ТД № 3-2019

Решение по Търговско дело 3/2019г.

                                                РЕШЕНИЕ № 34 / 21.11.2019

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публично заседание на четвърти   октомври , две хиляди и деветнадесета година, в състав

                                                  Председател: В.М.

при секретаря В.К. , като изслуша докладвано от съдията В. М. т.д. № 3 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе пред- вид следното:

 

           Исковете са с правно основание чл. 106, ал. 1 от КЗ във връзка с чл. 496 от КЗ.

А.Ц.М., ЕГН **********, М. Ц.М., ЕГН **********, М.Ц.М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си Г.А.С., ЕГН ***********, Г.А.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетната Н.Ц.М., ЕГН ********** и малолетния А.Ц.М., ЕГН **********, Б.С.З., ЕГН **********, Н.М.М., ЕГН ********** и Ц.М.М., ЕГН **********, непълнолетни, действащи със съгласието на майка си М.М.М., ЕГН **********, всички чрез пълномощника им адвокат Й… Д… от САК, с адрес за кореспонденция гр. С., бул. К.А.Д. № ., вх. ., ап. .. са предявили против: ЗАД "А…", ЕИК…, адрес на управление гр. С…, бул. Д..-К… № … следните суми:

-на А.Ц.М., ЕГН ********** сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди)лв., представляващи застрахова­телно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба й Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подава­не на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на М.Ц.М., ЕГН ********** сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди)лв., представляващи застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подава­не на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на М.Ц. М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си Г.А.С., ЕГН ********** сума в размер на 30 000 (тридесет хиляди)лв., представляващи застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончател­ното изплащане на присъдените суми;

-на А.Ц.А, ЕГН **********, малолетен, дейс­тващ чрез майка си и законен представител Г.А. С., ЕГН **********, сума в размер на 30 000 (тридесет хиля­ди) лв., представляващи застрахователно обезщетение за неиму­ществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със закон­ната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Н.Ц.А., ЕГН **********, малолетна, дейс­тваща чрез майка си и законен представител Г.А.С., ЕГН **********, сума в размер на 30 000 (тридесет хиляди)лв., представляващи застрахователно обезщетение за не­имуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба й Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със за­конната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Б.С.З., ЕГН **********, сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди)лв., представляващи застрахова­телно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подава-не на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Ц.М.М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си М.М. М.а, ЕГН ********** сума в размер на 30 000 (тридесет хиля­ди) лв. , представляващи застрахователно обезщетение за неиму­ществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със закон­ната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Н.М.М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си М.М. М.а, ЕГН ***** … сума в размер на 30 000 (тридесет хиля­ди) лв. , представляващи застрахователно обезщетение за неиму­ществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със закон­ната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми; Претендират направените разноски по делото, в цялост;

Подържат в исковата молба,че на 14.11.2016 г., около 17:00 ч., в гр. В… А… Н…Ц… управлявал л.а. „Х…" с per. № ВН … ВС по ул. Ц…, в посока от Околовръстен път към център. На око­ло 300 м. след варов възел „В…", поради движение с несъобра­зена с пътните условия и собствените си възможности скорост авто­мобилът управляван от А… Ц… напуснал пътното платно вдясно по посоката му на движение и ударил движещата се по земен тротоар Н. М..Б…, като и причинил несъвместими с живота травми и тя починала на място.

За така извършеното престъпление е образувано Досъдебно про­изводство № ЗМ 284/2016 г. по описа на ОДМВР-Видин, пр.пр. № 2472/2016 г. по описа на ОП-Видин. В ОС-Видин е внесен обвинителен акт срещу А…Ц…. Въз основа на този об­винителен акт е образувано НОХД № 172/2018 г. С присъда № 60/12.09.2018 г. ОС-Видин признава подсъдимия А… Н… Ц… за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. В) от НК, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, като му наложил наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, ко­ето на основание чл. 58А от НК редуцира на 1 година и 4 месеца, като на основание чл. 66 от отложи изтърпяването му за срок от 3 години, както и наказание „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 години.

           Посочените ищци М., А., М., Н. и А. са деца на Ц… М. и внуци на починалата от ПТП Н. Б... Респективно Б., Ц. и Н. са деца на М. М. и внуци на Н. Б... Следствие смъртта на баба им, те търпят емоционални болки и страдания. Загубили са своята обичана и уважавана баба. Бабата, която ги е дарявала с обич, внимание и подкрепа, която е полагала грижи за тях, която е помагала винаги. Внуците на починалата са шокирани и объркани от ненавременната й смърт. Трудно им е да осъзнаят и да приемат жес­токия факт, че никога повече няма да я видят, че тя си е отишла от този свят неочаквано и безвъзвратно.С оглед на справедливостта обаче, те следва да бъдат компенсирани по някакъв начин за болките и страда­нията, които са преживели и продължават да преживяват към този мо­мент вследствие смъртта на Н. Б.

Тъй като към датата на ПТП по отношение на л.а. „Х…" с per. № … е била налице валидна застраховка „Граж­данска    отговорност" на автомобилистите, полица         №…, със срок на действие от 27.09.2016 г. до 26.09.2017 г., то дружество-ответник се явява па­сивно легитимирано да отговаря по така предявената претенция. На основание чл. 106, ал. 1 от КЗ във връзка с чл. 496 от КЗ предявяват настоящата претенция за определяне и изплащане на обезщетение за неимуществените вреди.

Посочват, че са предявили на 12.07.2018 г. и 10.08.2018 г. доброволни претенции пред ответника за определяне и плащане на справедливи обезщетения за причинените им емоционални травми от загубата на толкова близък и обичан човек като тяхната баба.

С писма изх. № 310-01-9650/14.11.2018 г. и изх. № 310-01- 9652/14.11.2018 г. ответникът ги уведомява, че отказва плащане обез­щетения по отношение на Б.З., Ц. и Н. М.и. По отношение на останалите 5-петима ищци, и към настоящия момент, независимо от изтичането на законоустановения 3-месечен срок за отговор, не е налице произнасяне от страна на застрахователя. Посочват, че от справката от Информационния Център към Гаранционен фонд е безспорно наличието на валидно застрахова­телно покритие по отношение на л.а. „Х…" с per. № … към датата на събитието - 14.11.2016 г., по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, полица № …, със срок на действие от 27.09.2016 г. до 26.09.2017 г

С оглед на гореизложеното, молят съда да постанови Решение, с което да осъди ЗАД "А…", ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр. С…, бул. К…. № … да заплати претендираните обезщетения за неимуществени вреди.

            Ответниците по делото ЗАД "А….", ЕИК …, адрес на управление гр. С…, бул. Д…. № …, оспорват основателността и размера на предявените искови претенции. Посочват, че е налице съпричиняване от пострадалата за настъпване на процесното ПТП, както и, че пострадалата е имала обективната възможност да възприеме автомобила и обстановката на пътното платно и да предприеме действия, с които да предотврати настъпване на ПТП, респективно - до настъпването на вреди. Налице е съпричиняване, тъй като пострадалата се е движила в пълен разрез с разпоредбите на ЗДвП, както и при непроявяване на какъвто и да е инстинкт за самосъхранение - в тъмната част на денонощието, облечена в тъмни дрехи, е вървяла по средата на платно за движение по посока на движение на МПС, лишила се е възможността за възприемане на МПС , не се е съобразила с разстоянието до приближаващото ППС и неговата скорост на движение и е попаднала в опасната зона за спиране. На следващо място, не е използвала предназначените за движение на пешеходци части от пътя - тротоар, банкет и т.н. С това си поведение пострадалата е нарушила разпоредбите на Чл. 108 от Закона за движението по пътищата. Пострадалото лице не е спазило императивните разпоредби на закона, съгласно които, на първо място изобщо да не се движи по платното за движение, а при нужда, преди да навлезе на платното за движение, пешеходката е следвало да се съобрази с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение, и на следващо място да не навлиза внезапно на платното за движение.

С поведението си, поради неправомерното и неправилно движение по пътното платно, пострадалата в значителна степен е допринесла за настъпилото ПТП.

           Посочват, че твърдените от ищците неимуществени вреди не отговарят на обективната действителност, същите не са живели в едно домакинство и населено място с пострадалата, не са полагали твърдените грижи за пострадалото лице. Недоказани са твърденията за изключителната близост и силна емоционална връзка между пострадалата и ищците. Претендираното обезщетение за неимуществени вреди не е адекватно и съразмерно на претърпените от ищците болки и страдания.

В условията на евентуалност, подържат искане по изключение претенциите за основателни, считат за приложима разпоредбата на чл.499 от КЗ, вр. с чл.493а от КЗ, вр. с § 96. (1) от ПЗР към ЗИД на КЗ /в сила от 07.12.2018 г./. към нормативно определения размер на застрахователното обезщетение, следва да се приложи и доказаният принос на пострадалата за настъпване на вредоносния резултат.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, становището на ответната по делото страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна

           На 14.11.2016 г., около 17:00 ч., в гр. В…А… Н… Ц… управлявал л.а. „Х…." с per. № … по ул. Ц…, в посока от Околовръстен път към център. На око­ло 300 м. след варов възел „В…", поради движение с несъобра­зена с пътните условия и собствените си възможности скорост, авто­мобилът управляван от А.Ц. напуснал пътното платно вдясно по посоката му на движение и ударил движещата се по земен тротоар Н. М. Б…, като и причинил несъвместими с живота травми и тя починала на място.

За така извършеното престъпление е образувано Досъдебно про­изводство № ЗМ 284/2016 г. по описа на О…., пр.пр. № 2472/2016 г. по описа на ОП-В... В ОС-В… е внесен обвинителен акт срещу А. Ц. Въз основа на този обвинителен акт е образувано НОХД № 172/2018 г.

С присъда № 60/12.09.2018 г. ОС-В… признава подсъдимия А…Н…Ц… за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. В) от НК, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, като му наложил наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, ко­ето на основание чл. 58А от НК редуцира на 1 година и 4 месеца, като на основание чл. 66 от отложи изтърпяването му за срок от 3 години, както и наказание „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 години.

           Посочените ищци М., А., М., Н. и А. са деца на Ц. М. и внуци на починалата от ПТП Н. Б.. Респективно Б., Ц. и Н. са деца на М. М. и внуци на Н. Б.

Към датата на ПТП по отношение на л.а. „Х…" с per. № … е била налице валидна застраховка „Граж­данска            отговорност" на        автомобилистите, полица№ …, със срок на действие от 27.09.2016 г. до 26.09.2017 г.

           Ищците предявили на 12.07.2018 г. и 10.08.2018 г. доброволни претенции пред ответника за определяне и плащане на обезщетения за причинените им емоционални травми от загубата на тяхната баба.

С писма изх. № 310-01-9650/14.11.2018 г. и изх. № 310-01- 9652/14.11.2018 г. ответникът ги уведомява, че отказва плащане обез­щетения по отношение на Б.З., Ц. и Н. М.и. По отношение на останалите 5-петима ищци, и към настоящия момент, независимо от изтичането на законоустановения 3-месечен срок за отговор, не е налице произнасяне от страна на застрахователя.

По делото е назначена и изслушана съдебна автотехническа експертиза, която установява следното :

На 14.11.2016г около 17.40 часа в тъмната част на денонощието, лекия автомобил „Х…" с рег № …, собственост и управляван от А… Н… Ц… от гр.В… се е движил в дясната лента на платното за движение на ул.“Ц….с насоченост от бул „П…“ към път „Е…“ със скорост от около 50 км/ч.

Времето е било студено, мрачно и тъмно, което е налагало движение на автомобилите с включени светлини на фарове.

По същото време по същия път и посока по средата на дясната пътна лента се е движила пешеходката Н. М.. Б.., теглеща детска количка с монтирана на нея пластмасова касетка с размери 40x60 см. В касетката и върху нея са били завързани 5 броя чували пълни с парцали.

На около 100 метра от „Т-образното" кръстовище с ул. „Н…" повече от половината (2,20 м.) от лентата за движение на двамата участници е била залята от локва с дължина около 27 метра.

Движейки се по платното за движение в левия край на локвата, пешеходката е била застигната и блъсната от лекия автомобил „Х…" на линията на ориентира, като ударът е бил първо в количката, нанесен от областта на предния регистрационен номер.

При по нататъшното праволинейно движение на лекия автомобил „Х…" е последвал челен удар в областта на дясна част на предната броня и подбедриците на пешеходката.

В резултат на удара на пешеходката с предната броня на лекия автомобил „Х…" под масовия център тялото й се е повдигнало нагоре, преминало през капака на двигателя, след което се е блъснало в предното челно стъкло на лекия автомобил „Х…" и паднало странично върху платното за движение в областта на дясното огледало за странично виждане.

След падането си върху асфалта, вследствие на получената кинетична енергия от автомобила, тялото на пешеходката е продължило да се търкаля и плъзга по асфалта до установяването му в покой на около 13,50 метра от мястото на удара върху асфалта, както е показано на скицата на ПТП.

Вследствие на станалото пътно транспортно произшествие пешеходката Б… е починала на място, а на лекия автомобил „Х…" са нанесени материални щети в предната дясна част.

Вещото лице установява, че от техническа гледна точка вероятните причините за възникване на произшествието са:

Водачът на лекия автомобил „Х…" А… Н… Ц…, който не е предприел своевременно аварийно спиране на автомобила при възникване на опасността /момента, в който пешеходката е била осветена от фаровете на автомобила му/ в условията на произшествието.

Неправомерното движение на пешеходката Н. М… Б. по платното за движение.

От съдебно-медицинската експертиза, изготвена от д-р А.И. се установява, че е при външен оглед на трупа на Н. М. е установила следното : в дясна челна област е налице подкожен хематом с диаметър 9 см.При опипване се установява неестествена подвижност на главата ,спрямо шията .По горната повърхност на лява китка има ограничени -малки по размер ожулвания по кокалчетата на 2-ри,3-ти и 4-ти пръсти ,с червеникава засъхнала повърхност-1-1,5 см.

Вътрешен оглед -меките черепни покривки в дясна челна област са кръвонаседнати.Вижда се пълно прекъсване на връзката на черепа с шията на ниво 1-ви шиен прешлен с разместване.

Други травматични увреждания по вътрешните органи не се установяват.

           Установява, че при ПТП на Н. М… Б… е причинено : контузия на главата в дясна челна област,разчленяване на връзките между I шиен прешлен и основата на черепа с разместване,прекъсване на гръбначния мозък и целостта на гръбначния стълб,ограничени ожулвания по кожата на лява китка. Разчленяването на връзката - гръбначен стълб-череп;с пълно прекъсване на гръбначния мозък е състояние несъвместимо с живота.

Ожулванията по кожата на лява китка се дължат на падане върху неравна повърхност и повличане по настилката.

Описаните травматични увреждания по характер и местоположение добре отговарят да са причинени по начина и начина съобщени в делото.

Налице е пряка причинно -следствена връзка между механизма на произшествието и причинените травматични увреждания на Боянова.

Налице е пряка причинно -следствена връзка между травматичните увреждания и настъпилата смърт на пострадалата.           

По делото е разпитана свидетелката С… Я…Б…, племенница на починалата Н., която установява, че Н.се е грижела за децата на дъщеря си М., докато последната е била в чужбина, че внуците са били привързани към баба си. Били са в шок от смъртта й, тежко са понесли загубата.

При така установената фактическа обстановка, Видинският окръжен съд, прие предявените искови претенции за неоснователни по следните съображения :

С Тълкувателно решение №1/2016г., ОСНГТК на ВКС приема, че материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.XI.1969 г. на Пленума на Върховния съд, и по изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния разглеждан случай е справедливо да бъдат обезщетени. Даденото разрешение е, че обезщетение се присъжда на легитимираните лица при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди над обичайните, приемани по човешка логика при конкретната родствена връзка.

Фактическите твърдения, заявени с исковата молба са за съществуваща приживе на пострадалата специална връзка с ищците, но освен излагане на общи оценъчни понятия не са заявени твърдения за факти, определящи вложеното в съдържанието на изложеното.

Отделно, не се твърди и доказа наличието на такива обстоятелства, въз основа на които да се приеме наличие на особена близост и претърпени от ищците над обичайните за съответната семейна връзка вреди, равними на вредите, търпени от родствениците от най-близкия родствен кръг на пострадалия.Поради липсата на доказателства за възникване на обстоятелства като посочените горе не е доказано, че ищците следва да получат парична сума за обезвреда на неимуществени вреди поради възникнала особена близост с пострадалата, оправдаваща получаване на обезщетение наред с нейните близки съгласно Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.XI.1969 г. на Пленума на Върховния съд.

Заявеното в исковата молба не съдържа излагане на конкретни житейски факти, настъпили в определен момент и поради проявление на конкретни обстоятелства, и от които да се направи извод за особеност на съдържанието на връзката между всеки от ищците и пострадалата. Общо по основанието на исковете са заявени общи оценъчни понятия. Не са релевирани твърдения относно конкретното съдържание на връзката между всеки от ищците и пострадалото лице чрез посочване на житейски факти отпреди събитието, определящи нейното естество, нито са заявени твърдения за проявление на конкретни обстоятелства, последващи събитието, които са да относими за извод в насоките, дадени от тълкувателната практика.

Съобразно непротиворечивия смисъл на тълкувателната практика, формирана по приложението на чл. 52 ЗЗД, най-близките на починалия се ползват с право на обезщетение, тъй като поради естеството на съществувалата житейска връзка е логично да се предполага, че те търпят пряко, непосредствено и за продължителен период от време значителни по степен морални болки и страдания от загубата му. С Тълкувателно решение №1/2016г., ОСНГТК на ВКС се прие, че материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са и лицата, които поради особени обстоятелства в конкретно разглеждан случай е справедливо да бъдат обезщетени, за което тези особени обстоятелства следва да са съпоставими по съдържание с връзката между пострадалия и неговите най-близки. Същевременно, непроменено е трайното разбиране в тълкувателната и съдебна практика относно това, че правото на най-близките да получат обезщетение не е абсолютно и не може да бъде реализирано, ако претендиращият обезщетение не докаже, че действително е претърпял неимуществени вреди, които е справедливо да бъдат обезщетени, т.к. да установи неблагоприятно засягане на правната му сфера чрез проявление на конкретни житейски факти. С още по-голяма тежест, това правило е относимо и спрямо претенции за неимуществени вреди, предявени от лица извън тези от най-тесния родствен кръг на пострадалото лице.

В настоящият случай и от приобщените по делото доказателства не се установява наличие на особена връзка, различна по съдържание от обичайната между баба и нейните внуци, която връзка да оправдава ищците да получат обезщетение наред с най-близките на пострадалата - нейните низходящи.

В смисълът на предходното, не се установи пострадалата например да е отглеждала някой от ищците по начин, заместващ родителската грижа, вместо техните биологични родители и което обстоятелство да е променило съдържанието на житейската връзка между тях. Не се установи и друго особено обстоятелство - напр. изключителна зависимост на някой от ищците от грижите на пострадалата поради заболяване или конкретно състояние, или поради особени лични качества на пострадалата, като след произшествието да няма кой да полага тази грижа спрямо някой от ищците.

Ищците - съобразно свидетелските показания, са живеели в отделни домакинства с пострадалата, като са били отглеждани в семейна среда от биологичните си родители, връзката с които не е била прекъсвана и заместена от връзка с пострадалия, със съдържание като връзката с родител.

Установено е, че пострадалата е помагала на родните си деца в ежедневието, но данни за връзка между нея и внуците й със съдържание като връзката на внуците с собствените им родители не са налице.

Установено е наличие на добри отношения в семейната общност, но връзка, заместваща връзката с най-близкия родствен кръг и изпълняваща условието за сходство на съдържанието им не е установена. Не са установени и особени обстоятелства - полагане на лична грижа поради състоянието на някое от лицата, даване на издръжка.

           За ищците - внуци на пострадалата, не са налице данни да са били зависими в личностен или социален аспект от възходящите си от втора степен поради дезинтересиране на собствените им родители или друга особена причина, като не са налице и данни да са пребивавали постоянно на съответните адреси и в една семейна общност с пострадалата, вкл. към момента на произшествието.

Не е установено между ищците и пострадалата да е съществувала връзка от особено естество, съпоставима с връзката и с най-близките или такава връзка, породена от необичайни житейски обстоятелства и по естеството и да определя разбиране за търпене на вреди над приеманите по житейска презумпция за конкретното родство. По тези съоражения, съдът приема, че с оглед разрешенията, дадени от Тълкувателно решение №1/2016г., ОСНГТК на ВКС, претенциите са недоказани по основанието им.

На осн. Чл.78 ал.8 ГПК ищците следва да заплатят направените от ЗАД "А…", ЕИК …, адрес на управление гр. С…, бул. Д…-К… №… разноски в размер на 200 лв. за автотехническата експертиза и 450 лв. Юрисконсултско възнаграждение.

           Съгласно разпоредбата на чл.78,ал.8 ГПК „В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл.37 от Закона за правната помощ.Съгласно ал.1 на чл.25,от Наредба за заплащане на правната помощ, приета на основание чл.37 от Закона за правната помощ, възнаграждението за защита по дела с определен материален интерес е от 100 до 300 лева, а съгласно ал.2 на чл.25, когато материалният интерес е над 10 000 лева, възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвиденото по ал. 1. В случая размерът на юрисконсултското възнаграждение следва да бъде определено на по 450 лева.“

Водим от горното, Видинския окръжен съд :

 

                       Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИТЕ ОТ А.Ц.М., ЕГН **********, М. Ц.М., ЕГН **********, М.Ц.М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си Г.А.С., ЕГН ***********, Г.А.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетната Н. Ц.М., ЕГН ********** и малолетния А.Ц.М., ЕГН **********, Б.С.З., ЕГН **********, Н.М.М., ЕГН ********** и Ц.М.М., ЕГН **********, непълнолетни, действащи със съгласието на майка си М.М.М., ЕГН **********, всички чрез пълномощника им адвокат Й…Д.. от САК, с адрес за кореспонденция гр. С.., бул. К.А. Д. № …, вх. .., ап. .. против: ЗАД "А…", ЕИК …, адрес на управление гр. С…, бул. Д… № … искове за следните суми:

-на А.Ц.М., ЕГН ********** сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди)лв., представляващи застрахова­телно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба й Н. Б…, настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подава­не на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на М.Ц. М., ЕГН ********** сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди)лв., представляващи застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б…, настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подава­не на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на М.Ц.М…, ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си Г.А.С., ЕГН ********** сума в размер на 30 000 (тридесет хиляди)лв., представляващи застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б.., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончател­ното изплащане на присъдените суми;

-на А.Ц.А., ЕГН **********, малолетен, дейс­тващ чрез майка си и законен представител Г.А. С., ЕГН **********, сума в размер на 30 000 (тридесет хиля­ди) лв., представляващи застрахователно обезщетение за неиму­ществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н.Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със закон­ната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Н. Ц.А., ЕГН **********, малолетна, дейс­тваща чрез майка си и законен представител Г.А.С., ЕГН **********, сума в размер на 30 000 (тридесет хиляди)лв., представляващи застрахователно обезщетение за не­имуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба й Н. Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със за­конната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Б.С.З., ЕГН **********, сума в размер на 40 000 (четиридесет хиляди)лв., представляващи застрахова­телно обезщетение за неимуществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н. Б…, настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подава-не на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Ц.М.М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си М.М. М., ЕГН ********** сума в размер на 30 000 (тридесет хиля­ди) лв. , представляващи застрахователно обезщетение за неиму­ществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н.Б, настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със закон­ната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

-на Н.М.М., ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си М.М. М, ЕГН ***** … сума в размер на 30 000 (тридесет хиля­ди) лв. , представляващи застрахователно обезщетение за неиму­ществени вреди, търпени в следствие смъртта на баба му Н.Б., настъпила при ПТП от 14.11.2016 г., ведно със закон­ната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на присъдените суми;

ОСЪЖДА А.Ц.М., ЕГН **********, М. Ц. М., ЕГН **********, М.Ц. М…, ЕГН **********, непълнолетен, действащ със съгласието на майка си Г.А.С., ЕГН ***********, Г.А.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетната Н… Ц.М…, ЕГН ********** и малолетния А.Ц. М., ЕГН **********, Б.С.З., ЕГН **********, Н.М.М., ЕГН ********** и Ц.М.М., ЕГН **********, непълнолетни, действащи със съгласието на майка си М.М.М., ЕГН **********, всички чрез пълномощника им адвокат Й.Д. от САК, с адрес за кореспонденция гр. С…, бул. К.А. Д… № ., вх. ., ап. … да заплатят на ЗАД "А…", ЕИК …, адрес на управление гр. С…, бул. Д… № … разноски в размер на 650/шестстотин и петдесет /лева, от които 200/двеста / лв. за автотехническата експертиза и 450/четиристотин и петдесет / лв. Юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните по реда на въззивното обжалване.

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :