Гражданско дело №052-2018-I тр.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 43

 

гр. Видин, 15.01.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на двадесет и осми ноември,

две хиляди и седемнадесета година, в състав:    

                                    

                                                                                    Председател:   А. П.  

                                                            

         при секретаря В. К...............................................................и в
присъствието на прокурора ........................................................................ като разгледа
докладваното от съдия................................А. П......................................................дело по несъстоятелност № 52 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:                                                                                                                                                     
            Правното основание на предявеният иск е чл.649, във вр.с чл.647 от ТЗ.

Делото е образувано по искова молба от П. А. А. в качеството му на синдик на „О.- в несъстоятелност" ЕООД гр.В. с ЕИК:........... против „О." ЕООД с ЕИК ............., представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала И.М.И. ***, ЕГН:********** и бившите съдружници А.И.Ж.- Х., ЕГН:********** и М.И.Х., ЕГН:********** ***.. Поддържа се в исковата молба, че с Решение №4 от 09.02.2015г. по ТД №387/14г. на ВОС ответното дружество е обявено в несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността 05.09.2014г. При извършените проверки по издирване на имуществото синдикът е установил, че на 07.02.2014г. с договор за покупко-продабжа на дружествени дялове, който е нотариално заверен на същата дата е извършена продажба от бившите собственици на дружеството - ответниците Х. на новия собственик И.М.И., при което дружеството било преобразувано в ЕООД. Поддържа се, че сключената сделка е в ущърб на кредиторите поради това, че е извършена в съмнителния период от началната дата на неплатежоспособността, даденото в замяна на дяловете е на по-малка стойност от патримониума на дружеството и сделката е извършена с цел увреждане на кредиторите. Поддържа се, че в дружеството липсват данни бившите собственици да са предали на новия собственик касовата наличност в размер на .......лв. и я дължат на дружеството. Поддържа се, че липсват данни да са предоставили на новия собственик и стоковата наличност в размер на ............лв., поради това се иска да бъде постановено решение , с което цитираната по-горе сделка от 07.02.2014г. бъде обявена за недействителна или нищожна, както и да бъдат обявени за недействителни и всички последващи действия по отношение на имуществото на дружеството и дяловете му. Иска се да бъдат осъдени бившите собственици на дружеството - ответниците Х. да заплатят на дружеството сумата от .........лв., представляваща липсваща касова наличност и сумата ............лв., ) представляваща стойността на липсващата стокова наличност.

От страна на ответниците Х. се оспорва предявеният иск, като се поддържа, че дяловете на самото дружество не са част от масата на несъстоятелността. Поддържа се, че касовите и стоковите наличности са предадени на новият управител.

От страна на ответника, представляван от неговият управител, се оспорват предявените искове и молят съда да отхвърли същите.

С протоколно определение от 26.01.2016 г. ВОС е прекратил производството по делото на основание чл.126 ГПК. С определение от 10.06.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 1196 по описа за 2016 г. , състав на САС е отменил определението в частта, в която е прекратено производството по делото по отношение на ответника И.М.И. , като в останалата част е потвърдил същото.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: На 07.02.2014г. с договор за покупко-продажба, нотариално заверен на същата дата, ответниците Х. в качеството им на собственици на всички дружествени дялове от „О." ЕООД продали същите на ответника И.М.И. *** за сумата от ..........лв. С решение от 09.02.15г. по т.д.№387/14г. по отношение на дружеството е открито производство по несъстоятелност. С протокол от 28.02.14г. ответниците Х. предали на ответника И. счетоводната документация подробно описана в протокола.

При така установените по делото обстоятелства ВОС счита, че предявените искове са неоснователни и недоказани, поради което следва да бъдат отхвърлени.

По отношение на иска за обявяване на недействителност на договора за покупко-продажба на дружествени дялове от 07.02.2014г. Съгласно чл.647,ал.1,т.З от ТЗ Освен в предвидените от закона случаи могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки, ако са извършени от длъжника в посочените в т. 1 - 6 срокове преди подаване на молбата по чл. 625:т.З. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в двугодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността. Съдът в настоящия си състав счита, че атакувания договор за покупко-продажба от 07.02.14г. не попада в приложното поле на цитираната разпоредба. Оспорения договор за покупко-продажба касае членствените правоотношения в дружеството и няма отношение към неговото имущество. По силата на договора се разменя имущество /дялове срещу пари / между посочените в същия физически лица, поради липсва каквото е и основание за изследване на въпроса дали „даденото значително надхвърля по стойност полученото".

С оглед на горното предявения иск следва да бъде отхвърлен.

По отношение на иска за осъждане на ответника И.М.И. да заплати на дружеството сумата от ....................лв., представляваща липсваща касова наличност и сумата ..............лв., представляваща стойността на липсващата стокова наличност. Съдът счита,че предявените искове са недоказани, поради което следва да бъдат отхвърлени. С доклада съдът е указал на ищеца да ангажира доказателства за увреждането на интересите на кредиторите. Въпреки дадените указания от страна на ищеца не са ангажирани доказателства в посочената насока.

Съгласно чл.649,ал.6 от ТЗ В производствата по предявени искове по ал. 1 държавни такси за всички инстанции не се внасят предварително. Ако искът бъде уважен, следващите се държавни такси се събират от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавните такси се събират от масата на несъстоятелността. Предвид отхвърлянето на предявените искове ищцовото дружество следва да бъде осъдено да заплати д.т. върху същите в размер на .........лв. за иска за прогласяване на нищожността или унищожаването на договора от 07.02.14г. и ...........лв. за другите два иска с общ размер на претенцията ...................лв.

Съдът счита,че настоящето дело е показателно за наложителни законодателни промени в ТЗ в частта относно несъстоятелността.

Водим от горното Съдът

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от П. А. А. в качеството му на синдик на „О. в несъстоятелност"ЕООД гр.В. с ЕИК:........................ против „О." ЕООД с ЕИК ........., против управителя и едноличен собственик на капитала И.М.И. ***, ЕГН: ********** искове за:

-обявяване за недействителен или нищожен на договор за покупко- продажба на дружествени дялове от 07.02.2014г.;

-за осъждане на ответника И.М.И. ***, ЕГН: ********** да заплати на дружеството сумата от ..................лв., представляваща липсваща касова наличност и сумата .............лв., представляваща стойността на липсващата стокова наличност.

ОСЪЖДА „О.- в несъстоятелност"ЕООД гр.В. с ЕИК: ................... да заплати на ОС-Видин държавна такса върху отхвърлените искове в размер на .............лв.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Софийския Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: