ВГРД № 455-2019

Определение по Гражданско дело 455/2019г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е-263

 

Гр.В.

 

21.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на .......................................ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : Д. М.

                                                     Членове :1.С. С.

                                                                      2.Г. Й.

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №455     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба на К.К.Р. ***с ЕГН ********** срещу действия на ЧСК В. Т. по изп.д.20177240400462 .В жалбата се твърди ,че взискателя „Е. М" ЕООД с ЕИК..от град С. ж-к „М. Д."ул- Р. П. –К. №4-6 ,представлявано от управителя Р. И. М. – Т. е предявила изпълнителен лист по реда на чл. 410 ГПК по гр.д.547 /2017 на ВРС за сумата от 2731.68 лева от който главница в размер на 1604 лв.ведно със закона лихва в размер на 156.84 32 лева ,присъдени разноски и разноски в размер на 590 лева .Вземането си кредитора бил обосновал с договор за цесия от 04.03.2013 г. между него и „Т. К. Ф. С. „ ЕАД с ЕИК..По този договор се твърди ,че на жалбоподателя бил отпуснат кредит в размер на 1605 лева и че същия е подписан от него в качеството му на картополучател на 17.05.2006г.

Жалбоподателят поддържа ,че в производството пред Районния съд по гр.д. 547/17 не бил участвал, тъй като не е бил на територията на република Б. и тъй като работел извън страната като моряк - далечно плаване -Океански търговски флот .В началото на 2019г за него възникнал правен интерес от получаване на удостоверение за плавателен стаж .На 13.02.2019 година получил удостоверение за плавателния си стаж, в което се отбелязвало времето и кораба, на който бил на море и били отбелязани датата на заминаване на кораба от пристанище и датата му на връщане в пристанище.

Видно било от предоставеното му удостоверение ,че считано от 06.05.2006г до 25.09.2006г е бил рулеви моряк на кораба „Козница" на море ,като бил пристигнал в Б. едва след 26.09.2006г .Поддържа ,че цитираният договор за кредит от 17.05.2006г не бил подписван от него , тъй като не е бил в България и не бил в състояние да подпише такъв. От друга страна никога не бил притежавал карта „Транскарт" .Твърди ,че за него възниквал правен интерес да оспори вземането на кредиторите „Е. М. „ЕООД по ИД 20177240400462 на ЧСИ В. Т. като неоснователно както и да помоли съда да постанови спиране на изпълнението по същото дело.Иска се от съда да постанови решение ,с което спре изпълнението по ИД 20177240400462 на ЧСИ В. Т. с район на Действие Видински Районен Съд .

Към жалбата е приложено 1 брои удостоверение за плавателен стаж на М. А. при МТИТС от 13.02.1019 г.

Държавния съдебен изпълнител е депозирал отговор на жалбата ,в които изразява становище,че жалбата е недопустима и че не следва да се разглежда .

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът намира ,че подадената жалба е недопустима.Съгласно Чл.435 ал.2 длъжникът може да обжалва:

  1. постановлението за глоба;
  2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
  3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
  4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
  5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
  6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
  7. разноските по изпълнението.

         По силата на Чл.463 ал.1 ГПК длъжникът може да обжалва и разпределението на постъпили суми .

         Всички останали действия на съдебния изпълнител не могат да бъдат обжалвани ,поради което подадената жалба е недопустима,а обсъждането на доводите на страните е безпредметно. В жалбата не се атакуват действия на съдебния изпълнител , а се правят твърдения за недължимост на сумите по изпълнителния лист и се излагат подробни доводи в тази насока.Подобни твърдения могат да бъдат обект на друго съдебно производство и разглеждането им по реда на Глава 39 Раздел I ГПК е недопустимо.Съдът в производството по реда на Глава 39 Раздел I ГПК не разполага с правото да преценява дължимостта на сумите по изпълнителния лист и на това основание да спира принудителното изпълнение .Съдът разполага единствено с правото по Чл.438 ГПК да спира принудителното изпълнение до произнасяне относно законосъобразността на действията на съдебния изпълнител.Тъй като в настоящия случай такива по същество не се обжалват ,то не са и налице основания за спиране на принудителното изпълнение.

         Водим от горното и на основание Чл.437 ал.1 ГПК Съдът

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на К.К.Р. ***с ЕГН ********** срещу действия на ЧСК В. Т. по изп.д.20177240400462.

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на страните да се връчи препис от настоящото определение.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С. чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.