ВЧНД № 246-2019

Определение по Наказателно дело 246/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 156

 

 

Видинският окръжен съд – наказателно отделение   в закрито заседание       на двадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, разгледа в състав:

                                                            Председател: Л. Л.

 

                                                                 Членове: В. С.

                                                                                 Р.Д.

 

                              

докладваното от съдията Л. ВЧНД № 246 по описа за 2019г., и за да се произнесе, съобрази следното:

           Производството е по реда на чл.345 от НПК.

            С определение в разпоредително заседание от 29.10.2019г. по НОХД № 1701/2017г., по описа на Районен съд – Видин, е оставено без уважение искането на подсъдимата Н.К.Г., изразено чрез служебния ѝ защитник – адвокат А.Й.-Г, за: прекратяване на наказателното производство по отношение на обвинението за извършено престъпление от подсъдимата по чл.316 от НК във вр. с чл.308 от НК, поради изтекла давност; спиране на наказателното производсктво, поради отсъствието на подсъдимата, което според защитата е пречка за разкриване на обективната истина; неприемане на гражданския иск в наказателния процес.

            Против горното определението на ВРС, в посочената част, в срок е подадена жалба от подсъдимата Н.К.Г., чрез служебния ѝ защитник – адвокат А. Й.-Г. В жалбата се развиват съображения, че определението е неправилно, като се прави допълнение, че в обвинителния акт има несъответствие между диспозитив и обстоятелствена част. Иска се да бъде осъществен съдебен контрол върху постановеното определение на районния съд в разпоредителното заседание, да се разгледат посочените искания и възражения, като се прекрати наказателното производство ИЛИ да се спре наказателното производство ИЛИ да се върне делото на РП за отстраняване на допуснати на ДП съществени отстраними процесуални нарушения.       

           Жалбата е подадена от активнолегитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

           Неоснователно е искането прекратяване на наказателното производство по отношение на обвинение за извършено престъпление от подсъдимата по чл.316 от НК във вр. с чл.308 от НК, поради изтекла давност. Видно от ОА, срещу подсъдимата Н.К.Г. е повдигнато обвинение за продължавано престъпление за периода от 20.03.2006г. до 16.08.2010г., по чл.202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.316 във вр. с чл.308, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Явно от вниманието на защитата е обягнало, че срещу подсъдимата няма обвинение за отделно престъпление по чл.316 във вр. с чл.308, ал.1 от НК. Посочените текстове от НК са включени само като квалифициращо обстоятелство по чл.202, ал.1, т.1 от НК. С други думи нормите на чл.316 във вр. с чл.308, ал.1 от НК не следва да се вадят от контекста на цялостното обвинение, което е за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години. При това положение давностния срок за наказателното преследване е този по чл.80, ал.1, т.2 от НК, т.е. 15 години. Към настоящия момент посочения срок далеч не е изтекъл като, се имат предвид и разпоредбите на чл.80, ал.3, и чл.81, ал.2 и 3 от НК, т.е. посочения срок започва от 16.08.2010г. и се увеличава с ½.

           Не е налице и основание за спиране на наказателното производство, поради отсъствието на подсъдимата, което отсъствие според защитата е пречка за разкриване на обективната истина. Не са налице хипотезите на чл.25 и 26 от НК, респ. не е налице и конкретната хипотеза на чл.25, ал.1, т.2 от НК. С оглед извършените в наказателното производство до момента процесуални действия, ръководещия и решаващ орган в съдебната фаза, респ. ВРС, напълно в правомощията си, правилно е приел, че отсъствието на подсъдимата няма да попречи разкриването на обективната истина. Становището на защитата в обратна насока е неоснователно.

           Жалбата относно конституирането на граждански ищец и приемането на гражданския иск в наказателния процес е недопустима. Определението с което се уважава или не искане за конституиране на граждански ищец и приемане или не на гражданския иск, не подлежи на самостоятелно обжалване. Неговата законосъобразност се проверява в рамките на въззивния и касационен контрол. Недопустимо е, също така, защитата да се позовава на нарушени права на страна /според адвоката е ощетено ЮЛ с права по чл.255, ал.1 от НПК/ с интереси противоположни на тези на подсъдимия.

           Неоснователно е оплакването, че обвинителния акт не отговаря на процесуалните изисквания, поради противоречия на обстоятелствена част и диспозитив. Защитата неоснователно се позовава на извадено от контеста изречение на страница 2, абзац 2 от горе надолу. Всъщност, обстоятелствената част и диспозитива на ОА са в унисон.         

           С оглед горните съображения, жалбата на подсъдимата Г., подадена от служебния ѝ защитник – адвокат А. Й-Г, срещу определението в частта с която е оставени без уважение исканията за прекратяване и спиране на наказателното производсктво, и за връщане делото на РП за отстраняване на допуснати на ДП съществени отстраними процесуални нарушения, е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

           Жалбата в частта относно конституирането на граждански ищец в процеса и приемане на граждански иск, е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

           Определение от разпоредително заседание от 29.10.2019г. по НОХД № 1701/2017г., по описа на Районен съд – Видин, с което е насрочено делото в открито съдебно заседание и са оставени без уважение исканията на подсъдимата Н.К.Г., изразени чрез служебния ѝ защитник – адвокат А. Й.-Г., за прекратяване на наказателното производство по отношение на обвинение за извършено престъпление от подсъдимата по чл.316 от НК във вр. с чл.308 от НК, поради изтекла давност, и за спиране на наказателното производсктво, поради отсъствието на подсъдимата, е правдилно и следва да бъде потвърдено.     

           Предвид горното и съобразно чл.345 от НПК, Съдът         

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение от разпоредително заседание от 29.10.2019г. по НОХД № 1701/2017г., по описа на Районен съд – Видин, с което е насрочено делото в открито съдебно заседание и са оставени без уважение исканията на подсъдимата Н.К.Г., изразени чрез служебния ѝ защитник – адвокат А. Й.-Г, за прекратяване на наказателното производство по отношение на обвинение за извършено престъпление от подсъдимата по чл.316 от НК във вр. с чл.308 от НК, поради изтекла давност, и за спиране на наказателното производсктво, поради отсъствието на подсъдимата.

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на подсъдимата Г., подадена от служебния ѝ защитник – адвокат А. Й.-Г, в частта относно конституирането на граждански ищец и приемане на граждански иск.

           ВРЪЩА делото на Районен съд – Видин за разглеждането му.

            Определението е окончателно.

 

 

 

           

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: