ВНОХД № 210-2019

Решение по Наказателно дело 210/2019г.

                                     Р Е Ш Е Н И Е №90                              

                           гр.Видин 20.11.2019г.

 

                 В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД  - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на двадесет и трети октомври двехиляди и деветнадесета година в състав :

                  

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                В. С.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                     Р. Д.

                                                  

при  участието на   секретар Н. К. и  прокурора М.К. - след   като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА   И.   - въззивно наказателно общ   характер дело №210 от  2019г. – и за   да   се   произнесе взе в   предвид  следното:

       Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано   по     въззивен     протест   от   Прокурор   при   Районна   Прокуратура   гр.Видин     срещу   Присъда   №280   от   04.07.2019г. постановена   по   НОХ   дело №327 от   2019 г.   на Видински  Районен   Съд   ,с     която   подсъдимия Б.   Г.   К. ***   с   ЕГН:**********   е   признат   за   виновен   в   това,че   на   неустановена   дата   за   времето   от  месец   август   на   2016г.   до   месец   август   на   2018г. в гр.Видин   противозаконно   присвоил   чужда   движима   вещ, която   владеел   ,а   именно 60/шестдесет/ броя   употребявани метални   кофражни   платна   на   стойност   480.00/четиристотин и осемдесет / лева ,собственост     на „АВЕ –Строй“ЕООД   гр.Видин   ,представлявано   от  А. К. П. от   гр.Видин ,като   случаят     е   маловажен   -за което   като   престъпление по чл.206 ал.5 от   НК   във   вр.   с чл.206 ал.1 от   НК     на     основание  чл.78 а ал.1 от   НК   го  е     освободил     от     наказателна   отговорност   и   му   е наложил   административно   наказание „Глоба“ в  размер   на 1000.00/хиляда/ лева ,като   го   е   признал   за   НЕВИНЕН   и оправдал   по   повдигнатото обвинение  - извършеното   да   е престъпление     по   повдигнатото обвинение   -   по   чл.206 ал.1   от  НК .

     Твърди   се,че   присъдата  е   неправилна   ,тъй   като   е     постановена   в   нарушение   на   закона.Сочи   се,че   неправилно   Видински   Районен Съд   е   приложил   чл.78 а ал.1   от   НК   с   оглед     на   това ,че   причинените     с   престъплението   имуществени    вреди   не   са   възстановени   от   подсъдимия     К. ,каквото     е   императивното   изискване     на     чл.78 а     ал.1 б „в“   от   НК .

     Иска   се   отмяна   на  присъдата   и     постановяване     на   нова     присъда    , с     която    подсъдимия     бъде     признат   за   виновен   и    осъден   за   извършеното   престъпление   по   чл.206 ал.1 от   НК - съобразно   обвинението   му   в     първата     инстанция.  

       Представителят   на   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   е   заявил   в   съдебното   заседание   на   23.10.2019г. ,че   подържа     протестта     и     иска     отмяна   на     присъдата ,като незаконосъобразна   и  постановяване   на   нова   присъда - с   която   подсъдимия   бъде   признат   за   виновен и  осъден по   обвинението ,което  е  имал в   първата     инстанция .

         Подсъдимият се е  явил    в   съдебното     заседание   на   23.10.2019г. и   е     заявил ,че   предоставя   на   съда   да   реши   спора .

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след   като разгледа  протестта   ,събраните по делото   доказателства, взе в предвид   атакувания   съдебен акт   и становището на страните – прие   за установено   следното :

         Протеста   е     подаден     от   надлежна     страна /прокурор   от   Районна   Прокуратура   гр.Видин /   с   право   и   интерес   да   протестира , подлежащ   на   протест   съдебен   акт /Оправдателна  Присъда   по   основното обвинение (по чл.206 ал.1 от НК )   и  приложение   на   чл.78 а ал.1   от   НК по   чл.206 ал.5 от   НК   във вр. с чл.206 ал.1 от НК / ,в   законоустановения   срок   и     е     процесуално   ДОПУСТИМ.

       Въззивната     инстанция   - разглеждайки     протестта       намира ,че   Присъдата   следва   да   бъде   отменена     на   процесуално   основание .Присъдата  е     постановена   при съществено     нарушение   на   процесуалните правила,изразяващо   се     в   противоречие   на   диспозитива    с     мотивите     на    присъдата .

         С   Присъда   №280   от   04.07.2019г.   постановена   по   НОХ   дело №327   от   2019г. - Видински  Районен Съд   е   признал     подсъдимия     Б.   Г.   К. ***   с   ЕГН:**********   за   ВИНОВЕН     в   това, че   на  неустановена дата   за   времето   от   месец   август   на   2016г.   до   месец   август   на   2018г. в гр.Видин   противозаконно   присвоил   чужда   движима   вещ, която   владеел   ,а     именно 60/шестдесет/ броя   употребявани метални   кофражни   платна   на   стойност   480.00/четиристотин и осемдесет / лева ,собственост     на „АВЕ –Строй“ЕООД   гр.Видин   ,представлявано   от   А.   К.   П.   от   гр.Видин ,като   случаят     е   маловажен   -за което   като   престъпление по чл.206 ал.5 от   НК   във   вр.   с чл.206 ал.1 от   НК     на   основание   чл.78 а ал.1 от   НК   го   е     освободил     от     наказателна   отговорност   и   му   е наложил   административно   наказание „Глоба“ в размер   на 1000.00/хиляда/ лева ,като  го е   признал   за   НЕВИНЕН   и   оправдал  по   повдигнатото обвинение   - извършеното да     е     престъпление  по  чл.206 ал.1 от   НК.

       Излагайки     мотивите   към     присъдата   си  Видински   Районен   Съд   е   изложил ,че  с     присъдата   си   осъжда     подсъдимия     по   чл.206 ал.5   от   НК     и     му   налага     наказание „Глоба“   в  размер   на   1000/хиляда / лева   ,като   го   признава   за невинен  и     оправдава     по     обвинението   по чл.206 ал.1 от   НК.

         Безспорно   за     въззивната   инстанция   е   обстоятелството,   че   първоинстанционния     съд     е   допуснал   съществено   нарушение     на     процесуалните     правила ,като  в    присъдата    си     приема,че     освобождава   от   наказателна   отговорност подсъдимия  по   чл.78 а     ал.1   от   НК   за   извършено     престъпление   по   чл.206 ал.5 от   НК ,като   му  налага   АДМИНИСТРАТИВНО   НАКАЗАНИЕ „глоба“ в размер   на     1000/хиляда/ лева ,а   в     мотивите си   приема,че   му налага   „ГЛОБА“ по   НК  за   извършеното ,като     престъпление   по   чл.206 ал.5     от     НК.За   въззивната инстанция   не     е     ясна     волята   на     първоинстанционния   съд   ,тъй   като   в присъдата   си   приема,че   ОСВОБОЖДАВА ОТ   НАКАЗАТЕЛНА   ОТГОВОРНОСТ   подсъдимия   по     чл.78 а   ал.1   от   НК   и   му   налага   административно   наказание „Глоба“ в   размер   на 1000/хиляда/ лева ,а   в    мотивити    излага   ,че   му   налага НАКАЗАНИЕ   „глоба“   в   размер     на   1000/хиляда /   лева   по НК .Основателни   са   оплакванията   в     протестта,че   неправилно   Видински   РС   е     приложил     чл.78 ал.1 от НК, тъй     като   пречинените   с   престъплението имуществени   вреди     НЕ   СА     ВЪЗСТАНОВЕНИ ,но   пък   съдът   не   излага     мотиви     към    присъдата ,че   прилага   чл.78 а   ал.1   от   НК ,а     приема   че    налага   „ ГЛОБА“ по НК   на     подсъдимия   в   размер   на 1000/хиляда/ лева,   което   е     безспорно   различно   наказание   от   това, неложено   с   присъдата .

       С   оглед   на   изложеното   ,въззивният съд   заключи   ,че протестираната   присъда   е   постановена   при допуснато   съществено   нарушение   на   процесуалните   правила  , поради   което   присъдата   следва   да   бъде отменена   и   делото   върнато   за   ново     разглеждане   от   друг   състав   на   Видински   Районен   Съд.

       Посоченото   съществено   процесуално     нарушение   допуснато   в     съдебната   фаза в   първата   инстанция, представлява   основание   за  отмяна   на   съдебния акт от   въззивната     инстанция     и   за     връщане   на     делото   за ново     разглеждане     от   друг   състав   на   първоинстанционния     съд     ,съгласно   чл.335 ал.2 от НПК   във   вр.  с чл.348 ал.3 т.1 от НПК,стига  тези   процесуални     нарушения     да   са отстраними ,а те  са такива .

       Предвид     допуснатото   съществено   нарушение   на   процесуалните     правила ,въззивната   инстанция   намира , че   не   следва   да   се     произнася   по   съществото   на   спора ,а   да   отмени   първоинстанционната   присъда   на   процесуално основание  и   върне   делото   за   ново   разглеждане   от друг  състав.При     новото     разглеждане     на   делото   от първоинстанционния     съд   - следва     да   бъде   взето   в   предвид     и     изискването   на   чл.78 ал.1 б „в“   от   НК .

       С оглед  на  гореизложеното   и     на   основание   чл.335 ал.2   от   НПК във   вр. с чл.334 т.1 от   НПК - СЪДЪТ

 

                     РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ   ИЗЦЯЛО  ПРИСЪДА №280  от 04.07.2019г. постановена по   НОХ дело №327 от  2019г. на  Видински   Районен   Съд ,поради     допуснато   съществено   нарушение   на   процесуалните     правила .

       ВРЪЩА   делото   за     ново     разглеждане     от   друг   състав     на     Видински     Районен     Съд.  

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ .

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ :