ВЧГРД № 407-2019

Определение по Гражданско дело 407/2019г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-266

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

В закрито  заседание на двадесет и шести ноември,

две      хиляди      и    деветнадесета  година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

            

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.С. С.

                                                          2.Г. Й.

 

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М.  

в. ч. гражданско дело № 407 по описа за 2019 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на С.В.С. от гр.С. против Определение от 15.07.2019г., постановено по гр.дело №2008/2015г. по описа на Видинския районен съд, с което е оставено като недопустимо разглеждането на заявление, с което същата е поискала допускане на разсрочване изпълнението на решение №180/11.04.2018г.постановено по делото.

Поддържа се в частната жалба, че определението е неправилно, тъй като законът дава възможност за допускане разсрочване на изпълнението на решението и след влизането му в сила.Поискано е да се отмени обжалваното определение.

 

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е неоснователна.

По гр.дело №2008/2015г. по описа на РС-В. съдът е постановил решение по делото на 11.04.2018г. което е влязло в законна сила на 09.05.2018г.

Съдът се е позовал на разпоредбата на чл.241,ал.1 от ГПК,където изрично е посочено,че при постановяване на решението съдът може да отсрочи или разсрочи неговото изпълнение.Не е предвидена такава възможност за произнасяне от съда след влизане на решението в сила.

На това основание съдът законосъобразно е приел,че подадената молба за разсрочване изпълнението на влязлото в сила решение е недопустима,поради което обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано.

По изложените съображения Окръжният съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

          Потвърждава определение от 15.07.2019г. постановено по гр.дело № 2008/2015г. по описа на Видински районен съд.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

         

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.