ВЧГРД № 447-2019

Определение по Гражданско дело 447/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 265

гр. В** 15.11.2019г.

ИМЕТО НА НАРОДА В

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

                  2.В** М**

                 

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №447 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.274 и сл. от ГПК.

         Делото е образувано по частна жалба от Л** И** И** в качеството му на синдик на ЕТ“Ф**-К** Н**“ против определение на съдията по вписване при ВРС ,с което е отказано вписването на нотариален акт за покупко-продажба №45,т.IV,рег №6540 по н.д.№522/19г. на Нотариус №161.Подържа се в жалбата,че в производството по несъстоятелност заплащанията на вземанията на кредиторите се осъществява единствено по реда на раздел първи от глава 47,където в чл.722,т.6 от ТЗ е предвидено и заплащанията на публичноправните вземания на държавата и общините. Подържа се,че регламентирания ред не позволява покриване на вземания на кредиторите извън изготвената сметка за разпределение и прилагането на реда по чл.722 от ТЗ включително и за натрупаните задължения за местен данък. Подържа се,че режима на чл.264 от ДОПК не се прилага при налично производство по несъстоятелност.Жалбоподателят се позовава на разпоредбата на чл.638,ал.1 от ТЗ,според която всички изпълнителни производства се спират при откриване на производство по несъстоятелност с изключение на имуществата по чл.193,ал.1 от ДОПК.Иска се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да впише въпросният нотариален акт.

         От представените по делото доказателства съдът приема за установено следното:С нотариален акт №45,т.IV,рег №6540 по н.д.№522/19г. на Нотариус №161 жалбоподателя Л** И**И** в качеството му на синдик на ЕТ“Ф**-К** Н**“ е продал на Ю**П** К** имота подробно посочен в акта.В акта е посочено,че синдика декларира,че несъстоятелния търговец има публични задължения,като сумата получена от сделката ще бъде разпределена съобразно чл.722 от ТЗ.С молба от 01.11.19г. нотариуса е поискал съдията по вписванията при ВРС да впише нотариалния акт.Представено е удостоверение за данъчна оценка на имота,от което се установява,че несъстоятелния длъжник има задължение в размер на 694,59лв.

По подадената молба съдията по вписванията е постановил обжалвания отказ,с който е отказал да впише нотариалния акт.Съдията по вписванията е приел,че когато прехвърлителя декларира,че има непогасени публични държавни или общински задължения прехвърлянето може да се извърши след тяхното заплащане или ако длъжника писменно декларира,че е съгласен задълженията да се погасят от сумата срещу прехвърлянето и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.

         При така установената фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.Съгласно чл.264,ал.4 от ДОПК когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.Съдията по вписванията законосъобразно е счел,че следва да изисква представянето на доказателства за заплащането на съществуващото задължение към Община-Видин,но не е отчел обстоятелството, че се касае за длъжник,обявен в несъстоятелност,за когото се развива такова производство.Задължението към Община Видин на търговеца е задължение на масата на несъстоятелността и като такова следва да бъде удовлетворено в производството по несъстоятелност.ТЗ в чл.722 е посочил реда,по който се удовлетворяват задълженията на несъстоятелния търговец.В т.6 на ал.1 на цитирания текст е посочено,че в този-шести ред се удовлетворяват публичноправните вземания на държавата и общините,което означава,че ако след осребряването събраната сума не стига за удовлетворяването на кредиторите посочени в предходните редове-от 1 до 5,то вземането по т.6 ще остане неудовлетворено.Ако се приеме становището на съдията по вписванията,че дължимата към Община В** сума следва да бъде внесена,то това означава да се промени реда за удовлетворяване на кредиторите с вземания по редове от първи до пети по ал.1 на чл.722 от ТЗ.Следва да се има предвид и обстоятелството,че не съществува нормативно задължение да се иска дължимата сума за задълженията на продавача към Община-В**   да бъде изисквана за внасяне от купувача по сделката.

         С оглед на горното обжалвания отказ на съдията по вписванията следва да бъде отменен.

         Представените с жалбата нотариални актове,молба и удостоверение от Община-В** следва да бъдат върнати на съдията по вписванията с указание да впише представения нотариален акт.

      Водим от горното  В** окръжен съд

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

       Отменява определение от 01.11.19г. на съдията по вписване при ВРС ,с което е отказано вписването на нотариален акт за покупко-продажба №45,т.IV,рег №6540 по н.д.№522/19г. на Нотариус №161.

       Представените с жалбата нотариални актове,молба и удостоверение от Общ.-В* да бъдат върнати на съдията по вписванията.

       Указва на съдията по вписванията да впише представения нотариален акт.

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ : 1.                                   2.