ВЧГРД № 389-2019

Определение по Гражданско дело 389/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №264

 

ВОС               гражданско отделение в закрито заседание на 21 ноември

две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                           Председател : В** В**

                                                                   Членове: АН** П**

                                                                                   В** М**

при секретаря ……………………………………………...…и с участието

на …………………….прокурора……………………изслуша докладваното

от         съдия П**                          в.ч.гр.д. 389…..……по описа

за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 279 вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 413, ал. 2  от ГПК.

Делото е образувано по частна жалба от Н.Д.Г. и Р**К**К** , чрез процесуалния им представител адв. Р.Д**   против определение от 28.06.2019г. по гражданско дело №2259/18г. по описа на ВРС, с което жалбоподателите са осъдени да заплатят на Е** Ат** И**, всяка една от тях по 150 лева разноски за адвокатско възнаграждение. Подържа се в частната жалба, че определението е незаконосъобразно, поради незаконосъобразност на самото определение за прекратяване на производството по делото, което е обжалвано от тях. Сочат , че по делото не е подаден отговор ответната страна в производството пред ВРС не е била представлявана от адвокат и неправилно са присъдени разноски за адвокатско възнаграждение. Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

Въззиваемата не е представил становище.

 

По допустимостта на жалбата                                               

            Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 213, ал. 1, т. 2 от ГПК, поради което е допустима.

 

         По съществото на спора

         За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:

           С определение от 18.03.19г. производството по гр.д.№2259/18г. на ВРС,което е заведено от въззивниците е прекратено поради недопустимост на предявения иск. Определението е обжалвано и е потвърдено от ВОС с определение от 22.05.19г. по ч.гр.д.№ 171/19г. което е влязло в сила. С молба от 20.06.19г. ответника по делото е поискал присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300лв. С обжалваното определение ВРС е присъдил исканите разноски.

         При така установените по делото факти съдът намира, че обжалваното определение е законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. Съгласно чл.78,ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото. В настоящия случай с влязло в сила определение производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявения иск. С оглед на цитираната разпоредба на чл.78,ал.4 от ГПК в настоящия случай ответника има право да му бъдат присъдени направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300лв. Неоснователно се подържа от страна на частния жалбоподател, че определението за производството е неправилно. Това твърдение не кореспондира с прекратителното определение на ВРС и е в явно противоречие с разпоредбата на чл.3 от ГПК.    

         С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

         Водим от горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         Потвърждава определение 28.06.2019г. по гражданско дело №2259/18г. по описа на ВРС.

         Определението не подлежи на обжалване.

           

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                             2.