ЧНД № 231-2019

Определение по Наказателно дело 231/2019г.

                                          

П Р О Т О К О Л № 106                                  

 

гр.Видин, 20.11.2019 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ……в публично

         съдебно заседание на двадесети ноември 2019 г. в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛИ.И.

                                  ЧЛЕН СЪДИЯ:Л.Л.

               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Ф.Н.

                                                                  2.С.А.

                                                                    3.Б.Б.     

при участието на секретар: А.А.

и прокурора:М.К. сложи за разглеждане

ЧНД № 231 по описа за 2019 год. докладвано

от съдията Ил.И.  

На именното повикване в 09: 30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът М.К.

ОСЪДЕНИЯТ П.А.П. – се явява лично и със служебния защитник адв.Ж.И..

Осъдения П.-Желая адв.И. да ми бъде назначена за служебен защитник по настоящето производство.

 

СЪДЪТ                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА на осъдения П. по настоящето производство адв. Ж.И. от АКВидин за служебен защитник.

Прокурорът - Да се даде ход на делото, нямам искания за отводи.    Адв.И.- Да се даде ход на делото, искания на основание чл.274 от НПК не правя.

 

СЪДЪТ                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, делото се докладва от съдията Илиев.

 

Образувано е по предложение на ОПВидин по чл.306,ал.1,т.1 от НПК с което се иска определяне на едно общо наказание на осъдения П. с ЕГН:********** по НОХД №178/16г. на ВРС и по НОХД №317/16г на ВОС.Предлага се да се увеличи с 6м.,като се зачете изтърпяното до момента наказание.

ПРИЕМА НОХД №317/16г. на ВОС и справка за съдимост от 24.10.2019г.на РСБелоградчик.

СНЕМА самоличността на осъдения, както следва:

П.А.П. –роден на ***г***, ЕГН: **********, българин, български гражданин, неженен, преди да влезе в затвора работещ в с.Воднянци като кравар, осъждан.

Прокурорът- Поддържам предложението по чл.306 от НПК, няма да соча доказателства.

Адв.И.- Неоспорваме предложението, поддържаме го,доказателства няма да соча.

Съдът след като взе предвид, че страните няма да сочат доказателства, намира че следва да обяви съдебното следствие за приключило и даде ход на съдебните прения за което

                                

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛО.

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

 

Прокурорът- Поддържам направеното предложение по чл.306 от НПК спрямо осъдения П., като считам, че престъплението по НОХД № 317/2016г. на ВОС по което е определено наказание 8/осем/години “Лишаване от Свобода“ и престъплението по НОХД № 178/2016г. на ВРС по което е определено наказание 1/една/година “Лишаване от Свобода“ се намират в реална съвкупност и на основание чл.23-25 от НК следва да се определи едно общо наказание измежду тях, което следва да бъде в размер на 8/осем/години “Лишаване от Свобода“, което е по-тежко. Тъй като осъденият е с множество осъждания, лице което явно показва, че не желае да се поправи и превъзпита съм предложил и поддържам да му се наложи общо наказание, което да се увеличи с 6/шест/ месеца, такъв размер на наказанието определен по чл.306 от НПК ще бъде справедливо за осъденото лице. Следва да се зачете изтърпяното до момента наказание.

Адв.И. – Моля, да постановите съдебен акт с който определите едно общо наказание по НОХД № 317/2016г., което изтърпява в продължение на 4г. и половина, което в последствие беше намалено за което се предвиждаше „доживотна присъда“. В продължение на тези години подзащитния ми очакваше най-тежкото поради което Ви моля, да определите едно общо наказание на 8/осем/години “Лишаване от Свобода“, по-точно тази присъда, която е влязла в сила на 02.10.2019г. и ги групирате с НОХД № 178/2016г. за деянието което е извършено на 27.10.2015г. От задържането му до момента е с мярка за неотклонение „задържане под стража“ без да е изменяна, но подзащитния ми очакваше тези 23г., които първоначално съда наложи. Моля, да не увеличавате с ½, както е предложението на Окръжна Прокуратура и да не прилагате чл.24 от НК. Моля, да наложите едно общо наказание при групиране на наказанията и в условия на редуциране съгласно чл.23-25 от НК.

Осъдения П.А.П. /в лична защита/ – Поддържам становището на защитата ми адв.И..

 

СЪДЪТ                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА СЕ ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения П.А.П. – Разчитам на състава да определи справедливо наказание.

 

Съдът, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна след което се оттегли на тайно съвещание.

 

След проведеното съвещание съдът обяви определението си в присъствието на страните.

 

Производството е по чл.306 от НПК. Делото е образувано по предложение на Окръжна Прокуратура Видин с което се иска определяне на едно общо наказание за извършени престъпления от осъдения П. както следва:

По НОХД № 317/2016г. на Видински Окръжен Съд с което на П.П. е определено наказание „Лишаване от Свобода“ за срок от 8/осем/години, което да бъде изтърпяно при „строг“ режим, като деянието е извършено на 15.10.2015г., а присъдата е влязла в законна сила на 02.10.2019г. и

По НОХД № 178/2016г.на Видински Районен Съд с което П.П. е осъден на 1/една/година “Лишаване от Свобода“, което да изтърпи при условията на „строг“ режим. Деянието е извършено на 27.10.2015г., а присъдата е влязла в законна сила на 05.04.2016г.

Сочи се от данните по делото, че е налице реална съвкупност от престъпления и условия за групиране на наказанията съобразно чл.23-25 от НК. Поискано е с оглед на многобройните осъждания и нежеланието да се поправи, да се приложи чл.24 от НК, като се увеличи наказанието с 6/шест/ месеца.

В днешното съдебно заседание, представителят на Окръжна Прокуратура Видин, подържа предложението си.

Осъденият П.П. и защитника му пледират, че не следва да се прилага чл.24 от НК, а да се определи при условията на чл.23-25 от НК, едно общо наказание, а именно най-тежкото от посочените по-горе, а именно 8/осем/години “Лишаване от Свобода“ при условията на „строг“ режим, като се зачете изтърпяното наказание „Лишаване от Свобода“ от задържането му, до влизане в сила на определението на съда.

Видински Окръжен Съд, след като разгледа предложението, взе предвид становището на страните и данните по делото намира, че предложението е основателно и следва да бъде уважено, така както е поискано. Действително по НОХД № 317/2016г. на Видински Окръжен Съд подсъдимият П.П. е осъден на наложено наказание „Лишаване от Свобода“ за срок от 8/осем/ години, при първоначален “строг“ режим. Видно е, че деянието е извършено на 15.10.2015г., а присъдата е влязла в законна сила на 02.10.2019г. По НОХД № 178/2016г. на Видински Районен Съд подсъдимият П.П. е осъден на 1/една/година “Лишаване от Свобода“ при първоначален “строг“ режим. Видно е, че деянието е извършено на 27.10.2015г., а присъдата е влязла в законна сила на 05.04.2016г. От данните по делото се установява, че е налице реална съвкупност на наказанията при условията на чл.23-25 от НК.

Вземайки предвид справката за съдимост, която е актуализирана и приложена по делото от 24.10.2019г. на Белоградчишки Районен Съд става ясно, че от многобройните осъждания на П. и нежеланието да се поправи и превъзпита основателно се прави искане да се приложи чл.24 от НК, като се увеличи определеното наказание с 6/шест/месеца.

Видински Окръжен Съд намира, че предложението е основателно, тъй като от извършената справка за съдимост се установява, че по пет дела е прилагана разпоредбата на чл.24 от НК спрямо осъденият П.П., но същият не се поправя и продължава да върши престъпления. С оглед обществената му опасност и обществената опасност на деянията за които се иска кумулиране Видински Окръжен Съд счита, че основателно и законосъобразно се претендира определяне на едно общо наказание на осъдения П.П. по посочените по-горе производства и определянето на едно наказание, а именно най-тежкото в размер на 8/осем/ години „Лишаване от Свобода,“ което той да изтърпи при условията на „строг“ режим, както и основателно и законосъобразно се претендира да бъде увеличено на основание чл.24 от НК, така определеното общо наказание от 8/осем/ години и наказанието бъде увеличено с 6/шест/ месеца “Лишаване от Свобода“, което той да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

Следва да се зачете изтърпяното до момента наказание „Лишаване от Свобода“ от задържането на лицето до настоящият момент за наказание „Лишаване от Свобода“.

Съдът счита, че с така определеното общо наказание увеличено по реда на чл.24 от НК ще се постигнат целите на наказанието съобразно специална и генерална превенция.

 

Поради изложените по-горе съображения съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на основание чл.25,ал.1 във вр.с чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание на осъдения П.А.П. ***, ЕГН: ********** в размер на най-тежкото от определените му наказания по НОХД № 317/2016г. на ВОС с което е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/години, което да изтърпи при първоначален „строг” режим и по НОХД № 176/2016г. на ВРС с което е осъден на 1/една/година „.Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален „строг” режим, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/години, което да изтърпи при първоначално определен „строг” режим.

УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК срока на така наложеното наказание на П.А.П. общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/години с 6 /шест/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим на изтърпяване.

ЗАЧИТА изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода” от момента на задържането му до влизане на определението в законна сила на наказание „Лишаване от свобода”.

Определението подлежи на обжалване и протест пред САС в петнадесет дневен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.15ч.

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 09.30 ч. до 10.15 часа.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      

 

                                       ЧЛЕН СЪДИЯ:

 

 

 

             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:     1.

 

                                                             2.

 

                                                               3.

 

 

                          СЕКРЕТАР: