ЧНД № 174-2019

Определение по Наказателно дело 174/2019г.

                                      

  

П Р О Т О К О Л                                  

 

гр.Видин, 14.11.2019 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ……в публично

         съдебно заседание на четиринадесети ноември 2019 г. в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Л.

                                     ЧЛЕН СЪДИЯ: Р.Д.

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.С.К.

  1. Л.Н.

                                                                         3.Т.В.

 

при участието на секретар: А.А.

и прокурора: В.Н. сложи за разглеждане

ЧНД № 174 по описа за 2019 год. докладвано

от съдията Р.Д.

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът В.Н..

МОЛИТЕЛЯТ и ОСЪДЕНИЯ Н.Н.Ш. ***, се явява лично и с адв.С.И. –служебен защитник.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.И.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото за което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, което се докладва от съдия Д.

ПРИЕМА постъпилото по делото писмо № 3441/10.10.2019г. от затвора гр.Враца.

Прокурорът –Считам, че молбата не следва да се уважава, няма да соча доказателства.

Адв.И. - Поддържам молбата, няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ                          О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Прокурорът –Моля, молбата на Ш. да не бъде уважена. Считам, че не са налице условията за определяне на едно общо наказание на същия. Наказателните дела и присъдите, които той цитира в молбата не могат да бъдат кумулирани. Нито една измежду присъдите, съответно наложени наказания не подлежат да бъдат кумулирани и определени в едно общо наказание. Молбата не следва да бъде уважена.

Адв.И. - Поддържам становището изразено в предходното разглеждане на делото на 03.10.2019г.

Осъдения Ш. /в лична защита/ – Нямам какво да добавя към казаното от моя адвокат.

СЪДЪТ                              О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения Ш. – По моята молба очаквам Вие да решите.

 

Съдът, счете че делото е изяснено от фактическа и правна страна, след което се оттегли на тайно съвещание.

След проведено кратко, тайно съвещание съдът обяви определението си и мотивите към него в присъствието на страните, както следва:

 

Производството по настоящото ЧНД №174/2019 година по описа на Окръжен съд – Видин е образувано по ръкописна молба на осъдения Н.Н.Ш.,***, с която същият прави искане за приспадане на наказание, наложено с присъда от 2007 година по н.о.х.д.№107 по описа на Окръжен съд Видин, от наложено му наказание „лишаване от свобода“ в размер на 22 години, наложено му за убийство.

         По делото е приложена справка за съдимост на осъдения Ш., от която е видно, че с присъда №23/19.03.2007г. на Окръжен съд – Видин, постановена по н.о.х.д.№107/2007 година, в сила от 03.04.2007г. същият е осъден на основание чл.278б, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т1 и ал.3 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 НК е отложено за срок от три години.

С протоколно определение от 20.12.2007г. по ЧНД №1154/2007г. Видинския районен съд е определил едно общо наказание измежду наказанията, наложени с присъда №206/05.04.2007Г. по н.о.х.д.№124/2007г. на ВРС, влязла в законна сила на 20.02.2007г. и с присъда №23/19.03.2007г. на Окръжен съд – Видин, постановена по н.о.х.д.№107/2007 година на Окръжен съд – Видин, влязла в законна сила на 03.04.2007г., а именно – „лишаване от свобода“ за срок от една година при първоначален режим на изтърпяване „общ“. На основание чл.24 НК, така определеното наказание е увеличено общо с четири месеца при първоначален режим на изтърпяване „общ“. На основание чл.68 НК, подсъдимият Ш. следва да изтърпи и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от една година, наложено с присъда по н.о.х.д.№90/2003 година по описа на Районен съд – Белоградчик.

След нова присъда №4/08.01.2009г. по н.о.х.д.№134/2008 година на Районен съд – Белоградчик, влязла в законна сила на 26.01.2009г., с която му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца при режим на изтърпяване „общ“, с протокол от 26.02.2009г. на Районен съд – Белоградчик, в сила от 16.03.2009г. е определено на осъдения Ш. едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от една година, при режимна изтърпяване „общ“, по присъда №23/19.03.2007г. на Окръжен съд – Видин, постановена по н.о.х.д.№107/2007 година, по присъда №206/05.04.2007г. по н.о.х.д.№124/2007г. на РС-Видин, и по присъда №4/08.01.2009г. по н.о.х.д.№134/2008г.по описа на РС – Белоградчик.

На основание чл.24, ал.1 от НК, съдът е увеличил така определено общо наказание с „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, при режим на изтърпяване „общ“.

На основание чл.68 НК, осъденият Н.Н.Ш. е постановено да изтърпи отделно от така определеното общо наказание и наказанието по определение от 23.04.2003г. по н.о.х.д.№90/2003г. на РС-Белоградчик – „лишаване от свобода“ за срок от една година, при режимна изтърпяване „общ“. На основание чл.25, ал.2 от НК, съдът е приспаднал изтърпяната част от наказанието по ЧНД №1154/2007г. на РС – Видин, считано от 11.05.2008г. до влизане в сила на цитираното по-горе определение.

От справката за съдимост е видно, че с присъда №47/13.07.2017г. по НООХД №186/2017г. по описа на Окръжен съд – Видин, изменена с Решение №418/13.10.2017г. по ВНОХД №98/2017г. на Апелативен съд – София, оставено в сила с Решение №10/19.03.2018г. по КНОХД №1235/2017г. на Върховен касационен съд, на осъдения Ш. е наложено наказание за деяние, извършено на 07.05.2017г., като на основание чл.116, ал.1, т.4 във вр. с чл.115, във вр. с чл.373, ал.2 НПК, във вр. с чл.58а, ал.2 и ал.3 от НК, на подсъдимия е определено наказание „доживотен затвор“, което съдът е заменил с лишаване от свобода от 20 до 30 години и е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 22/двадесет и две/ години, при първоначален режим на изтърпяване „строг“.

Съдът положи необходимите усилия, за да се изясни фактическата обстановка по делото и поиска от Затвора Враца справка за изтърпените наказания по последното групиране на наказанията на Ш. с определение от 26.12.2009г., в сила от 16.03.2009г., и след получената справка се установи, че осъденият Н.Н.Ш. е изтърпял наказанията по цитираните дела, както следва:

  • по НОХД №90/2003г. по описа на Районен съд – Белоградчик, приведено на основание чл.68, ал.1 от НК наказание „лишаване от свобода“ в размер на една година, за времето от 29.05.2007г. до 11.05.2008г. с помощта на 18 дни от работа.
  • определеното общо наказание измежду наложените от НОХД№107/2007г. на ОС – Видин, НОХД №124/2007г. на Районен съд –Видин и НОХД №134/2008г. на РС – Белоградчик, в размер на една година и четири месеца „лишаване от свобода“ е изтърпяно за периода от 11.05.2008г. до 07.05.2009г. с помощта на четири месеца и четири дни от работа.

С оглед на тези доказателства по делото, съдът намира, че молбата на Н.Н.Ш. е неоснователна, тъй като същият иска приспадане от наложеното му наказание за убийство, на предишно наказание, което той е изтърпял през 2008-2009 година. Деянието обаче, по което той иска да се приспадне това наказание е извършено през 2017година, а присъдата е влязла в сила през 2018година, тоест след влязлата в сила присъда от 2007г., тоест той е извършил друго престъпление, поради което няма как да се приспадне наказание, тъй като двете наказания са в съотношение на рецидив, поради което не са налице условията на чл.23 от НК.

         С оглед на гореизложеното, съдът намира, че молбата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение и съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения Н.Н.Ш., ЕГН **********,***, за приспадане от наложеното му наказание „лишаване от свобода“ за срок от 22 години по НОХД №186/2017г. на Окръжен съд – Видин, на наложено наказание по НОХД №107/2007г. на Окръжен съд – Видин.

         Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок от днес.

         Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.00 ч.

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 10.45ч. до 11.00ч.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               ЧЛЕН СЪДИЯ:

                           

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                        

                                                                             2.

                                                                                                                                                  

                                                                         3.

                                                   СЕКРЕТАР: