Т.Д. № 49-2015

                                     Р Е Ш Е Н И Е-13

 

 

                                   22.01.2018 г.

 

 

                                     Гр. В.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД търговско отделение,на двадесет и втори януари две хиляди и осемнадесета година,в закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Й.

 

Секретар: ............................

 

Прокурор: ............................

 

като разгледа докладваното от съдията Й. Т.Д. 49 по описа за 2015 година

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ .

С молба вх.№193/22.01.2018 г. на синдика Р.Г.М. е поискано постановяване на решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

Окръжен съд-В. намира молбата за основателна поради следното :

          На 02.06.2016 г.съдът по несъстоятелността е постановил определение №31 по т.д.49/2015 г.,с което е одобрил списъка на приетите вземания.В едномесечния срок по Чл.698 ТЗ не е предложен оздравителен план.

С оглед на достигнатата фаза от производството и предвид установената невъзможност за развитие на оздравително производство, съдът приема, че дължи произнасяне досежно допълнителните ограничения в правния статус на търговеца при условията на чл. 710 вр. чл. 711 ТЗ извън посочените изрично в чл. 630, ал. 2 ТЗ и огласяване на последващата фаза от производството – осребряване на наличното имущество.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ длъжникът следва да бъде обявен в несъстоятелност, да бъде постановено прекратяване дейността на предприятието му, прекратяване на правомощията на органите на длъжника, да бъде лишен същия от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, да бъдат наложени общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и да бъде постановено започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

 

Водим от горното,съдът

 

                                      Р      Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ длъжника „П.“ООД с ЕИК... и ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ДЛЪЖНИКА.

ПОСТАНОВЯВА общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника „П.“ООД с ЕИК..

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника „П.“ООД с ЕИК..

ЛИШАВА длъжника „П.“ООД с ЕИК.. от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение,на вписване в ТР и може да се обжалва пред АС-С. в 7-дневен срок от вписването му.

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати за вписване в ТР на основание чл. 624 от ТЗ.

 

                             СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: