като в ОС-Видин е постъпила молба за откриване производство по несъстоятелност на „Т....”ЕООД В. от „Е....“ЕООД-С.

След служебна справка се установи,че по подадената от „Е......“ЕООД-С... молба по чл.625 ТЗ е образувано т.д.№54 /2015г. по описа на ВОС ,по което с Решение №31 от 15.11.2016г. е открито производство по несъстоятелност по отношение на „Т....”ЕООД -В.След подадена въззивна жалба САС се е произнесъл с Решение№1932 от 09.08.2017г. по т.д. №195/2017г. по описа на съда като решението на ВОС е отменено само в частта относно определяне на начална дата на несъстоятелността,а в останалата част като необжалвано е влязло в сила.

Предвид изложеното образуваното по молба на „Т....”ЕООД-В... производство с правно основание чл.625 ТЗ следва да бъде прекратено,за което съдът

                           О П Р Е Д Е Л И :

                              ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№53/2015г. на Видински окръжен съд .

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от съобщението му до молителя.

                                         Окръжен съдия: